İslami İlk Ürünler (Geçiş Dönemi Edebiyatı) Test-1

1. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi geçiş dönemine (11. ve 12.yy) ait değildir?

A) Dilde Arapça ve Farsça sözcüklerin görülmesi

B) Şiirlerde hem dörtlük hem de beyit nazım birimlerinin kullanılması

C) Eserlerin sadece İslamiyet öncesine ait türlerle oluşturulması

D) Öğüt verici (didaktik) türde eserlerin yazılması

E) Uygur alfabesinin yanında, Arap alfabesinin de kullanılması

 

2. İslamiyet’e geçiş döneminin yapıtlarındandır. Diğer yapıtlardan farklı olarak dörtlüklerle ve hece ölçüleriyle yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altabet'ül – Hakayık

B) Divan-ı Lugati't-Türk

C) Seçere-i Türkî

D) Divan-ı Hikmet

E) Kutadgu Bilig

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Kitab-ı Dede Korkut'a ait bir özellik değildir?

A) Destandan halk hikâyesine geçiş dönemi ürünüdür.

B) Nazım ve nesir karışık yazılmıştır.

C) Oğuz boylarının gelenek ve göreneklerini, savaşlarını anlatır.

D) On iki hikâyeden oluşan bir eserdir.

E) Dede Korkut tarafından yazılmıştır.

 

I. Klasik Türk edebiyatı ve tasavvufi Türk edebiyatı ilk örneklerini vermiştir.

II. Arapça ve Farsça kelimeler Türkçeyi halkın anlamayacağı bir dil haline getirmiştir.

III. Eserlerde İslamiyet öncesi kültür ile İslamî kültür iç içedir.

IV. Sadece Arapça ve Farsçadan alınan nazım şekilleri kullanılmıştır.

V. Uygur alfabesinin yanında İslamiyet’in de etkisiyle Arap alfabesi kullanılır.

4. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi İslami devir Türk edebiyatı geçiş dönemi için söylenemez?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III ve IV.   E) II. ve V.

 

5. XI. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevî tarafından Hakâniye Türkçesi ile yazılan eser, sade bir dille İslamiyet’in esaslarından, tasavvuftan, dünya ve kıyamet hallerinden bahseder.

Bu paragrafta sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Lugati't – Türk

B) Atabet'ül Hakâyık

C) Divan-ı Hikmet

D) Muhakemet'ül Lugateyn

E) Kutadgu Bilig

 

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden sonra yazılan ilk Türkçe eserlerden değildir?

A) Divan-ı Lugati't – Türk

B) Mantıku't Tayr

C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet

E) Atabet'ül Hakayık 

 

I. Divan-ı Lügati't-Türk, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış bir sözlüktür.

II. İslamiyet öncesi edebiyatımızın çeşitli örneklerini (sagu, sav, koşuk) bugünlere taşıyan asıl kaynak eser Divan-ı Hikmet'tir.

III. Atabetü'l-Hakayık, bilginin ve erdemin gerekliliğini anlatmıştır.

IV. Kutadgu Bilig, Hakaniye Türkçesiyle yazılmış bir siyasetnamedir.

V. Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet din ve ahlak konularını işleyen geçiş dönemi eserleridir.

7. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Eser, 12. yüzyılda Edip Ahmed Yükneki tarafından yazılmıştır. Didaktik ahlak ve öğüt kitabıdır. Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır ve ayet ve hadislerden yararlanılarak ahlaklı olmanın yollarını anlatan bir öğüt kitabıdır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Atabet'ül Hakayık

C) Divan-ı Hikmet

D) Kitab-ı Dede Korkut

E) Şecere-i Türki

 

9. Aşağıdakilerden hangisi "Divan-ı Lugati't – Türk" adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

A) Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.

B) Ansiklopedik bir sözlüktür.

C) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

D) Uygur alfabesi hakkında bilgiler verir.

E) Türk kültürü ve yaşayışına dair bilgiler içerir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lugati't – Türk ile Muhakemetü'l Lugateyn'in ortak özelliğidir?

A) Aynı lehçeyle yazılmaları

B) Sözlü dönem ürünlerine yer vermeleri

C) Aynı dönemde yazılmaları

D) Mesnevi tarzında yazılmaları

E) Türkçeyi başka dillere karşı savunmaları

 

11. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin ölçüsü diğerlerinden farklıdır?

A) Divan-ı Hikmet

B) Mesnevi

C) Atabet'ül – Hakayık

D) Kutadgu Bilig

E) Risaletü'n Nushiyye

 

12. Aşağıda Kutadgu Bilig ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir eserdir.

B) Hece vezni kullanılarak yazılmıştır.

C) Didaktik ve alegorik (sembolik) bir anlatımı vardır.

D) Beyit ve dörtlük nazım birimleri birlikte kullanılmıştır.

E) Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış ilk eserdir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de geçen sembolik kişilerden biri değildir?

A) Ay-toldı   B) Ödgilmiş   C) Kün-togdı   D) Odgurmuş   E) Aprınçur Tigin

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-E 4-C 5-C 6-B 7-B 8-B 9-D 10-E 11-A 12-B 13-E

22 Yorum Var: “İslami İlk Ürünler (Geçiş Dönemi Edebiyatı) Test-1

    1. İlgili soru düzeltilmiştir, ilginize teşekkürler.

  1. Çok beğendim. Sayenizde yaz tatilinde tekrar yapmış oluyorum. Teşekkürler, ellerinize sağlık. Allah razı olsun. :)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir