Halk Edebiyatı Test-5

1. Halk bu ozanı çok sevdiğinden Anadolu'nun birçok yerinde, bu ozana ait mezarlar vardır. Şiirlerinde tasavvufi terimler dışında yabancı sözcüklere rağbet etmediği görülür. Söyleyişinde süsten uzak, içtenlik dolu duygu ve düşüncelerini ortaya koyduğu doğallık ve lirizm vardır. Aruz ölçüsüyle gazel ve mesnevi söylemiştir. Şiirlerinin çoğunu ise hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde söylemiştir. Tanrı ve insan sevgisi şiirlerinde değindiği başlıca temalardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevi

B) Hoca Dehhani

C) Yunus Emre

D) Mevlana

E) Şeyh Galip

 

2. 16.yy Bektaşi şairidir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işlemiştir. Hece ölçüsüyle semai ve nefesler söyleyen şair, halka özgü söyleyişleri kullanmada da başarılıdır. Yönetime başkaldırınca asılarak idam edilmiştir.

Yukarıda sözü edilen Tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal

B) Hacı Bektaş Veli

C) Pir Sultan Abdal   

D) Hacı Bayram Veli

E) Seyyit Nesimi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Tasavvuf terimleri dışında, halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.

C) Tanrı sevgisi ve Tanrı'ya varış yolları temel ilkelerdir.

D) Daha çok aruz ölçüsü kullanılmıştır.

E) Genellikle didaktik şiirlerden oluşur.

 

4. (I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Halk şairleri yaşamla iç içedir, sosyal konular işlenmiştir. (III) Az da olsa mecaz ve benzetmelere yer verilmiştir. (IV) Halk edebiyatında düzyazı, şiirden daha çok gelişmiştir. (V) Halk masalları ve halk hikâyeleri söylenegelmiştir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdakilerden hangileri saz şairi değildir?

A) Yunus Emre, Pir Sultan Abdal

B) Gevheri, Karacaoğlan

C) Âşık Ömer, Kayıkçı Kul Mustafa

D) Bayburtlu Zihni, Seyrani

E) Dertli, Gevheri

 

6. Karacaoğlan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde halk zevkine bağlı kalmıştır.

B) Sadece hece ölçüsüyle şiir söylemiştir.

C) Âşık edebiyatının en büyük lirik şairidir.

D) Gezgin bir ozandır.

E) Aruzla yazdığı şiirlerinde dili biraz ağırdır.

 

7. Toroslarda yaşayan Avşar boyundandır. Şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş vardır. Koçaklamalarıyla tanınır. Aruz ölçüsüne rağbet etmemiştir.

Yukarıda sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu    

B) Kuloğlu     

C) Dadaloğlu

D) Seyrani     

E) Gevheri

 

8. O, şiirlerinde bütün içtenliği ile Tanrı aşkını dile getirmiştir. Hemen hemen bütün şiirlerinde Tanrı'ya ulaşma çabasıyla duyduğu mutluluk ile ona kavuşamamanın verdiği acı vardır. Onun ölümsüzlüğü Tanrı'ya, sevgiye, hoşgörüye, özveriye ve her türlü insan erdemine tutkun olmasından kaynaklanır. Şiirlerini sade bir Türkçeyle söylemiştir. Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pir Sultan Abdal

B) Şeyhi

C) Yunus Emre

D) Mevlana

E) Süleyman Çelebi

 

Köroğlu söyler ezeli

Bağlar döküyor gazeli

Silistre'den güzeli

Alıp çekilip gidelim

9. Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatının hangi özelliğine aykırıdır?

A) Uyak türüne         

B) Uyak düzenine

C) Diline        

D) Konusuna

E) Nazım türüne

 

Tebriz'in etrafı dağdır meşedir,

İçinde oturan beydir paşadır.

Sekiz bin mahalle, yüz bin köşedir

Çarşısı pazarı yolu Tebriz'in

10. Yukarıdaki dörtlük Halk edebiyatının hangi özelliğine aykırıdır?

A) Hece ölçüsüne

B) Yarım uyak veya rediflerin kullanıldığına

C) Betimlemelerin gerçek olduğuna

D) Sade bir dille söylendiğine

E) Sanatlara yer verilmediğine

 

11. Aşağıda verilen ozanlardan hangi ikisinin kullandığı dil diğerlerine göre daha sadedir?

A) Yunus Emre, Âşık Ömer

B) Bayburtlu Zihni, Dadaloğlu

C) Karacaoğlan, Dertli

D) Yunus Emre, Karacaoğlan

E) Niyaz-i Mısri, Köroğlu

 

12. (I) Klasik şiirin de Halk şiirinin de kaynağında İslam düşüncesi vardır. (II) Şekil bakımından Halk şiirlerinde dörtlük, Klasik şiirde beyit kullanılmıştır. (III) Halk şiirinde hece, klasik şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır. (IV) Klasik şiir yarım uyağı dışlamıştır. (V) Klasik şiirde, konuşma diliyle süslü ve sanatlı bir şiir dili kullanılmıştır.

Yukarıdaki parçada numarala cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

13. Yunus Emre ile Karacaoğlan'ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvufi konuları işlemişlerdir.

B) Şiirlerini sade bir dille söylemişlerdir.

C) Hem aruz hem hece ölçüsü kullanmışlardır.

D) Şiirlerini saz eşliğinde dile getirmişlerdir.

E) Koşma ve semai gibi nazım şekillerini kullanmışlardır.

 

14. Konyalı olduğu bilinen ozan medrese eğitimi görmüştür. Halk şairleri içinde en çok şiiri olan sanatçıdır. Hem aruzu hem heceyi kullanmıştır.

Yukarıda sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ercişli Emrah        

B) Bayburtlu Zihni

C) Erzurumlu Emrah 

D) Edirneli Nazmi

E) Âşık Ömer

 

15. "Ortaoyunu" ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyun sade bir sahnede oynanır.

B) Fasıl bölümündeki olaylara göre adlandırılır.

C) İnsanları güldürürken eğitmek amacı güdülür.

D) Şive taklitleri kullanılır.

E) Konuşmalar önceden hazırlanmaz.

 

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk

Hicran katarının kervanıyız biz

Feleğin ağusun aşında bulduk

Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

16. Yukarıdaki dörtlükte Halk edebiyatının hangi özelliği yoktur?

A) Hece ölçüsüyle söylenmesi

B) Redifin kullanılması

C) Kulak için uyağın olması

D) Tasavvufa yer vermesi

E) Edebi sanatlara yer vermemesi

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-D 4-D 5-A 6-E 7-C 8-C 9-A 10-B 11-D 12-E 13-B 14-E 15-B 16-E


2 Yorum Var: “Halk Edebiyatı Test-5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir