Halk Edebiyatı Test-3

1. Dini konuları işleyen bir edebiyattır. Asıl amaç dini ve tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Şair bu düşünceyi yaymak için şiiri bir araç olarak kullanır. Bu şiirlerin bazıları saz eşliğinde de söylenir. Tasavvufi terimler dışında dil sadedir.

Yukarıda sözü edilen edebiyat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık edebiyatı      

B) Divan edebiyatı

C) Tanzimat edebiyatı           

D) Tekke edebiyatı

E) Fecr-i Ati edebiyatı

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde Halk şairleri bir arada verilmiştir?

A) Yunus Emre, Karacaoğlan, Nefi

B) Ahmet Yesevi, Seyrani, Dertli

C) Naili, Köroğlu, Dadaloğlu

D) Yunus Emre, Şeyhi, Âşık Ömer

E) Nabi, Enderunlu Vasıf, Nesimi

 

3. Ankara'da doğmuş, yine orada ölmüştür. Tasavvuf şairlerindendir. Medrese öğrenimi görmüş, Kara Medrese'ye öğretmen olmuştur. Akşemsettin ve Eşrefoğlu Rumi gibi birçok ünlüyü yetiştirmiştir. Yunus Emre'nin etkisinde söylediği ilahiler günümüze kadar gelmiştir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sultan Veled        

B) Hacı Bektaşi Veli

C) Hacı Bayram Veli 

D) Idrisi Bitlisi

E) Hoca Dehhani

 

4. Eser bir mecmua özelliği taşır. İçinde başkalarının da "hikmet"leri vardır. Didaktik bir özellik gösteren eser, lirizmden uzaktır. Eserde dervişlik, dünyadan yakınma, cennet-cehennem, peygamber mucizeleri, İslam efsaneleri başlıca işlenilen konulardır. Yalın bir Türkçeyle yazılan eser, Yunus Emre'ye öncülük etmiştir.

Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet    

B) Risaletün Nushiyye

C) Kutadgu Bilig      

D) Atabetü'l Hakayık

E) Muhakemetü'l Lügateyn

 

5. 18.y.y'da yaşamış bilim adamı ve tasavvuf şairidir. Kendisi Erzurumludur. Şiirlerini tasavvuf düşüncesinin etkisiyle yazmıştır. Coşkulu bir söyleyişi vardır. "Marifetname" adlı eseri ünlüdür.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi          

B) Dertli

C) Erzurumlu Emrah 

D) Eşrefoğlu Rumi

E) İbrahim Hakkı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle yarım uyak veya redif kullanılmıştır.

B) Halkın konuştuğu dil kullanılmıştır.

C) Göz için uyak anlayışı vardır.

D) Şiirler, yazıldıkları nazım şekillerine göre adlandırılmıştır.

E) Duru ve temiz bir anlatıma sahiptir.

 

– Halk şairlerinin süslü ve sanatlı söyleyişlere yönelmemeleri

– Yarım uyak veya redif kullanmaları

7. Yukarıda verilen özelliklerden hareketle Halk şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumcu bir sanat anlayışına sahip oldukları

B) Sanatın eğiticilik yönüne inandıkları

C) Sanatçının, halkın önünde gitmesi gerekliliğine inanmaları

D) Sanatın kutsal ve büyük olduğu görüşünü benimsedikleri

E) Sanat olmadan halkla iletişimin olamayacağına inandıkları

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halk edebiyatı ozanlarına ait değildir?

A) Makalat    

B) Divan-ı Hikmet

C) Risaletün Nushiyye          

D) Gevhername

E) Hüsnü Aşk

 

9. Kendisi Kayserilidir. 19.yy'da yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüştür. Aruzla şiirler yazan şairin asıl ününü hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri sağlamıştır. Taşlamalarıyla ünlü şairin şiir tekniği mükemmeldir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyrani     

B) Gevheri     

C) Dertli

D) Âşık Sümmani

E) Yaşar Reyhanî

 

10. "Karagöz" oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Muhavere ve fasıl bölümleri vardır.

B) Doğaçlamaya dayanan bir oyundur.

C) Sözlü tiyatro ürünlerinden biridir.

D) Muhavere oyunun asıl anlatıldığı bölümdür.

E) Anonim Halk Edebiyatı ürünlerindendir.

 

11. 17. yüzyıl Âşık edebiyatı şairlerindendir. Bir paşanın kâtipliğini yaptığından öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Klasik edebiyatın etkisiyle de şiirler söylemiştir. Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanan şairin Kırımlı olduğu söylenir.

Yukarıda sözü edilen Halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gevheri     

B) Âşık Ömer

C) Dertli

D) Seyrani     

E) Kayıkçı Kul Mustafa

 

12. Halkı tasavvuf adı verilen "idealist inanç düzeni"yle etkisi altına alır. Yol göstericisi ve ahlakçı yönüyle İslamiyet’i Türklere sevdirmede başarılı olur. Eserin bir bölümü hece ölçüsünde yazılmış koşma biçimindeki dörtlüklerden oluşur. Birçok şiir de gazel ve mesnevi biçimleriyle yazılmıştır. Dörtlüklerde genellikle yarım uyak ve rediflere yer verilmiştir. Eser Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.

Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabetül Hakayık 

B) Kutadgu Bilig

C) Mevlit       

D) Divan-ı Hikmet

E) Makalat

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde verilen ozan ile kullandığı nazım türü yanlış verilmiştir?

A) Aşık Ömer – Koşma

B) Karacaoğlan – Semai

C) Dadaloğlu – Varsağı

D) Şeyh Galip – Semai

E) Seyrani – Taşlama

 

14. Tekke edebiyatında ilahi denince —-, Âşık edebiyatında güzelleme denince —-, taşlama denince —- akla gelir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ozanlardan hangileri getirilmelidir?

A) Yunus Emre, Karacaoğlan, Seyrani

B) Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal

C) Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu

D) Ahmet Yesevi, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni

E) Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu

 

15. 19. yüzyıl şairlerindendir. Göçebe Türkmenlerin Avşar boyundandır. Şiirlerini klasik edebiyatımızın etkisinde kalmadan söylemiştir. Daha çok bulunduğu çevrenin duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Şiirlerinde yiğitçe bir sesleniş olduğu gibi içli bir söyleyiş de vardır.

Yukarıda sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu    

B) Dadaloğlu

C) Âşık Ömer

D) Seyrani     

E) Dertli

 

16. (I) Ahmet Yesevi Pir-i Türkistan diye bilinir, Tasavvuf edebiyatının öncüsü sayılır. (II) Tasavvuf edebiyatıyla ilgilenen Hacı Bayram Veli "Makalat" adlı eserinde tasavvufun ilkelerinden bahseder. (III) Yunus Emre Tasavvuf edebiyatının gür sesi olarak kabul edilir. (IV) Tasavvuf şairlerinin amacı insan-ı kâmil (olgun insan) yetiştirmektir. (V) Tasavvuf şiirlerinin bazılarında tarikatın kuralları hakkında bilgiler verilir.

Yukarıdaki parçada numaralı bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.    B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde birbirinden etkilenen şairler sırasıyla bir arada verilmiştir?

A) Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli

B) Yunus Emre, Köroğlu, Kaygusuz Abdal

C) Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Âşık Ömer

D) Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal

E) Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-C 4-A 5-E 6-C 7-A 8-E 9-A 10-D 11-A 12-D 13-D 14-A 15-B 16-B 17-A


1 Yorum Var: “Halk Edebiyatı Test-3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir