Sözcükte Anlam Test-1

1. I. O zaman başından aşkındı derdi

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

II. Çoktandır tekneyi aldı sular

Çoktandır ümitler sende ölüm

III. Nicedir uyku girmez gözüme

Geçer gider yüreğindeki sevgim diye

IV. Başındayım sanki bir mucizenin

Su sesinden ve kanat şakırtısından

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) II. ve III.

 

2. I. O gülüş kalbime aksettiği an

Duymadım ilk ateşin düştüğünü

II. Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın

Odan ne karanlık yok mu ateşin?

III. Nereden nereye sevmişim yâri

Ateşi koymuyor, yakıyor beni

IV. Boşuna tetiği ne kurcalarsın

Var daha zaman ateşe be Ali!

Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde “ateş” sözcüğü “aşk” anlamında kullanılmıştır? 

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve III.   D) III. ve IV.   E) II. ve IV.

 

3. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde “açılmak” sözcüğü “gitmek” anlamında kullanılmıştır

A) Her gün aynı pınardan doldurun testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.

B) Açıldı ağzı nihayet, açılmaz olaydı.

C) Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir.

O seferle açılmış, nice yerlerdendir.

D) Yanından, göğsünden açılır yara

Yâr gelmezse yaraların elletme

E) Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı

Hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı

 

4. Ara sıra ahiretten haber gelseydi, ölüm bu kadar müthiş olmayacaktı. Giden gidiyor, hiç dönmüyor ve gittiği yerden hiç ses çıkmıyor. Dönmesin kalsın. Fakat bu ağır, bu yoğun, bu korkunç sessizlik neden?

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada geçen “ağır” sözcüğünün anlamca yerini tutamaz?

A) Bunaltıcı   B) Sıkıntı verici   C) Dehşetli   D) Rahatsız edici   E) Duygusuz

 

5. I. Son yıkamada çamaşırlar kar gibi ağarmıştı.

II. Vaktaki sular, şarkılar inlerken ağardı

Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden

III. Ortalık ağarmaya, sisli ufuklardan pembe bir güneş yükselmeye başlamıştı.

IV. Hamit Bey, iki taraftan ağarmış sakalıyla köşede oturuyordu.

Yukarıdaki dizelerin/cümlelerin hangi ikisinde “ağarmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? 

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve III.   D) III. ve IV.   E) II. ve IV.

 

6. Düşünen her insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızdım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve duyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterdim.

Yukarıdaki parçada geçen “kalp adamı” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzuru, saadeti Allah ve insan sevgisinde bulan kimse

B) İnsanlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan kimse

C) Hayata, olaylara olumlu ve duygusal yönden bakan kimse

D) İnsanlığa ilmiyle hizmet eden kimse

E) Halktan gelen veya halka yakın kalmayı bilen kimse

 

7. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?

A) Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil

Zira kimine ağla demişler, kimine gül

B) Artık cümbüşte yoksam geceleri

Sanmayın tarafımdan ihanet var

C) Şimdi de kalmadı paranın nazarımda kadri

Kirli ellerde görünce paradan iğrendim.

D) Yeme el malını er geç verirsin

İğneden ipliğe sorulur bir gün

E) Bastım da kırıldı iğdenin dalı

Kötüye düşenin böyle olur hali

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “içinde” sözcüğü “ara, orta” anlamı dışında kullanılmıştır?

A) Ağlama sevdiğim yine gelirim

Güzeller içinde bulurum seni

B) Çalılar içinde kuytu yerlerde

Ötücü kuşların yuvası vardır

C) Şurada bir güzelin salınışını

Selviye benzettim dallar içinde

D) Serhatler içinde Budin’dir başı

Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı

E) Elbisem çivide canlanır o an

İçinde bir başka vücudu saklar.

 

9. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde abartmaya başvurulmuştur?

A) Karacaoğlan, devranım var, demim var

Yâr yitirdim, düşmanım var, gamım var.

B) Yanılıp derdime derman katarsın

Dünya sele gitti gözüm yaşından

C) İmdat umar iken akan sellerden

Kendim gibi akan sel bulamadım

D) İster azat eyler, ister öldürür

Sefil Veysel kapısında kul gibi

E) Dokuz aylık yoldan sefere geldim

Dünya denen yere indirdin beni

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Sadece bu ânı ve bu aydınlığı Bursa ovası denen kadehten içmekle kalacağım.

B) İçki bilginin ve aklın düşmanıdır; içkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür.

C) Sabahları annem beni bebek gibi pencerenin kenarına oturturdu.

D) Birkaç saat için yanardağın homurtuları diner gibi oluyordu.

E) Eski İstanbul için Silivri yoğurdu kışın sonu demekti.

 

11. I. Üç derdim var, birbirinden seçilmez:

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

II. Sen de bu köprüden gel geç diyorlar

Buyur bir makam da sen seç diyorlar.

III. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi

Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsi tepeyi

IV. Uzaklar seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor

Gönül bir top ibrişim, dolaşmış açılmıyor.

Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde “seçmek” sözcüğü “benzerleri arasında hoşa gideni, yararlanmak için ayırmak, beğenmek.” anlamında kullanılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.  C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III.

 

12. Kötü günde beraberdir dost düşman

Kazanırsan bâri yine dost kazan

Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki “bâri” sözcüğünün anlamca yerini tutabilecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Murat alıp doya doya gezmedim

Bu kara yazıyı kendim yazmadım

B) Herkes sevdiğinden doydu usandı

Neden kaldık böyle bahtı kara biz

C) Yazıktır şu geçen ömrüme yazık

Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

D) Güzel olsa, esmer olsa el verir

Kadir Mevlâm ihsan eder yel verir.

E) Tam anlamıyla zengin olamasan da

Hiç değilse gönül zenginliği iste.

 

13. I. Geçen gün, Zeynep Kadını, sokak kapısının önünde benden yakınırken yakaladım.

II. Bir insana çok yakışmış bir elbise, başkasına o derece yakışmaz.

III. Gel bahar gel bahar yakınlarda gül

Denize renginden armağan bırak

IV. Beni İstanbul’a üniversiteye göndermediği için zaman zaman babama sızlanırdım.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.  C) II. ile IV.   D) I. ile IV.   E) III. ile IV.

 

14. I. Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

II. Bilemedim gece ile gündüzü

Seçemedim güneş ile yıldızı

III. Küçüksu’da gördüm seni

Gözlerinden bildim seni

IV. Demirden döverdi en keskin kılıçları

Bilirdi, çeliğe su vermesini de

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde “bilmek” sözcükleri yakın anlamlı kullanılmıştır? 

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

 

15. Bir hastane dönüşü sandviç almak için elini cebine attığı anda, herkesi bir gün kavrayacak olan karanlık onu da kavradı.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “Karanlık” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.

B) “Elini” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.

C) “attığı” sözcüğü, başka bir sözcüğün anlamca yerini tutmuştur.

D) “elini cebine atmak” bu cümlede deyim olarak kullanılmıştır.

E) “Kavradı” sözcüğü gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.

 

16. Şairler, duyduklarını anlatırken salt somut sözcüklerle yetinmez, soyut sözcüklerden de yararlanırlar.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, soyut anlamlı sözcüğe yer verilmemiştir?

A) Yan yana sessizce mevsimle keder

B) Hicrana aldanmış kalbimde geçsin

C) Esen rüzgârlara sen neşeni ver

D) Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz

E) Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı

 

17. I. Canı cânânı bütün varımı alsın da Hûda (Allah)

Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda (ayrı)

II. Her mihnet (sıkıntı) kabulüm, yeter ki,

Gün eksilmesin penceremden

III. Güzelsin ya, ne olursan ol, girdin hikâyeme

Çok değil evi barkı terk edip sana uyduğum

IV. Lâkin bana pek güvenme her derdin için

Aslında ben, ey yeryüzü, yerlin değilim

Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler yakın anlamlıdır? 

A) III. ve IV.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) I. ve II.   E) II. ve IV.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

B) Ağızla pilav pişmez, yağla pirinç gerek.

C) Bu da dördüncü ordu kumandanı için ağır bir darbe olmuştu.

D) Son günüm yaklaştı görünesiye

Kalmadı bir adım yol ileriye

E) Söz oyunlarında öyle açmazlar olur ki, iki dakikada insanı mat eder.

 

19. (I) Kimselere benzemeyen o hali birden aklıma geldi.

(II) Onu seyrederken gördüğünde öylesine şaşırıyordu ki…

(III) İçimden bir an derin bir pişmanlık sızısı yükseldi.

(IV) Giderken ansızın dönüp pencereme bakardı bazen.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler anlamca en yakındır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile IV.   E) II. ile IV.

 

CEVAP ANAHTARI
1-E  2-C  3-A  4-E  5-B  6-C  7-A  8-E  9-B  10-A  11-B  12-E  13-D  14- A  15-B  16- E  17-D  18-A  19-D

 

Sözcükte Anlam Test-1 İndir!

110 Yorum Var: “Sözcükte Anlam Test-1

  1. Okuyup anlaşılması zor bence biraz daha birbiriyle anlamlı sözcükler seçilmiş olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum.

  2. @Aysu Dediklerine katılmıyorum, bence gayet anlaşılıyor. Ya senin gözlerin görmüyor ya da hem gözlerinde hem de sende bir sıkıntı var. (hakaret etmiyorum) Sadece dediklerin çok mantıksız kusura bakma, düşüncem bu yönde.

  1. Sanmıyorum, renklendirmeye gerek yok sanki. Ben çok iyi anladım, bence önemli olan anlaman. Benim düşüncem.

 1. Asya sana katılıyorum güzel sorular var ama senin dediğin gibi biraz renk olsaydı daha iyi olurdu ama önemli olan görsellik değil soruların nasıl olduğu. Sorular çok güzel olmuş yani 1 numarasınız elinize kolunuza sağlık teşekkürler.

  1. Aynen ondan bahsediyorum ama renge de gerek yok, gayet anlaşılır bir biçimde yazılmış. Benim düşüncem bu yönde.

 2. Bence çok saçma hem altı çizili kelime diyor hiçbir kelimenin altı çizili değil ama.

  1. 2. ve 3. de aydınlanmak amacında kullanıldığı için cevap B seçeneğidir.

  2. 4 yaşlanmak 1 ise arınmak temizlenmek anlamında kullanılmıştır, yani uygun olan yine B seçeneğidir.

 3. Çok güzel, tavsiye ederim arkadaşlar inşallah güzel puan çıkartırsınız.

 4. Bence sorular çok kolay, inşallah TEOG sınavında da böyle çıkar. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar :-)

  1. Merhaba; soruları çok beğeniyorum teşekkür ederim hocam.

  2. Başka ne bekliyor olabilirsin acaba? Bence orta derecede sorular.

 5. Çok güzel sorular var yarın sınavım var yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim cidden.

 6. Sorular çok güzel olmuş, benim en anladığim derstir dil ve anlatim ve edebiyat. Buradan bütün okuyan arkadaşlarıma başarılar dilerim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.

  1. Nedeni sizi yanıltıp ne kadar öğrendiğinizi görmek :-)

  2. @Azra Bu site sadece 7.sınıflar için açılmadı, herkes için. Hem E şıkkı konması daha iyi, böylece gelecek nesillere hazırlanmış olursun. Tabi ki zorlacayak seni sorular. Normaldir bilirsin…

 7. Güzeldi ve basitti zorlandığım soru oldu tabi ki de ama keyifliydi ve 1 yanlış :-)

 8. Çok beğendim ama biraz renk olsa daha iyi. Bir de altı çizili demişsiniz ama değil, güzel ben Almanya’da oturuyorum çok güzel.

 9. Çok güzel ve son derece başarılı sorular. 8.sınıflar için bu bir avantaj iyi kullanın sorular çok kolay benden size tavsiye.

 10. Hocam ben 15.sorunun mantığını anlamadım da kısaca anlatabilir misiniz acaba? Teşekkürler…

 11. Acaba bu kaçıncı sınıf soruları? Ben bu konudan sınav olacağım da ondan sordum.

 12. 1.de bilmek anlamında, 2.de yine bilmek anlamında fakat 3. de tanımak 4. de de işini iyi yapmak anlamında kullanılmıştır bu yüzden 1 ve 2. Aradan 2 yıl geçmiş ama olsun :)

 13. Merhaba hocam, sorularınız çok güzel, kimileri olumsuz yorum yapıp “yazı şekli kötü” diyor. Onlara katılmıyorum…Gayet anlaşılır bir şekilde yazılmış, bazı sorular ya zorlayıcı yada yanıltıcı, etkilendim. Sınava bu sorularla hazırlanıyorum, iyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir