Halk Edebiyatı Test-8

1. Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri —-, hicvin karşılığı ise —-'dır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenle sırasıyla getirilmelidir?

A) şarkı – koşma

B) koşma – taşlama

C) destan – koçaklama

D) türkü – nutuk

E) semai – destan

 

2. Tekke edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ürünlerin kim tarafından söylendiği bilinmez.

B) Allah aşkı ve vahdet-i vücut düşüncesi işlenir.

C) Hecenin yanında aruz vezniyle de şiirler söylenmiştir.

D) Genelde halkın anlayabileceği yalın bir dil kullanılmıştır.

E) Dini tasavvufi düşünceyi yaymak düşüncesiyle gelişen bir edebiyattır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı ürünlerinden değildir?

A) Türkü   B) Semai   C) Varsağı   D) Destan   E) Koşma

 

4. Ben giderim adım kalır

Dostlar beni hatırlasın

Düğün olur bayram gelir

Dostlar beni hatırlasın

Bu dörtlük aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Mevtana   B) Seyrani   C) Gevheri   D) Âşık Veysel   E) Yunus Emre

 

5. Kırımlıdır. Divan şiirinden etkilenmiş, hecenin yanında aruzla da şiirler yazmıştır. Şiirlerinden Şam'a, Arabistan'a gittiği anlaşılmaktadır, iyi bir eğitim görmüştür. Türkü ve koşmalarında bile yabancı sözcükler görülür. Asıl başarısı, âşık tarzı şiirlerindedir.

Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu   B) Karacaoğlan   C) Dadaloğlu   D) Dertli   E) Gevheri

 

6. Devrinin en önemli şairlerindendir. Önceleri sazıyla ustaların şiirlerini çalıp söylerken sonra kendi deyişlerini söylemeye başlamıştır. Semai ve koşmalarında çok başarılıdır. Divan edebiyatından etkilenmiş, gazel, murassa, muhammes tarzında şiirler yazmıştır. 1860'ta Niksar'da yaşamını yitirmiştir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurumlu Emrah

B) Kayıkçı Kul Mustafa

C) Pir Sultan Abdal

D) Yunus Emre

E) Kaygusuz Abdal

 

7. XVII. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üne kavuşan şairin şiirleri uzun süre Yeniçeri ocaklarında okundu. IV. Murat'ın Bağdat kuşatması sırasına şehit düşen Genç Osman adlı bir yiğit için söylediği destan, şiirlerinin en tanınmış olanıdır. Şiirleri nazım tekniği açısında kusurlu sayılsa da o halk zevkine bağlı, sade ve doğal söyleyişiyle dikkati çeken bir şairdir.

Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurumlu Emrah

B) Karacaoğlan

C) Dadaloğlu 

D) Yunus Emre

E) Kayıkçı Kul Mustafa 

 

8. Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan bir şairdir. Halkın değer, duygu ve düşüncelerini dile getirişi itibariyle tarihimizin en halkla barışık aydınlarından biri olma özelliğine sahiptir. Şiirlerinde ahlak, hikmet, din, aşk gibi konuların hemen hepsi tasavvuftan çıkar ve tasavvuf görüşü çerçevesinde bir yere oturtulur. Divanının yanında Risalet'ün Nushiyye adlı bir yapıtı vardır.

Bu parçada sözü edilen tekke şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre

B) Hacı Bayram-ı Veli

C) Pir Sultan Abdal

D) Hacı Bektaş-ı Veli

E) Mevlana Celaleddin-i Rûmî

 

9. Yokuş bülbül yuvası

Mamalar pişirir hanım ninesi

Yavrum yesin büyüsün

Hem büyüsün hem yürüsün

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani   B) Ağıt   C) Türkü   D) Ninni   E) Semai

 

10. Halk şiirinin en yaygın nazım şeklidir. 11'li (6+5 veya 4+4+3) hece ölçüsüyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir, ilk dörtlüğün 1. ve 3. mısraları serbest veya kendi arasında kafiyeli, 2. ve 4. mısraları birbirleriyle kafiyeli olur. Daha sonraki dörtlüklerin ilk üç mısraları kendi aralarında, 4. mısralar ilk dörtlüğün 2. ve 4. mısraları ile kafiyelidir. Dört, beş (en az üç, en çok dört) dörtlükten oluşur. Genellikle aşk duygularının dile getiren, tabiat güzelliklerini gösteren lirik şiirledir. Sosyal konularda söyleneler de vardır.

Bu parçada sözü edilen halk edebiyatı nazım şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma   B) Ağıt   C) Türkü   D) Destan   E) Semai

 

11. Tekke edebiyatımızın önemli şairlerindendir. XIII. yüzyılda yaşamıştır, Türkistan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi'nin isteğiyle Anadolu'ya gelmiştir. Bilinen en önemli eseri sohbetler anlamındaki "Makalat"tır. Hz. Âdem’in yaratılışı, Şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konuları ele almıştır.

Bu parçada sözü edilen tekke şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bektaş-ı Veli

B) Pir Sultan Abdal

C) Hacı Bayram-ı Veli

D) Yunus Emre

E) Mevlana Celaleddin-i Rûmî

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Allah'ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan dini şiirlere ilahi denir.

B) Bektaşi şairlerinin söylediği, tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesini anlatan şiirlere semai denir.

C) Bektaşi-Alevi şairlerinin, inançlardan teklifsizce, alaylı bir dille söz eder gibi söylediği mizahi manzumelere şathiye denir.

D) Alevi-Bektaşi tekkelerinde, tekkenin inançlarını, sorunlarını konu edinen şiirlere deme adı verilir.

E) Tekke edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat kurallarını öğretmek için söyledikleri şiirlere nutuk denir.

 

13. Zamandan ve kişilerden şikâyet etme, eksiklikleri söyleme kısaca eleştiri içerikli şiirlere Divan edebiyatında —-, Batı edebiyatında —-, halk edebiyatında —- denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) hiciv – taşlama – satir

B) taşlama – hiciv – satir

C) hiciv – satir – taşlama

D) satir – hiciv – taşlama

E) satir – taşlama – hiciv 

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-A  3-A  4-D  5-E  6-A  7-E  8-A  9-D  10-A  11-A  12-B  13-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir