Halk Edebiyatı Test-4

I. Sade ve anlaşılır bir dilin kullanılması

II. Edebi sanatlara fazla yer verilmemesi

III. Nazım biriminin dörtlük olması

IV. Şiirlerin ayrıca adlarının olmaması

1. Yukarıda Halk edebiyatının bazı özellikleri verilmiştir.

Verilen bu özelliklerden hangileri "sanat toplum içindir" görüşünü destekler?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

2. Aşağıdaki Tasavvuf şairlerinden hangisi aruz ölçüsünü kullanmamıştır?

A) Yunus Emre         

B) Pir Sultan Abdal

C) Hoca Ahmet Yesevi         

D) Kaygusuz Abdal

E) Eşrefoğlu Rumi

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen nazım şekli ile ozan eşleştirilmesi yanlış yapılmıştır?

A) Varsağı – Yunus Emre

B) Koşma – Karacaoğlan

C) Koçaklama – Köroğlu

D) Şathiye – Kaygusuz Abdal

E) Nefes – Pir Sultan Abdal

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?

A) Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Seyrani

B) Köroğlu, Ercişli Emrah, Kaygusuz Abdal

C) Karacaoğlan, Âşık Veysel, Erzurumlu Emrah

D) Niyazi-i Mısri, Seyrani, Bayburtlu Zihni

E) Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu

 

I. Halk nesrinde din, ahlak ve gelenek gibi eğitici ve öğretici konular işlenir.

II. Halk nesrinde gezi izlenimleri ve mektup konularına yer verilir.

III. Halk nesrinde anlatım kısa cümlelerle sağlanır.

IV. Halk nesrinde seci denilen iş uyaklar kullanılır.

5. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi halk nesrinin özelliklerindendir?

A) I. ve II.     

B) I. ve III.

C) I. ve IV.

D) II. ve III.

E) II. ve IV.

 

6. 17.yy tasavvuf şairlerindendir. Döneminde Türkçeyi en iyi kullanan tasavvuf şairidir, iyi bir öğrenim gören şairin tasavvuf konusunda yaklaşık on kitabının olduğu sanılıyor. "Divanı İlahiyat" adlı kitabı önemli bir eseridir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal

B) Hacı Bayram Veli

C) Süleyman Çelebi

D) Niyazi-i Mısri

E) Şeyh Galip

 

7. Aşağıdaki saz şairlerinden hangileri hem hece hem aruz ölçüsünü birlikte kullanmışlardır?

A) Köroğlu, Bayburtlu Zihni

B) Yunus Emre, Karacaoğlan

C) Dadaloğlu, Âşık Ömer

D) Gevheri, Kaygusuz Abdal

E) Köroğlu, Karacaoğlan

 

8. Tasavvuf edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mutlak varlığın Tanrı olduğu

B) Doğadaki her varlığın Tanrı'nın bir tecellisi olduğu

C) Varlıkların varlığının Tanrı'ya dayanması

D) Tanrı ve insan sevgisinin çok önemli olduğu

E) Süslü, sanatlı ve ağır bir dille şiirlerin yazıldığı

 

9. Saz şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerini sözlü olarak dile getirirler.

B) Genellikle okur-yazar değillerdir.

C) Şiirlerini doğaçlama olarak söylerler.

D) Genellikle toplum tarafından dışlanmışlardır.

E) Usta – çırak geleneğine göre yetişirler.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ile Halk edebiyatının ortak özelliğidir?

A) Şiirlerde çoğunlukla tam uyak kullanılmıştır.

B) Nesir arka planda kalmıştır.

C) Soyut konular işlenmiştir.

D) Şiirler bir müzik aletiyle söylenmiştir.

E) Betimlemeler soyut ve gerçek değildir.

 

11. (I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Ozanlar son dörtlükte mahlaslarını kullanırlar. (III) Halk edebiyatında betimlemeler gerçektir. (IV) Şiirlerde söz kadar ezgi de önemlidir. (V) Halk şairleri söyledikleri şiirleri daha sonra kendileri cönk denilen eserde toplarlardı.

Yukarıda Halk edebiyatıyla ilgili olarak, verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?

A) Gevheri, Dertli, Dadaloğlu

B) Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu

C) Âşık Ömer, Erzurumlu Emrah, Nedim

D) Seyrani, Pir Sultan Abdal, Nabi

E) Bayburtlu Zihni, Gevheri, Naili

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Mani, türkü ve ağıt türlerinde ürünlerinin olduğu

B) Göz için uyak görüşünün benimsendiği

C) Ağızdan ağıza dolaşarak yayıldığı

D) Hem şiir hem nesir türlerinin olduğu

E) Dilinin sade ve yabancı etkilerden uzak olduğu

 

Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

İbret için gelmiş derler cihana

Noktadır benlerin sayamadım ben

14. Yukarıdaki dörtlükten hareketle saz şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetme sanatını kullandıkları

B) Yarım uyak ve redif kullandıkları

C) Sade bir dille duygularını yansıttıkları

D) Şiirlerinde lirizmin hâkim olduğu

E) Cinaslı uyak kullandıkları

 

I. Hem hece hem aruz ölçüsü kullanmışlardır.

II. Dize sonlarında yarım uyak kullanmışlardır.

III. Dörtlüklerden başka beyitlerden oluşan şiirler de söylemişlerdir.

Yukarıda Tasavvuf edebiyatının özellikleri verilmiştir.

15. Verilenlerden hangileri tasavvuf şairlerinin Divan şairlerinden etkilendiklerini gösterir?

A) Yalnız I   B) I. ve III.   C) Yalnız III   D) II. ve III.   E) I., II. ve III.

 

16. Karacaoğlan aşağıdaki nazım şekillerinden hangilerini kullanmamıştır?

A) Koşma, Varsağı

B) Semai, güzelleme

C) Varsağı, semai

D) Nefes, nutuk

E) Semai, koşma

 

17. Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anonimdir.

B) Sahne dekoru sadedir.

C) Yazılı bir metne bağlıdır.

D) Şive taklitlerine yer verilir.

E) Hem göze hem kulağa seslenir.

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Ortaoyununda oyunun oynandığı alana palanga adı verilir.

B) Kavuklu ve Pişekâr arasında geçen bölüme fasıl denir.

C) Karagöz oyunu, doğaçlamaya dayanır.

D) Ortaoyunu basit bir alanda oynanır.

E) Meddahlar, öykünün sonunda dinleyenlere öğütler verir.

 

– Şiirlerini hem dörtlük hem beyitle söylerler.

– Şiirlerini hem aruz hem hece ölçüsüyle yazarlar.

19. Yukarıdaki özelliklerden hareketle Tekke edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Âşık edebiyatını dışladığı

B) Hece ölçüsünü basit gördükleri

C) Divan şiiri yazmayı üstün gördükleri

D) Ara bir edebiyat olduğu

E) Hece ölçüsünü kullanmada başarılı olamadıkları

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-A 4-C 5-B 6-D 7-D 8-E 9-D 10-B 11-E 12-A 13-B 14-E 15-B 16-D 17-C 18-E 19-D


11 Yorum Var: “Halk Edebiyatı Test-4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir