Şiir Bilgisi Test-3

1. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın
Veysel’in dilinde tespihtir adın
Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)
Ahu gözle sümbül saçlı maralım
Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Lirik bir şiirdir.
B) Şiirin son dörtlüğüdür.
C) Ölçülü bir şiirdir.
D) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
E) Anonim bir türküdür.

2. Nasıl acıkırsa susarsa insan
Öyle sevdim bir memleket kızını
Yukarıdaki dizelerle,
I. bir şey bu aşkın
II. aramıza dağlar
III. deryalar koyan
IV. artırdı hızını
sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) I. – IV. II. – III.
B) IV. – I. II. – III.
C) III. – II. IV. – I.
D) III.-IV. I. – II.
E) I. – II. IV. – III.

3. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan
Seyir defterini başkası yazsın
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Çapraz uyak
C) Mani tipi uyak
D) Düz uyak
E) Örüşük uyak

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi
Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi
B) Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler
Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler
C) Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna
Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna
D) Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller
Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller
E) Duvarda çizilen resim çerçeveleri
Konsol üstünde çölün uydurma develeri

5. I. Herhangi bir konuda bilgi vermek ve bir şeyler öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
II. Tabiat güzellikleri, dağlar ve çoban hayatına duyulan ilgi ve maceraların anlatıldığı şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki “hicivler”, Halk edebiyatındaki “taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.
Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Didaktik – Satirik – Lirik
B) Didaktik – Dramatik – Satirik
C) Pastoral – Didaktik – Satirik
D) Didaktik – Pastoral – Satirik
E) Lirik – Pastoral – Didaktik

6. Zeynep’e yaptırdım altından tarak
Tara da zülfünü omzuna bırak
Görüşmek isterim yollarım ırak
Zeynep’im Zeynep’im şanlı Zeynep’im
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I., II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
B) Şiirin kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.
C) 6 + 5 duraklıdır ve 11 ‘li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) “ak” sesleri arasında tam uyak vardır.
E) Nazım türü koşmadır.

7. Yeryüzünde yalnız benim serseri
Herkesin dünyada varsa bir yeri
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdaki dizelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Sanma bir gün geçer bu karanlıklar
Hıçkırır anneler babalar
B) Bakışları şimşek gibi çakardı
Yarını görürdü düne bakardı
C) Derdimin yangını sardı gölgeni
Deniz ölesiye severken seni
D) Elbet bir ömre tek sözdür kaderin
Mutlu kıyıları kapıp cennetlerin
E) Bedirlendin doğduğun yüce felekten
Cemalin seçilmez ruhun melekten

8. Şimdi her uyanık limandan uzak
Derinlerde engin bizi sarıyor
dizeleriyle;
I. Güverteden korsan
II. Kimi arıyor
III. Gibi aşarak
IV. Ne arıyor sular
sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz kafiye” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize hangi sırayla oluşturulur?
A) II. ve IV.
B) IV. ve II.
C) IV. ve V.
D) I. ve IV.
E) III. ve I.

9. El ariftir yoklar senin bendini
Dağıtırlar, tuzağını, fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Kâfi yükseklerden uçucu olma
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Satirik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Epik şiir
E) Lirik şiir

10. Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Koşma tipi uyak düzeni vardır.
B) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.
C) Konusu bakımından lirik bir şiirdir.
D) Redif kullanılmamıştır.
E) Halk edebiyatına ait bir şiirdir.

11. Neler gördük neler bugüne kadar
Daha gidilecek yerlerimiz var
Bizi buralarda unutamazlar
Kalacak bir türkü söyler gideriz
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şair gelecekten umutsuzdur.
B) Uyak düzeni aaab şeklindedir.
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Şiirde kullanılan dil açık ve yalındır.
E) Nazım biçimi koşmadır.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Ruhumda son kalan mana uçacak
O gün dinlenecek vücudum ancak
B) Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine
C) Kimsesiz bir akşam, ezelden yorgun
Öksüzlük denilen acıyla vurgun
D) Rüzgârla titrerken karanlık çamlar
Seninle aydınlanır eski akşamlar
E) Bu akşam rüyamda Leyla’yı gördüm
O ipek saçlarını elimle ördüm

13. Yaşamın sonunda ölüme kadar
Kalacak yüzünde sevginin hıncı
Çok geç, yönümüz olmuş oralar
Şaklıyor yüzünde günah kırbacı
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Koşma tipi uyak
C) Çapraz uyak
D) Mani tipi uyak
E) Düz uyak

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-A 3-B 4-A 5-D 6-D 7-E 8-B 9-C 10-D 11-A 12-A 13-C