Neşâtî

Neşâtî

Asıl adı Ahmet olan sanatçının yaşamıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Edirne’de doğmuş ve yine orada 1674’te vefat etmiştir. 17. yüzyılın usta şairi, büyük ölçüde Nef’î ve Urfî’nin etkisinde kalmıştır. Sultan IV. Murat, Sultan İbrahim, IV. Mehmed gibi padişahlarla; Köprülü Mehmed Paşa, Köprülüzâde Fâzıl Ahmet Paşa gibi devlet büyüklerine kasideler yazmıştır.

Edebi Kişiliği

  • Divan’ında kasideler daha çok olmakla birlikte o, şairliğini gazelleriyle göstermiştir.
  • Sade bir dille, zarif bir üslupla, titiz bir sanatçı tavrıyla başarılı gazeller yazmıştır.
  • Sanatçının 187 beyitlik Hilye-i Enbiya ve 144 beyitlik Şehrengiz’i vardır.
  • Kaside de yazmış olmakla birlikte, esas ününü gazelleriyle kazanmıştır.
  • Kasidelerinde Nef’î’nin etkisi görülür.
  • Divan edebiyatının Sebk-i Hindî tarzının öncülerindendir.

Eserleri:

Dîvân, Hilye, Edirne Şehrengîzi, Şerh-i Müşkilât-ı Urfî


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir