Halk Edebiyatı Test-9

1. Yiğidin eyisin nerden bileyim

Yüzü güleç, kendi yaman olmalı

Kasavet serine çöktüğü zaman

Gönlünün gâmını alan olmalı

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani  

B) Ağıt  

C) Koşma  

D) Ninni  

E) Semai

 

2. Elin kapusunda kul kardaş olan

Burnu sümüklü hem gözü yaş olan

Bayramdan bayrama bir tıraş olan

Berber dükkânında oğlan beğenmez

Bu dörtlük halk edebiyatının hangi nazım türüne ait olabilir?

A) Mani   B) Güzelleme   C) Taşlama   D) Koçaklama   E) Varsağı

 

3. —-, düz yazıdan çok, şiirin görüldüğü bir edebiyattır. Bu edebiyat, sözlü geleneğe dayanır. Şiirler, saz eşliğinde doğaçlamayla (o anda) söylenir. Şiirler işlenen konulara göre, güzelleme, koçaklama, taşlama; biçimlerine göre koşma, mani, semai, türkü gibi adlar alır. Dil, halkın konuştuğu Türkçedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Anonim Edebiyat

B) Halk Edebiyatı

C) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

D) Tekke Edebiyatı

E) Divan Edebiyatı

 

4. Varsağı ve semaiyi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Kendilerine özgü ezgileri vardır.

B) Hecenin aynı kalıbıyla söylenir.

C) Dörtlük sayısı genellikle aynıdır.

D) Son dörtlükte aşığın adı ya da mahlası geçer.

E) İlk dörtlüklerinde "bre, behey" gibi ünlemler bulunur.

 

5. Bir söz ile ben tuzağa tutuldum

Bu garip ellerde yaktı nar beni

Hasretin narına yandım kül oldum

Ahu gözlüm ne haldeyim gör beni

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.

B) Semai türünün özelliğini taşımaktadır.

C) Hecenin 11'li kalıbıyla yazılmıştır.

D) Yarım uyak kullanılmıştır.

E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

 

6. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) Nazire: Divan nesrinde sözcüklerin uyaklı biçimde kullanılmasıdır.

B) Cönk: Halk ozanlarının şiirlerini bir araya getirdiği defterlerdir.

C) Hamse: Aynı şairin mesnevi türünde verdiği beş eserin genel adıdır.

D) Koşuk: İslam öncesinde "sığır" denen sürek avları sırasında söylenen, aşk, doğa, yiğitlik konulu şiirlerdir.

E) Sagu: "Yuğ" adındaki ölüm törenlerinde, ölen kişilerin ardından duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatı şairlerinden biri değildir?

A) Nâbî   B) Gevheri   C) Karacaoğlan   D) Âşık Ömer   E) Köroğlu

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiir türleri bir arada verilmiştir?

A) Güzelleme-mersiye-koçaklama-hicviye

B) Hicviye-taşlama-mesnevi-güzelleme-gazel

C) Tegazzül-koçaklama-ağıt-terci-i bent

D) Koçaklama-müstezat-kaside-güzelleme

E) Taşlama-kaside-güzelleme-hicviye 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü Âşık edebiyatı nazım şeklidir?

A) Şarkı – türkü – koşma – semai

B) Varsağı – mani – koşma – destan

C) Tuyuğ – ağıt – semai – koşma

D) Koşma – destan – semai – ilahi

E) Destan – semai – varsağı – koşma

 

10. Bahçeler bağlar oldu

Gözlerim ağlar oldu

Yaralı geyik gibi

Meskenim dağlar oldu

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ninni   B) Semai   C) Varsağı   D) Mani   E) Güzelleme

 

11. Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri kaplı defterlere —- adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) divan   B) tezkire   C) cönk   D) münşeat   E) ayak

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Halk şairi Kaygusuz Abdal hem şiir hem düzyazı türünde eserler vermiştir.

B) İlyada, Kalevala ve Göç doğal destanlardandır.

C) Kutadgu Bilig, Edip Ahmet Yükneki tarafından 1070 yılında yazılmış bir mesnevidir.

D) Divan nesrinde içerikten çok, söyleyişe önem verilmiştir.

E) Fuzûlî Şikâyetname adlı düzyazı eserinde devrin yöneticilerini eleştirmiştir.

 

13. Anonim Halk edebiyatı nazım şeklidir. Dört dizeden oluşan bu türde dizeler yedi hecelidir. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler kendi arasında uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. Bu türde ilk iki dize ile son iki dize arasında anlamsal bir bütünlük yoktur. Her konuda söylenebilir.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani   B) Koşma   C) Ninni   D) Tekerleme   E) Semai

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü, anonim halk edebiyatı ürünlerinden oluşmaktadır?

A) Türkü – ninni – mani – semai

B) Nefes – mani – ağıt – destan

C) İlahi – mani – destan – koçaklama

D) Mani – ninni – türkü – ağıt

E) Koşma – semai – varsağı – destan

  

15. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Genellikle saz eşliğinde söylenir.

B) Nazım birimi dörtlüktür.

C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.

D) Aşk, ölüm, hasret, doğa sevgisi, yiğitlik gibi konular işlenir.

E) Sanatlı ve ağır bir dil kullanılır.

 

16. Aman hey Allah'ım aman

Ne aman bilir ne zaman

Üstümüzde çayır çimen

Bitmeden bir dem sürelim

Bu dörtlüğüm nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı   B) Ağıt   C) Koşma   D) Şarkı   E) Mâni 

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-B  4-E  5-B  6-A  7-A  8-A  9-E  10-D  11-C  12-C  13-A  14-D  15-E  16-A


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir