LYS Edebiyat Deneme Sınavı-14

1. Likya Yolu'nda yürümek için en güzel zaman, karlarla kaplı tepeleri ve toprağın yüzünü örten çiçekleri bir arada görebileceğiniz ilkbahardır.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sıfat-fiillere yer verilmiştir.

B) Belirtme durumu eki almış sözcükler vardır.

C) Ek eylem yoktur.

D) İlgeçlere yer verilmiştir.

E) Sıfat tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuş birleşik sözcük vardır.

 

2. Gün boyunca kullandığım alet çantamı topluyorum: görme, duyma, tat alma, koku alma, dokunma, beyin… Artık akşam oldu, günlük iş bitiyor, bir tarla işçisi gibi evime, toprağa dönüyorum. Çalışmaktan yorulduğum için değil, güneş gittiği için. Güneş battı, dağlar gölgelendi, beynimdeki sıradağların tepesinde biraz ışık var henüz ama karanlık gece bastırıyor, topraktan yükseliyor, gökten iniyor. Işık teslim olmamaya yeminli ama biliyor, kurtuluş yok; teslim olmamaya çalışsa da sönecek yavaşça.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çağrışımlar içeren bir dil kullanılmıştır.

B) Düşsel öğelere yer verilmiştir.

C) Kanıtlayıcı bir yol izlenmiştir.

D) Devrik cümlelere yer verilmiştir.

E) Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur.

 

3.

Ey yeni cümbüşü her (I)özleyişten sıcak

Bin (II)uykuya yaslanmış (III)sessiz kamaşan şafak

Her bahçenin üstünde ve her ufuktan başka

Yıldızların (IV)tuttuğu ayna, ezelî (V)aşka

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ses olayı yoktur?

A) I. ve III.   B) I. ve IV.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) III. ve V.

 

4. (I) Bilindiği gibi 1950'ler toplumsal hayatımızda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. (II) Köyden kente göç, modernizm ve yenilikler karşısında bocalama yaşayan insanımızı iki arada bir derede bırakmıştır. (III) Bu yüzden edebiyat ürünlerinde özellikle öykü, roman ve oyunlarda insanımızın bu ikircikli tutumu sıkça işlenmiştir. (IV) Öykülerinin merkezine kadın ve aile kurumunu yerleştiren Meriç'in tipleri tümüyle Batılı anlayışı temsil ederler. (V) Batılı düşünüş, duyuş ve yaşayışları kendi yaşamlarında uygulamak isteyen kadınlar, genç kızlar öncelikle çevre baskısıyla karşı karşıya kalırlar. (VI) Tam da burada "kuşak çatışması" devreye girer ama kuşak çatışmasına bir kültür perspektifinden değil, daha çok bireysel özgürlükler açısından bakılır.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın hangi cümleyle başlaması uygun olur?

A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI. 

 

5. Sanat yapıtları, sanatçının anadilinin bir ürünüdür. Dilinizi bilmeyenlere okutabilmeniz için bunların doğal olarak bir başka dile çevrilmesi gerekir. Yapıtlarınızı yazarken yelkenlerinizi evrensel boyuttaki rüzgârlarla ne kadar çok doldurursanız onlar, çevrildiği dilde yeniden yazılmış gibi ilgi uyandıracaktır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal konuları yepyeni bir söyleyişle işleme

B) Başka toplumların kültürel özelliklerinden yararlanma

C) Her yapıtta yetkin bir söyleyiş yakalamaya çalışma

D) İnsanlığın ortak değerlerinden yararlanarak yapıt oluşturma

E) Çağdaşı ürünlerle boy ölçüşebilecek nitelikte ürünler ortaya koyma

 

6. Bu öyküler, şiire daha yakın duruyor; imgelerle, çağrışımlarla, yepyeni düş ve anlamlara bürünmüş sözcüklerle yazılmış. Az sözcüğün, az sesin oluşturduğu çok anlamlılık önem taşıyor. Bu öyküler, gürültüsüz, slogansız biçimde yoksulluğun hüzünlü çocuk yüzünü ince bir duyarlılıkla gösteriyor. Birinci ve üçüncü kişili anlatımı dengeli biçimde kullanan yazar, bazen aynı öykü içinde her ikisine de yer verebiliyor, iç konuşmalar, dış sesler ve bilinç akımı, yazarın bu öykülerde sıkça kullandığı anlatı yöntemleri arasında yer alıyor.

Bu parçada sözü edilen öykülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazarının, anlatıma kendini katmamaya özen gösterdiğine

B) Anlam yoğunluğu barındırdığına

C) İçeriğinin ne olduğuna ve nasıl yansıtıldığına

D) Farklı anlatım tekniklerinden yararlanıldığına

E) Şiirsel özellikler taşıdığına

 

7. Öykücü bir düşüncenin doğruluğunu ispat etmekten çok, bir ayrıntıyı dilin gücüyle biçimlendirip dünyaya kazandırır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Öykücü okura ulaştırmak istediği düşünceyi iyi seçmelidir.

B) Öykücünün tüm dünyaya hitap eden konuları işlemesi gerekir.

C) Öykücü yaşamdaki detaylara üslubuyla şekil verip insanlara sunar.

D) Dünyadaki önemli gelişmeler öykü türüne mutlaka yansır.

E) Öykücü hayattaki her olayı okurlarına sunmak için uğraşır.

 

8. Sanatçı, yazın dünyamızın en başarılı ve en çok ilgi uyandıran öykücülerindendir. Halk öykülerinden ve şiirlerinden devşirdiği söyleyiş özellikleriyle insan ilişkilerini dikkat çekici biçimde vermeyi başarmıştır. Doğal, duru ve yalın bir dil kullanması ve anlattıkları konularda can alıcı ayrıntılar yakalaması en önemli özelliklerindendir. Bazen de gerçeklikten kaçan bireylerin iç dünyalarını açığa çıkaran ve çevresiyle olan iletişimsizliklerini anlatan öyküler de yazmıştır. Öykülerinde, romanlarında anlattıklarından daha farklı bir dünya kurmayı başarmıştır.

Bu parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Abartısız, anlaşılır bir dile sahip olduğuna

B) Öykü ve romanlarında ortak konuları işlediğine

C) Sanat dünyasında dikkat çeken bir yeri olduğuna

D) Halk edebiyatına ait anlatım özelliklerinden yararlandığına

E) Yapıtlarında karakterleri ruhsal özellikleriyle yansıttığına 

 

9. Washington'da bir gününüzü sanata ayırırsanız pişman olmazsınız. Şehirde Smithsonian, National Portrait Gallery mutlaka uğranması gereken müzeler. Bunların yanına National Gallery of Art'ı da eklemek ve Goya, Monet, Da Vinci gibi üstatların eserlerini inceleme fırsatını kaçırmamak gerekli. Ayrıca özel galerilerde de birçok farklı konulardaki sergi sizleri bekliyor olacak. Kısa süre içerisinde birçok ülkeyi tanımak, kültürlerini öğrenmek ve keyifli zaman geçirmek için bu geziler çok uygun bir seçenek. Washington'da tek yapmanız gereken gününüzü iyi planlamak. O kadar çok yapılacak şey, o kadar alternatif var ki günlük programınızın her saniyesinin nasıl olup da dolup taştığına siz de şaşıracaksınız. Bir de mevsimlerden bahar olunca keyfiniz katlanacak!

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eylem cümlelerine yer verilmiştir.

B) Açıklamalara yer verilmiştir.

C) Öneri anlamı taşıyan yargılar kullanılmıştır.

D) Anlatıcının duyguları yansıtılmamıştır.

E) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.

 

10. —- Şairlik öyle boğazın, sesin elverişliliği üstüne, biraz müzik eğitimiyle ses sanatçısı olmaya benzemez. Kaldı ki öylesi de o "biraz"la yetinirse, hiçbir zaman virtüöz olamaz. Aralarda bir şeyleri çığırır durur. İşte bunun gibi, doğuştan gelen şairlik de yeterince işlenerek geliştirilmezse toprak altında bekleyen maden kadar bile geçerliği olamaz. Çünkü maden, bir gün erbabınca işletilip değerlendirilebilir. Ama şiir yeteneği zamanında işletilmezse yok olur gider.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İnsanın şair olmasında, doğup büyüdüğü çevrenin etkisi yadsınamaz.

B) Bazı insanlar, şiire daha çok ilgi duyar.

C) Bazı şairler, başka şairlerin şiirlerini okumak istemezler.

D) Edebî türler içinde nedense şiir en kolay tür zannedilir.

E) Doğuştan gelen şiir yeteneği, az bir çabayla geliştirilemez.

 

11. Eğer iyi bir (I)resimseverseniz Oslo'daki Ulusal Galeri'yi i görmelisiniz. (II)Şehir merkezine pek de uzak olmayan galeriye yürüyerek rahatlıkla gidebilirsiniz. Hem Oslo'ya kadar (III)gelip de meşhur (IV)Norveç'li ressam Edvard Munch'un tablolarını görmeden (V)dönülmez ki.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinden bir kış günü geçerken yolun kenarında, şirin mi şirin küçük bir asma köprü görmüştüm.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem

B) Zarf tümleci – dolaylı tümleç – nesne – yüklem

C) Zarf tümleci – zarf tümleci – nesne – yüklem

D) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem

E) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – zarf tümleci – yüklem

 

13.

Bir sonsuz (I)uçurumda uyanmış gibi birden

Sazlar (II)sustuktan sonra (III)duyulan nağmelerden

(IV)Doldurur hiç durmadan (V)uzattığı bu tası

Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilden fiil yapım eki almamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. (I) Bir köprü üzerindeki küçük bir ayrıntı bile dikkat ettiğinizde sizi alıp nerelere götürür. (II) Köprüler, iki yakayı bir araya getirir. (III) Bunlardan çoğu direkler arasına gerilmiş çelik tellerden, yığma betondan yapılmıştır. (IV) Kimisi birbirine bağlanmış dallarla kuruluyken kimisi bir derenin üzerine uzatılmış bir ağaç gövdesidir yalnızca. (V) Değişik malzemelerden ve değişik şekillerde yapılabilen köprü, aslında buluşturma demektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, girişik birleşik cümledir.

B) II. cümle, olumlu bir eylem cümlesidir.

C) III. cümle, sıralı cümledir.

D) IV. cümle, içinde isim tamlamaları bulunan olumlu bir cümledir.

E) V. cümle, içinde yeterlik fiiliyle çekimlenmiş sözcük bulunan isim cümlesidir.

 

15. Tolstoy, Çehov için şunu söylemiştir: "Ne kadar mükemmel bir dil! Ne Dostoyevski ne Turganyev ne de ben bu şekilde yazabiliriz." Modern kısa öykücülüğün kurucusu kabul edilen Anton Pavloviç Çehov, gereksiz sözcük kullanmaz öykülerinde. Sade yazmak, halk dilini ve deyimlerini kullanmak başlıca ilkesidir. Ona göre en bilge kişi en sade, en kolay yolda anlatandır. Kendisi, otoriter bir ortamda büyüyen Çehov, kendisini mutsuz eden bu gerçekliğe düş gücünü güçlendirerek başkaldırmıştım Zor koşullar altında geçen çocukluk yılları, hikâyelerinde çocuklara geniş yer vermesine ve hep hüzünlü, incinmiş çocukları anlatmasına neden oldu. Çehov'un duru anlatımı ve hüzünle ironiyi dengeleyişi, çocukların ve gençlerin duygusal dünyalarını beslemekte, dengelemektedir. Gerçeklik ve düş kavramları üzerine analitik düşünmeyi teşvik eden bu öyküler düş gücüne methiyeler olarak da okunabilir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

B) Dilin göndergesel işlevini örneklendiren cümlelere yer verilmiştir.

C) Farklı duyularla algılanabilecek ayrıntılara yer verilmiştir.

D) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır.

E) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

 

16. (I) Tiyatro türündeki yapıtlarıyla bugüne dek yaşarlığını koruyan Euripides, yaşadığı toplumdaki her sınıftan insanı ele almıştır. (II) Yapıtlarında çevresindeki yaşamı iyi gözlemlemiş bunları sanatlı biçimde anlatmıştır. (İli) Hangi sınıftan insanı anlatırsa anlatsın ona daima insancıl bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. (IV) Onun böyle bir tutumu benimsemesinde elbette kendi yaşamında çektiği sıkıntılar etkili olmuştur. (V) Anlattıklarını ince bir mizah ve abartılı eleştirilerle süslemesi, onun biçemini zenginleştirmiş ve halkın, yöneticileri sorgulamaya başlamasında etkili olmuştur. (VI) Ne var ki sanatçının bu sorgulayıcı tavrı otorite sahiplerinin tepkisini çekmiş, sanatçının ömrünün sonlarında maddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde Euripides'in, toplumun eleştirel bir tutum kazanmasına olan katkısından söz edilmiştir?

A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

 

17. Üniversitelerin edebiyat dünyasından uzaklığının en çarpıcı göstergesi, edebiyat dergileridir. Binlerce edebiyat akademisyeninden yalnızca küçük bir azınlık yazılarını edebiyat dergilerinde yayımlıyor. Onların bir bölümü de edebiyata içerden bakmayı ne yazık ki başaramayan, akademik öğretimin didaktik kuruluğundan kurtulamayan, öğretim programı içinde verilen edebiyat anlayışları, akımları ve yöntemlerinin dogmatik uygulayıcısı olmanın ötesine geçip edebiyatın ruhunu kavrayamayan yazılardır. Ne dili, ne biçimi, ne ruhu edebiyatla iç içe geçmeye uygundur. Çalıştığım edebiyat dergilerine üniversite akademisyenlerinden gelen yazılar beni hep tedirgin etmiştir. Okunması güç, akademik biçimlerin düzenine sımsıkı bağlılıkla yazılmış yazıların, kitapların ve yazarların anlaşılmasına katkısı da hep pek az olmuştur.

Bu parçada yazar, akademisyen yazarların edebiyat dergilerinde yayımlanan yazılarını aşağıdakilerden hangisini vurgulamak için örneklendirmektedir?

A) Edebiyat çevrelerinden ne kadar uzak kaldıklarını

B) Birçok yazıyla edebiyata katkı sağladıklarını

C) Geniş halk kitlelerine seslenmeyi başarabildiklerini

D) Toplumdan ayrı bir dil anlayışını benimsemediklerini

E) Dilin gelişim evrelerini iyi kavrayamadıklarını 

 

18. (I) Modern anlamda eleştirinin ayak sesleri Servet-i Fünûn Dönemi'nde duyulur. (II) Bu dönemde Batılı bazı kuramların etkisiyle eleştiri kavramının ne olduğu sorusu sorulmaya başlanır. (III) Cumhuriyet Dönemi'nde ise eleştiri artık yeni bir tür olarak yerini almaya başlar. (IV) Metodolojik açıdan tarih bilimini andıran veya deneme tarzında kalan bu yazılar, daha çok sanatçı veya yapıt eleştirisi şeklindedir. (V) Eleştiriyi sanatçı ve yapıt endeksinden çıkaran bu yazarlar, genç yazarlara edebiyatın teknik özelliklerini öğreterek onların doğru yolda ilerlemelerine yardımcı olmuştur. (VI)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre "Ancak zamanla edebiyatın estetik yönü veya edebiyat kuramı üzerine yazan bir kadro oluşmaya başlar." cümlesi getirilebilir?

A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

 

19. (I) Yetişkinler için yazılan polisiye romanlarda çözümsüzlük, kin, sevgisizlik, psikolojik rahatsızlıklar gibi konular rahatlıkla ve sık sık işleniyor. (II) Ancak bu unsurların çocuklar için yazılan polisiyelerde geçmemesi gerekir. (III) Çocuklara bu türde bir kitap yazarken cinayet, ölüm ve kan sözcüklerini bile kullanmadan, vahşet görüntüleri oluşturmadan heyecan ve gerilim unsurları kurgulanmalıdır. (IV) Zaman Dedektifleri adlı bu yapıtta çocukları heyecanlandırmayı başarırken şiddet öğelerinden nasıl kaçırabileceğinin iyi bir örneği verilmiş. (V) Kitapta kanıt toplamayı seven, meraklı, araştırmacı üç çocukla tanışıyor okurlar.

Polisiye yapıtların ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, genel olarak dile getirilen temalarla ilgili bir bilgi veriliyor.

B) II. cümlede, çocuklar için yazılan polisiyelerin ilgi çektiğinden söz ediliyor.

C) III. cümlede, çocuklara yönelik polisiyelerde olması gereken özelliklere değiniliyor.

D) IV. cümlede, anlatılanlar bir örnekle destekleniyor.

E) V. cümlede, örnek verilen yapıttaki karakterlerin niteliklerinden söz ediliyor.

 

20. Bir öykü, anlatıdaki ilerlemeyi ve dönüşümleri yansıtacak bir yer betimlemesi, bir kahramanın portresi, bir konuşma sahnesiyle sonlanabilir. Yazar tarafından verilmek istenen bir ders ya da düşünce de burada belirtilebilir. Eğer yazar, okurun imgelem gücünü harekete geçirmek istiyorsa anlatısını onda yeni soru işaretleri oluşturacak şekilde belirsiz bir sonla bitirebilir.

Bu parçadaki "okurun imgelem gücünü harekete geçirmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuru yaşam gerçeklerinden uzaklaştırmak

B) Okurun hayal dünyasını aktif duruma getirmek

C) Kapalı bir anlatımdan kaçınmaya çalışmak

D) Anlatılanları, okurun kendi yaşamıyla örtüştürmesine olanak sağlayacak biçimde yansıtmak

E) Her okurun kendine göre anlamlandırabileceği düşsel olaylar anlatmak

 

21. Sözcükler bir dil oluşturmakla kalmaz. Onların da kendilerine has ve evrensel bir dilleri vardır. Sözcükleri bozmak, ana dili kaybetmekten de öte bir şeydir. Bu aynı zamanda, yüzyılların eleklerinden süzülerek gelmiş tarihsel mirası ve nadide bir güzelliği hoyratça hırpalamak anlamına gelir. Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe, Fransızca, Latince, vs. olmaları hiç fark etmez. Asıl olan onların ne anlatmak istediğidir. Budanır veya değişime uğrarlarsa eğer, yüklendikleri anlamı bize taşıma özelliğini tümden yitirirler. Onlar yok olurken, bilgi eksilir ve sonuçta biz çoraklaşırız.

Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A) Birçok ozanımız eserlerini Türkçe olarak meydana getirmiş bu sayede de seslerini günümüze kadar duyurabilmişlerdir.

B) Günümüzde yabancı dil öğrenmek bir zorunluluktur ve insanlar yabancı dil öğrenmeye mutlaka teşvik edilmelidirler.

C) Dünyadaki bütün gelişmeleri, bilim ve teknolojiyi takip etmeli ve bunlardan haberdar olmalıyız.

D) Harflerden oluşan sözcükler, dilin şifrelerini oluşturan bir anahtar olduğuna göre bu durumda tek bir harfin kaybolmaması bile çok önemlidir.

E) Sanat evrenseldir ama millî özellikler öğrenilmediğinde başka toplumların sanatını taklit etmiş oluruz. 

 

22. Tarihî iskeleler, yemyeşil parklar ve sahil kahvelerinin sıralandığı Batum Limanı'nda gezi teknelerinin biri geliyor biri gidiyor. Şans getirdiğine inanılan Saint Andrew Heykeli, Sarp Sınır Kapısı yakınlarındaki küçük bir şelalenin kapı komşusu. Üç asırlık Osmanlı izlerini köklü tarihiyle harmanlayan kent, yeni yatırımlarla baştan aşağı yenileniyor. Batum tepelerindeki dağ köyleri ise kış aylarında beyaz örtüyle kaplanarak romantik bir havaya bürünüyor.Keyifli bir sayfiye alanı görünümündeki Batum Limanı'nın çevresi mimari harikalarla dolu. Bu yıl bir milyon turist ağırlayan şehir yıl boyu pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin en önemli festival ve konser alanlarından biri olan Batumi Piazza, sütunlu zarif kemerleriyle dikkat çekiyor. Kalabalık toplulukların ziyaretleriyle dolup taşan Rustaveli Caddesi'ndeki binalar ve fıskiyeler akşamları ışıl ışıl.

Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

A) Tartışmaya – örneklendirmeye

B) Tanık göstermeye – karşılaştırmaya

C) Alıntı yapmaya – örneklendirmeye

D) Betimlemeye – açıklamaya

E) Öykülemeye – tanık göstermeye

 

23. Anadolu topraklarını çevreleyen denizlerdeki su altı yaşamı (I), canlılık ve çeşitlilik açısından tropik denizlerle kıyaslanacak düzeyde olmayabilir (II). Ancak bu suların çok özel bir zenginliği var (III): Batıklar. Kimi fırtınaya yakalanarak kimi deniz savaşlarında tahribata uğrayarak batan ve yüzlerce yıl hiç bozulmadan su altında kalan gemiler (IV), kendilerini ziyaret eden dalgıçlara unutulmaz anlar yaşatıyor (V)!

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24.

Virânelerin yasçısı baykuşlara döndüm

Gördüm de hazânmda bu cennet gibi yurdu

Gül devrini bilseydim onun bülbülü olurdum

Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu

Bu dörtlükteki ikinci dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nidâ

B) Teşbih

C) Tenasüp

D) Mübalağa

E) Tecahül-i ârif

 

25. Divan edebiyatında hem beyit hem de dörtlük şiir birimi kullanılmıştır. —-, beyitle oluşturulan şiir biçimlerinden biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Gazel

B) Müstezat

C) Mesnevi

D) Kaside

E) Murabba

 

26.

Beni zaman kuşatmış, mekân kelepçelemiş

Ne sanattır ki her şey, her şeyi peçelemiş

Perde perde veralar, ışık başka, nur başka

Bir anlık visal başka, kesiksiz huzur başka

I. Tekrir sanatından yararlanılmıştır.

II. Sarma uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

III. Tunç uyak kullanılmıştır.

IV. Soyut bir duyarlık içermektedir.

V. Bütün dizelerde redif vardır.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V. 

 

27.

A kara kız kara kız

Saçlarını tara kız

Gönlüm uçtu yuvadan

Perçeminde ara kız

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Nidâ         

B) İstiare        

C) Teşhis

D) Aliterasyon

E) Asonans

 

28. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesim yaşamını ve gerçeklerini işleyen romancılardan biri değildir?

A) Kemal Bilbaşar

B) Samim Kocagöz

C) Abbas Sayar

D) Talip Apaydın

E) Yusuf Atılgan

 

29. Aşağıdaki şairlerden hangisi, benimsediği şiir anlayışı bakımından ötekilerden ayrılır?

A) Ahmed Arif

B) Rıfat Ilgaz

C) Aziz Nesin

D) Nâzım Hikmet

E) Özdemir Asaf

 

30. Aşağıdakilerden hangisi anlamla ilgili söz sanatlarından biri değildir?

A) Mübalağa  

B) Telmih       

C) Tenasüp

D) Aliterasyon

E) Tariz

 

31. İslamiyet öncesi Türk şiiri (I)hece ölçüsüyle yazılmıştır. (II)Yedili, sekizli, on ikili kalıplara çok rastlanır. Kafiye önemlidir, dize başlarında da kafiye yapılır. (III)Nazım birimi dörtlüktür. Şiirler, Türklerin o çağdaki dünya görüşlerini, yaşantılarını, duygularını, düşüncelerini (IV)Arapça ve Farsça ağırlıklı sanatlı bir dille anlatır. Şiirlerde (V)doğa, aşk, kahramanlık, cesaret, binicilik, at sevgisi, askerlik, ölüm en çok işlenen konulardır.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

32.

Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım

Para kazanmak gerekti

Girdim insanların içine

İnsanları gördüm

Ne yârdan geçerim ne serden

Ne denizlerden ne gökyüzünden ama

Bırakmıyor son gördüğüm

Bırakmıyor geçim derdi

Oymuş, diyorum, zavallı şairin

Görüp göreceği

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yinelemelere yer verilmiştir.

B) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

C) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

D) Uyak ve redif yoktur.

E) Garip şiirine özgü nitelikler taşımaktadır. 

 

33. Anadolu'yu çocukluğundan başlayarak tanıyan —-, en çok Anadolu'nun bilinmezlik içinde oluşundan etkilenmiştir. "Kan Davası", "Yeşil Gece" ve "Kavak Yelleri" onun Anadolu'yla ilgili romanlarıdır. Anadolu'nun değişik sorunlarıyla birlikte toplumu ilgilendiren çeşitli sorunlara da değinen yazar, "Kızılcık Dalları", "Miskinler Tekkesi" ile "Son Sığınak"ta bu konuları ele almıştır. Genelde topluma yönelen yazar, yapıtlarında Türkçeyi özen göstererek kullanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Cenap Şahabettin

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Ziya Osman Saba

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

34. (I)Recep Bilginer, ilk oyunu olan (II)"Kadınlar Arasında"da, büyük kentleri ele alır; bu kentlerdeki toplum düzensizliğinin, ahlak çöküntüsünün aile üzerindeki etkisini gösterirken hareket noktası kişidir. Onu izleyen oyunlarından (III)"Oyun içinde Oyun", Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce İstanbul'dan bir kesiti ele alarak değer yargılarındaki değişmeyi, Batılılaşma çabasında olan ancak kendisini yenileyemeyen iki kişiyi karşılaştırarak verir. (IV)"Çil Horoz", ve "Zabit Fatma'nın Kuzusu"nda da kişilerden hareket eden yazar, (V)"Yağmur Sıkıntısı"nda aile yapısı içinde, toplumdaki bozuk düzeni yansıtır.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

35. —- Mütareke günlerindeki şiirlerinde hassas ve hüzünlü bir insanın izlenimleri vardır. Bu şiirlere hatıraların baskısı, gurbet ve ağlayış hâkimdir. "Geceden Taşan Dertler"de topladığı şiirleri devrinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Didaktik niteliği ağır basan daha sonrakilerde ise Millî Mücadele'nin muhtaç olduğu tiplerin tasviri ve onlara karşı duyulan saygı ve sevgi yer alır. Hece veznini kullanan şairin "Yayla Türküsü"ndeki şiirlerinde Ömer Bedrettin'in şiirlerinin havası bulunur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şükûfe Nihal Başar'ın

B) Arif Nihat Asya'nın

C) Kemalettin Kamu'nun

D) Halide Nusret Zorlutuna'nın

E) Orhan Şaik Gökyay'ın

 

36. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Necmettin Halil Onan'ın sadece "Bir Yolcuya" şiiri onun edebiyat tarihimizde yerini almasına yetecek kadar güçlüdür. Bu şiir millî gurur ve heyecanın doruğa yükseldiği günlerde yazılmıştır ve milletimizin bütün bir var oluş mücadelesini yansıtır.

B) Şiirlerindeki mistisizm, kapalılık, trajik söyleyiş, geleneğe bağlılık, şekil bakımından kusursuzluk, "Kaldırımlar" şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiir tarihimizdeki yerini almasını sağlamıştır.

C) Memleket şiirleri ile başlayıp Yunan mitolojisini bir anlatma vasıtası olarak kullanan Salih Zeki Aktay, Ali Mümtaz Aralat ile birlikte uzak iklimleri özleyen şiirler kaleme almışlardır.

D) Sabri Esat Siyavuşgil, ilgi çeken ev içi ve eşya tasvirlerinden sonra özellikle çevirileri ve edebiyatı yakından takip eden denemeleriyle edebiyatla olan bağlantısını sürdürdü. Şiirlerini "Odalar ve Sofalar"da topladı.

E) Roman ve tiyatro türlerinde de yapıt veren Cevdet Kudret Solok, okul kitapları ve edebiyat tarihimizle ilgili yapıtlar yazmış, "Birinci Perde" adlı kitabında şiirlerini toplamıştır.

 

37. 17. yüzyıl şairlerinden —-, "Hayriyye" adlı mesnevisinde oğlu Ebulhayr Mehmet'e kendi deneyim ve görüşlerini anlatmış, yapılması ve sakınılması gerekenleri açıklamıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Baki          

B) Nabi          

C) Fuzuli

D) Ahmedi    

E) Necati

 

38. (I)Ahmet Hamdi Tanpınar, romanlarında genellikle, (II)Doğu-Batı kültürü, madde-ruh-insan psikolojisi, toplumsal değişme sonucu ortaya çıkan bunalımları dile getirmiştir. (III)"Matmazel Noralya'nın Koltuğu", (IV)"Biz İnsanlar" ve (V)"Bir Tereddüdün Romanı" bunlardan bazılarıdır.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

39. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Yine Bir Gülnihal

B) Ayrılık Sevdaya Dahil

C) Çocuk ve Allah

D) Geceleyin Bir Koşu

E) Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var

 

40. Arı ve duru Türkçeleri, gönülden duyuş ve deyişleriyle çağdaş bir ozan kadar yeni kalabilmiş, halk şiirimize ve gelmiş geçmiş şairlerimize ışık tutmuş iki ozanımız vardır. ilhamlarına tabiat duygusunun kaynaklık ettiği —-, içinde yaşadığı çevrenin lirik ve gerçekçi şairidir. İlhamlarına mistik bir ruh hakim olan —- ise insanı şaşırtan sade bir eda ile şiir söylemedeki başarısıyla geniş halk kitlelerinin gönlünü kazanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Seyrani – Âşık Ömer

B) Kaygusuz Abdal – Kul Himmet

C) Dertli – Gevheri

D) Dadaloğlu – Bayburtlu Zihni

E) Karacaoğlan – Yunus Emre

 

41.

I. Hikmet adı verilen şiirlerden oluşmaktadır.

II. Söylev türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.

III. Yapıtta dört sembolik kişi kendi aralarında konuşarak gerçeklere varmaya çalışır.

IV. Kültür tarihimizi aydınlatabilecek düşünceleri, toplumun değer yargılarını, insanın evrensel boyuttaki sorunlarını işlemektedir.

V. Yusuf Has Hacib tarafından 1069-1070 yıllarında yazılmış, Hükümdar Tabgaç Buğra Kara Han'a sunulmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Kutadgu Bilig ile ilgili olarak söylenemez?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V. 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirin düzyazıya yaklaştırılması

B) Şiirlerde bireysel temalara ağırlık verilmesi

C) Romanlarda, genellikle İstanbul'da geçen olaylara yer verilmesi

D) Batılı şiir biçimlerinin kullanılması

E) Gazete alanında ilerleme görülmesi

 

43. Yüksek Gerilim'iyle —-, Denize Açılan Kapı'sıyla —-, Alemdağ'da Var Bir Yılan'ıyla —-, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğümüzün önemli isimlerindendir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Adalet Ağaoğlu – Haldun Taner – Füruzan

B) Adalet Ağaoğlu – Rasim Özdenören – Sait Faik

C) Tarık Buğra – Rasim Özdenören – Necati Cumalı

D) Haldun Taner – Halikarnas Balıkçısı – Füruzan

E) Yaşar Kemal – Necati Cumalı – Sait Faik

 

44. Koşma ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hece ölçüsü kullanılır.

B) Âşık edebiyatı şiir biçimidir.

C) Dörtlük şiir birimiyle oluşturulur.

D) Koşuk, sagu, sav gibi türleri vardır.

E) Genellikle aşk, sevgi, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.

 

45. Sakalar en eski Türkler olduğu için bunlara ait destanlar, eski Türk tarihinin izlerini taşımaktadır. Bu destanlar, Sakaların, Türkistan'daki yüksek hâkimiyetlerini içermektedir. Bu destanların birincisi olan —- Saka Türklerinin İranlı Medyalılar ve Ahemenidlerle olan çarpışmaları, ikincisi olan —- Makedonyalı İskender'le savaşları anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Manas'ta – Mahabarata'da

B) Bozkurt'ta – Gılgamış'ta

C) Alper Tunga'da – Şu'da

D) Oğuz Kağan'da – Cengiz Han'da

E) Türeyişle – Göç'te

 

46. Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimi olan —- geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Başkan, toplantının başarı ile bitmesi için özen gösterir, konuyu belirtip konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir, sonra konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir. Konuşmacılar görüşlerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu sırada diğer konuşmacıları özenle dinleyip gerekli notları alırlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) panel         

B) sunum       

C) münazara

D) sempozyum          

E) mülakat 

 

47. (I)Orhan Asena'nın, (II)Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazdığı (III)"Tanrılar ve İnsanlar" adlı oyunu büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Yazar, oyunlarında (IV)tarihsel olayları üstün bir başarıyla yansıtmayı başarmıştır. Tragedya özellikleri taşıyan (V)"Kösem Sultan" adlı oyunu bunun başarılı bir örneğidir.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

48.

I. İzlenimleri imgelerle anlatma

II.Sözcüklerle ahenk oluşturmaya çalışma

III.Anlam kapalılığını önemseme

IV.Hayallere sığınma

V.Karşıtlıklardan sıkça yararlanma

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi ötekilerden farklı bir edebiyat akımına aittir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

49. Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebiyatımızda öykü türünün ilk örneğini vermiştir.

B) Tanzimat sanatçısıdır.

C) Sözlük türünde çalışmaları vardır.

D) Batı klasiklerinden çeviriler yapmıştır.

E) Edebiyatımızın ilk yazılı ürünleriyle ilgili incelemelerde bulunmuştur.

 

50. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgilidir?

A) "Geçtiğim Yol" adlı yapıtında şiirlerini bir araya getirmiştir. (Ali Canip Yöntem)

B) "Memleket Hikâyeleri" adlı yapıtıyla, Türk hikâyeciliğini İstanbul dışına taşımıştır. (Reşat Nuri)

C) "Aziz İstanbul" ve "Eğil Dağlar", düzyazılarının yer aldığı yapıtlarıdır. (Tevfik Fikret)

D) "Tatarcık" toplumsal yaşamı anlattığı roman türündeki yapıtıdır. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

E) "Vatan Yolunda" ve "Zoraki Diplomat" adlı yapıtlarını anı türünde kaleme almıştır. (Süleyman Nazif)

 

51. İntibah adlı yapıt ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Romantizm akımının özelliklerini taşımaktadır.

B) Namık Kemal'e ait bir romandır.

C) Sırrıcemal; kıskanç, intikamcı, her yönüyle kötü bir tiptir.

D) Cariye olan Dilaşub, olumlu ve iyi özellikleri ile öne çıkarılır.

E) Başkahraman Âli Bey, iyi eğitim görmüş biridir; ancak yaşam deneyimi azdır.

 

52. (I)Halit Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı (II)"Kırık Hayatlar" adlı (III)romanda aşk ikinci plana atılır, toplumsal yaşama ağırlık verilir. Yapıtın başkişisi (IV)Ahmet Cemil ise yenilikçi bir (V)Servet-i Fünun sanatçısını temsil eder.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

53. (I)Herhangi bir metne bağlı kalınmadan, doğaçlama oynanan (II)orta oyununda başoyuncu; okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil eden (III)Pişekâr'dır. Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine (IV)"Balama" adı verilen bu oyunda (V)"fasıl", oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür.

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) I. nin yerine "Yazılı bir metne bağlı kalınarak" getirilmeli

B) II. nin yerine "meddahta" getirilmeli

C) III. nün yerine "Kavuklu'dur" getirilmeli

D) IV. nün yerine "Zenne" getirilmeli

E) V. nin yerine "muhavere" getirilmeli

 

54. Şiir kitaplarını 1940'lı yıllarda yayımlayarak adlarını duyuran şairlerden biri olan (I)Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiir kitaplarından bazıları (II)Yaradana Mektuplar, Karadut, Tuz, Dol Karabakır Dol'dur. Temalarını eski Doğu medeniyetleri ve masallarından aldığı şiirlerini (III)Lavinia adlı kitabında yayımlayan (IV)Asaf Halef Çelebi ve şiirlerinde halk geleneklerine bağlı şiirden yeni şiire geçerek Anadolu'nun dertlerini, sevinçlerini, çocuklarını dile getiren (V)Ceyhun Atuf Kansu bu dönemin önemli şairlerindendir.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

55.

Benden ayrılsan da yine, yine gönlüm sendedir

Neye baksam, neyi görsem, yine kalbim senindir

Benim sensin bütün zevkim, bütün ruhum, hayatım

Neye baksam, neyi görsem, yine kalbim senindir

I. Aliterasyon ve asonans yapılmıştır.

II. Uyak ve rediften yararlanılmıştır.

III. Kıt'a türüne özgü nitelikler taşımaktadır.

IV. II. ve IV. dizeler nakarattır.

V. Ses ve ritim önemsenmiştir.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

56. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Biyografi yazarı olarak ünlenen ve öyküleme tekniğini kullanan Ayşe Kulin, biyografi karakterli ilk romanı Adı Aylin'de, kökleri Giritli Mustafa Naili Paşa'ya kadar uzanan bir ailenin kızının fırtınalı yaşamını dile getirir.

B) Enis Batur'un, "Fugue Sanatı üzerine bir roman denemesi" altbaşlığını taşıyan ve Batı müziği formuna göre düzenlediği romanlar, kurgusu bakımından farklı bir deneme olarak dikkati çeker.

C) Felsefeyi edebiyata sokan ve romanlarında felsefi izleklere yer veren ihsan Oktay Anar'ın; Puslu Kıtalar Atlası, Kitabü'l Hiye ve Efrasiyab Hikâyeleri, hem kurgu hem de felsefi söylentileriyle dikkat çeken romanlarıdır.

D) İlk mizah yazılarını Markopaşa'da yayımlayarak mizah edebiyatına dahil olan önemli mizah yazarlarından biri de Hababam Sınıfı yazarı Aziz Nesin'dir.

E) Tefte ilk mizah yazıları çıkan ve birçok mizah dergisinde yazan Suavi Süalp, kendine özgü mizahıyla "absürd mizah"ın Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-E  4-C  5-D  6-A  7-C  8-B  9-D  10-E  11-D  12-B  13-B  14-C  15-C  16-D  17-A  18-D  19-B  20-B  21-D  22-D  23-E  24-B  25-E  26-B  27-C  28-E  29-E  30-D  31-D  32-D  33-A  34-A  35-D  36-B  37-B  38-A  39-A  40-E  41-A  42-E  43-B  44-D  45-C  46-A  47-E  48-E  49-A  50-A  51-C  52-B  53-D  54-C  55-B  56-D

 

LYS Edebiyat Deneme Sınavı-14 İndir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir