Şiir Bilgisi Test-2

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır?
A) Çözülsün düşlerimde paslanan kanlı zincir
Dökülsün penceremde biriken katranlı kir
B) Oysa titremeliydi uçuşunla mavi gök
Yeter, yüreğindeki alevleri yere dök
C) Parçalanan bir dünya ortasında kalmışsın
Şimşeklerin ardında düşlerinden yılmışsın
D) Yangınları sırtında taşıdın ömür boyu
Bir mezarlık evine kilitledin korkuyu
E) Sen dorukta vurulan kartalların şahısın
Sen henüz yaşanmamış dramların ahisin

2. Açma zülüflerin yâr yele karşı
Senin zülfün benim telim değil mi
Bülbül figan eder güllere karşı
O yâr benim gülüm değil mi
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Tam kafiye vardır.
C) Konusuna göre lirik şiire örnektir.
D) Kafiye örgüsü “çapraz kafiye”dir.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

3. Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz
Dost ağlasın zalim felek utansın
Kıyamette kavuşmak var biliriz
Dost ağlasın kahpe felek utansın
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Didaktik şiir
B) Lirik şiir
C) Epik şiir
D) Pastoral şiir
E) Dramatik şiir

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç kafiye yoktur?
A) Yollarına dikilen ısırganlar kinlidir
Yuvanda bıraktığın sevdiğin temkinlidir
B) Mühürlü gölgeleri çekiyorsun derine
Çaresiz bir can gibi yanmışsın kaderine
C) İçimde beslerim bir büyük ordu
Çiğnesin düşmanı yükseltsin yurdu
D) Hele bir derdim hepsinden yaman
Aman sen işitme, sen duyma aman
E) Bir de bu şair için kendini at yabana
Adını söyleyeyim, gülümü getir bana

5. Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kafiyelerden hangisi kullanılmıştır?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak

6. Aşağıda verilen uyak düzeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) aabb – düz uyak
B) aaba – mani tipi uyak
C) abab – çapraz uyak
D) abba – örüşük uyak
E) aaab – koşma tipi uyak

7. Kömür gözlüm siyim siyim ağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
Tenhalarda uzun uzun ağlama
Gözün sürmesini sildirmeyegör
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Koşma tipi uyak düzeni kullanılmıştır.
B) Lirik şiir özellikleri vardır.
C) Redif vardır.
D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.

8. Yayla çiçeğini gördüm baharın
İçtim sularından eriyen karın
Dağlarda yaşayan hatıraların
Akan gümüşüdür yayla dumanı
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Dramatik
D) Didaktik
E) Epik

9. Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) kafiye – redif
B) redif – aliterasyon
C) kafiye-cinas
D) redif-ölçü
E) aliterasyon – kapalı hece

10. Arılar bal için petekler
Alır öz çiçekten verip emekler
Mecnun Leyla için pınarı bekler
Ben de bir yâr için olmuşum deli
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye örgüsü “koşma tipi kafiye” şeklindedir.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Konusuna göre lirik unsurlara sahiptir.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye kullanılmamıştır?
A) Yalan sözlerine inandık
Riyakâr yüzüne aldandık
B) İlimsiz insanın şöhreti zahir
Cahilden iyilik beklenmez ahir
C) Lavanta çiçeği kokan kederler
Ona en ölümsüz güzelliği ver
D) Yeşil pencereden bir gül at bize
Yeni ufuklar aç hayalimize
E) Aldanma cahilin kuru lafına
Hükmetse dünyanın her tarafına

12. Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?
A) Didaktik şiir
B) Lirik şiir
C) Epik şiir
D) Pastoral şiir
E) Satirik şiir

13. Olur sanma gamın rızk ile eksük
Büyük başın olur ağrısı büyük
Bu dizelerdeki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım kafiye
B) Tam kafiye
C) Cinaslı kafiye
D) Tunç kafiye
E) Zengin kafiye

14. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Kimi hiç anlamadan yoluna çıkar durur
Kimi de arayandır, aranan onu bulur
B) Ben korkuyorum sana yönelmekten
Seni yinelemekten, seni yenilemekten
C) Kazandıklarım bitti, yitirdiklerim kaldı
Söylediklerim yitti, dinlediklerim kaldı
D) Bahar sabahlarında bir, iki, üç, beş, on
Altın rengi başları altın bir madalyon
E) Kaçı kaça böldümse yaşarken böldüm
Ki ben tüm rüyaları uyanıkken gördüm

15. I. Doğa güzelliklerini, orman, dağ, yayla ve köy yaşamını anlatan şiirlerdir.
II. Toplumsal düzensizlikleri, kişilerdeki dalkavukluk, düzenbazlık, kendini beğenmişlik gibi davranışları yeren şiirlerdir.
III. Tiyatro türü ile özdeşleşmiş şiir türüdür, bu tür şiirlerde olaylar şiirle öyküleştirilir.
IV. Belli bir düşünceyi aşılamak, belli bir konuda bilgi ve öğüt vermek amacıyla yazılan şiirlerdir.
Yukarıda, aşağıdaki şiir türlerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Epik şiir
B) Satirik şiir
C) Dramatik şiir
D) Pastoral şiir
E) Didaktik şiir

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-B 4-C 5-A 6-D 7-E 8-B 9-B 10-A 11-B 12-A 13-B 14-D 15-A