Halk Edebiyatı Test-6

1. Halk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Biçimsel yönden İslamiyet’ten önceki Türk şiirinden izler taşır.

B) Şiirde halkın kullandığı dil esas alınır.

C) Halk hikâyelerinde çoğu kez nazımla nesir iç içe bulunur.

D) Dinsel konuları işleyen ürünler Anonim Halk edebiyatı ürünleri içinde değerlendirilir.

E) Şiirler genellikle âşık denen ozanlar tarafından saz eşliğinde söylenir.

 

2. Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim

Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz

Yollar çamur kurusun da gidelim

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Varsağı   B) Mani   C) Semai   D) Koşma   E) Gazel

 


3. Halk şiiriyle İlgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Yarım uyak ve redif kullanılmıştır.

D) Somut benzetmeler yapılmıştır.

E) Aşk, ayrılık, doğa güzelliği gibi yalnızca bireysel konular ele alınmıştır.

 

4. Tekke edebiyatının büyük şairlerindendir. Sivas civarında, Kanuni zamanında yaşamış, Bektaşi tarikatına mensup bir şairdir. Aşkı, doğayı, halkın gerçek yaşamını duru bir halk diliyle anlatan şiirler yazmışlardır. Divan edebiyatından hemen hemen hiç etkilenmemiş, tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bayburtlu Zihni

B) Pir Sultan Abdal

C) Yunus Emre

D) Kaygusuz Abdal

E) Dertli

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcısı belli olmayan ürünler arasında değildir?

A) Halk hikâyeleri

B) Destanlar

C) Maniler

D) Manzum hikâyeler

E) Masallar

 

6. Karşıya kaban derler

Ökçeye taban derler

Kız hatırın kalmasın

Nişanlın çoban derler

Yukarıdaki dörtlük dikkate alındığında mani İle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek istenen son iki dizede verilir,

B) Dizeler "aaxa" biçiminde kafiyelenir.

C) Uyak örgüsü redif ve yarım uyakla sağlanır.

D) Yalın bir dille söylenir.

E) Söyleyeni belli değildir. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Tiyatrosu olarak adlandırılan seyirlik oyunlarımızın özelliklerinden biri değildir?

A) Şive ve lehçe taklitlerine yer verilmesi

B) Hece ölçüsü ve dörtlüklerle söylenmesi

C) Güldürü özelliklerinin bulunması

D) Halk edebiyatının sözlü ürünleri içinde yer almaları

E) Yanlış anlamalara dayalı söz oyunlarına başvurulması

 

8. Bahçeler bağlar oldu

Gözlerim ağlar oldu

Yaralı geyik gibi

Meskenim dağlar oldu

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı   B) Koşma   C) Mani   D) Destan   E) Ağıt

 

9. I. Yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan edebiyatının etkisinden uzak kalmıştır.

II. Doğu Anadolu ve Azerbaycan İnsanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır.

III. Halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır; hece ölçüsünün 11'li ve 8'li kalıplarıyla yazmıştır.

IV. Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şiirinin başlıca temalarından biridir.

V. Onun şiirinde sevgililer gerçek adlarıyla ve yöreleriyle anlatılmıştır.

Karacaoğlan'la ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misali

Seni eken biçer bir gün

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai   B) Mani   C) Şarkı   D) Varsağı   E) Türkü

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?

A) Her gün aynı pınardan doldurur testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla

B) Ellerim takılırken rüzgârların saçına

Asıldı arabamız bir dağın yamacına

C) Eğerleyin kır atımın ikisin

Fethedeyim düşmanların hepisin

D) Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara hâlini kimse sormuyor

E) Tam otların sarardığı zamanlar

Yere yüzükoyun uzanıyorum

 

12. Âşık edebiyatında kullanılan nazım şekillerinin kendine özgü nitelikleri vardır. 11’li hece ölçüsü ile söylenen —-, işlediği konuya göre taşlama, koçaklama ve güzelleme gibi türlere ayrılır. Aşk, doğa, sevgi gibi konuları işleyen —- ise 8'li hece ölçüsüyle söylenir ve kendine özgü bir ezgiye sahiptir. —- adı verilen nazım şeklinde ise "bre, behey, hey" gibi ünlemlere yer verilir ve bu nezım şeklinde yazılan şiirler yiğitçe bir söyleyişe sahiptir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Koşma – ilahi – Varsağı

B) Koşma – semai – Varsağı

C) Türkü – mani – Semai

D) Varsağı – destan – Ağıt

E) Destan – ninni – Semai 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-D  3-E  4-B  5-D  6-C  7-B  8-C  9-B  10-D  11-D  12-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir