Fiil Çatısı Konu Anlatımı

Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Dolayısıyla, yüklemi eylem olmayan cümlelerde çatı aranmaz.

Eylemler çatısı bakımından iki grupta incelenir:

 • A. Nesnesine Göre Fiiller
 • 1. Geçişli Fiil
 • 2. Geçişsiz Fiil
 • B. Öznesine Göre Fiiller
 • 1. Etken Fiil
 • 2. Edilgen Fiil
 • 3. Dönüşlü Fiil
 • 4. İşteş Fiil

A. Nesnesine Göre Fiiller

1. Geçişli Fiil

Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere “geçişli eylem” denir. Nesneyi, yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularıyla bulduğumuz için, bu sorulara cevap veren eylemler geçişlidir.

Ben bu kitabı geçen yaz okumuştum.
Askerdeki arkadaşıma mektup yazdım.

Bu cümlelerde “okumuştum” eylemi “bu kitabı” nesnesini, “yazdım” eylemi “mektup” nesnesini aldığından geçişli bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili nesneleri aldığı için geçişlidir.

Topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi.
Babam, pazar sabahları gazete alırdı.
Diploma törenine kuzenini de davet etti.
Öğretmenimiz derste bize fıkra anlatırdı.

Not: Geçişli eyleme sahip olan cümlelerde kimi zaman nesne bulunmaz. Bu eylemler nesne almasalar da geçişlidir. Önemli olan, o eylemin nesne alabilmesidir.

Öğretmen çok güzel anlattı.
Öğretmen konuyu çok güzel anlattı.

Bu cümlede nesne bulunmamasına rağmen, istenirse cümleye nesne getirilebildiği için “anlatmak” eylemi geçişlidir.

2. Geçişsiz Fiil

Nesne alamayan eylemlerdir. Geçişsiz eylemler, “neyi, kimi, ne” sorularına cevap veremez. Geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan herhangi bir nesne getirilemez.

Onun anlattığı fıkraya hepimiz güldük.
Babamla hafta sonları balık tutmaya gideriz.

Bu cümlelerde yüklem olan “güldük” ve “gideriz” eylemleri nesne alamadığı için, geçişsiz bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, nesne alamadıkları için geçişsizdir.

Dün gece televizyondaki film çok geç başladı.
Küçük kardeşim bugün erkenden uyandı.
Geleceğe her zaman umutla baktık.
Okul sonrası annesine ev işlerinde yardım ediyordu.

Not: Nesneyi bulmak için yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularına “onu” sözcüğünü ortak bir cevap olarak verebiliriz. Cümleyi “onu” sözcüğü ile birlikte okuyarak cümledeki eylemin geçişli olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.

Sabahtan beri burada (onu) bekliyorum.
Balonu uçan çocuk bir süre (onu) ağladı.

Bu cümlelerde nesne yoktur. Cümlelere “onu” sözcüğünü getirdiğimizde “beklemek” eyleminin geçişli, “ağlamak” eyleminin geçişsiz olduğunu görürüz.

Not: Türkçede bazı eylemler yeni anlamlar kazanarak hem geçişli, hem geçişsiz olarak kullanılabilmektedir. Bir cümledeki eylemin geçişli olup olmadığı sorulduğunda sadece eylemi değil, cümleyi bütünüyle okumak gerekir.

Bütün gün çarşıda boş boş gezmiş. (geçişsiz)
Sınıfça ilçemizdeki müzeyi gezdik. (geçişli)
Arkadaşım az önce buradan geçti. (geçişsiz)
Afrikalı atlet sporcuların hepsini geçti. (geçişli)

Not: Geçişsiz iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak geçişli hale gelen eylemlere oldurgan eylem denir.

Komik hareketleriyle hepimizi güldürdü.

Daha önce kullandığımız geçişsiz “gülmek” eylemine “-dür” eki getirilerek geçişli “güldürmek” eylemi elde edilmiştir. Aşağıdaki örneklerde geçişli ve geçişsiz eylemler bir arada verilmiştir.

Geçişsiz Eylem           Oldurgan Eylem
dolmak                        dol – dur – mak
ağlamak                      ağla -t – mak
düşmek                       düş – ür – mek

Not: Geçişli iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak tekrar geçişli yapılan eylemlere ettirgen eylem denir. Bu fiillerde işi, bir başkasına yaptırma anlamı vardır.

Yaşlı kadın askerdeki oğluna mektup yazdırdı.

Daha önce kullandığımız geçişli “yazmak” eylemine “-dır” eki getirilerek yine geçişli “yazdırmak” eylemi elde edilmiştir. Aşağıda, geçişliyken “-r, -t, -tır” eklerinden biriyle geçişlilik derecesi artırılıp ettirgen yapılmış eylemler verilmiştir.

Geçişli Eylem             Ettirgen Eylem
açmak                         aç – tır – mak
okudu                          oku -t -tu
duymak                       duy – ur – mak

B. Öznesine Göre Fiiller

Türkçede eylemler, öznenin eylemle ilgili olarak gösterdiği özelliğe göre dörde ayrılır.

1. Etken Fiil

Yüklemde belirtilen eylemi, öznenin kendisi yapıyorsa bu tür eylemlere “etken eylem”, özneye de “gerçek özne” denir.

Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü.

Bu cümlede “dövmek” eylemi etkendir; çünkü “dövme” işini doğrudan özne (çocuk) gerçekleştirmektedir.

Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili özneler tarafından doğrudan yapıldığı için etken çatılıdır.

Babam, evimize yeni mobilyalar almış.
Bulutlar, ağır ağır geçti üzerimizden.
Dün gece aniden kar yağdı.
İhtiyar, deniz kenarında gemileri seyrediyordu.
Kuşlar, gün batmadan yuvalarına dönüyordu.
Ünlü şair, daha çok, aşk şiirleri yazıyormuş.
Öğretmenimiz, derste güzel şiirler okurdu.

Not: Cümlede, gizli özne, yüklemde bildirilen işi doğrudan kendisi yaptığından aynı zamanda gerçek öznedir.

Ödevlerini bir an önce yapmalısın. (sen)

Bu cümlenin yüklemi, gizli özne olan “sen sözcüğüdür. Eylem özne tarafından yapıldığı için, “yapmak” eylemi etkendir.

2. Edilgen Fiil

Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlelerde özne, yüklemde bildirilen işi yapmaz; başkasının yaptığı işten etkilenir. Edilgen eylem, “-n” ve “-l” ekiyle türetilir ve cümleye “başkası tarafından yapılma” anlamı katar. Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlede özne “sözde özne” olarak adlandırılır.

Küçük kardeş, yaramazlık yaptığı için dövüldü.

Bu cümlede yükleme “Dövülen kim?” sorusunu sorarsak öznenin “küçük kardeş” olduğunu görürüz. Ancak “-I” ekini alan “dövüldü” eylemi, özne tarafından değil, başkası tarafından yapılmıştır. Yani burada özne, işi yapan öğe değil; başkasının yaptığı işten etkilenen öğe durumundadır. Dolayısıyla burada gerçek özne değil, “sözde özne” vardır.

Aşağıdaki cümleleri incelediğimizde, eylemlerin başkaları tarafından yapıldığını, dolayısıyla bu eylemlerin edilgen çatılı olduğunu görüyoruz.

Sınıfımıza yeni bir başkan seçildi.
Okulumuza yeni bilgisayarlar alınmış.
Bayram öncesi caddeler güzelce temizlendi.
Kasabamıza yeni parklar yapılacak.
Sınavda birinci olan öğrenci ödüllendirildi.
Sınavı bitirmeden çıkmamamız gerektiği söylendi.
Bu yazarımızın yapıtları dili yalın olduğu için çok okunur.
Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi.

Not: Edilgen çatılı cümlelerde işi yapan, cümle içinde geçse bile eylem yine “edilgen”dir.

Suçlu, polis tarafından Bursa’da yakalandı.

Bu cümlede, “yakalanma” işinin “polis tarafından” yapıldığı görülüyor. Ancak yükleme sorulan “Yakalanan kim?” sorusuyla,”suçlu” sözcüğünün özne olduğunu görürüz. Dolayısıyla “yakalandı” eylemi, “-n” ekini alıp “başkası tarafından yapılma” anlamı taşıdığı için edilgen bir eylemdir.

3. Dönüşlü Fiil

Özne, yüklemde belirtilen eylemi hem yapıyor hem de yaptığı bu eylemden etkileniyorsa bu tür eylemlere “dönüşlü eylem” denir. Dönüşlü eylemler de edilgen fiiller gibi “-I” ve “-n” ekiyle türetilir. Dönüşlü eylemin yüklem olduğu cümlede “kendi kendine yapma” anlamı vardır. Dönüşlü fiillerde özne gerçek öznedir.

Çocuk, yaptığı hata nedeniyle dövündü.

Bu cümlede öznenin (çocuk) “dövünme” işini kendisinin yaptığını ve bu işten yine kendisinin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla cümlenin yüklemi dönüşlü bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde, öznelerin, yüklemde bildirilen işi “kendi kendilerine yaptıklarını ve yaptıkları işten yine kendilerinin etkilendiklerini” görüyoruz.

Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim.
Babam, uzun yıllar çalıştığı işyerinden ayrıldı.
Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı.
Prova saati yaklaşınca elbiselerini giyindi.
Dedesi her zaman madalyasıyla övünürdü.

Not: Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen çatılı eylemlerin öznesi sözde öznedir, yani eylemi gerçekleştiren belli değildir. Dönüşlü fiillerin öznesi ise gerçek öznedir, yani eylemi gerçekleştiren öznenin kendisidir.

Onu aramadığım için bana kırılmış.

Bu cümlede “kırılma” eylemini öznenin kendisi yapmış, yaptığı işten de kendisi etkilenmiştir. Yani yüklem dönüşlü bir eylemdir.

Öğrenciler bahçedeyken sınıfın camı kırılmış.

Bu cümlede bildirilen “kırılma” eylemini öznenin kendisi değil, bir başkası yapmıştır. Dolayısıyla eylem edilgen çatılıdır.

4. İşteş Fiil

Yapılması için birden fazla öznenin gerektiği eylemlerdir, işteş çatılı eylemler “-ş” ekini alır. Bazı fiiller ise kök olarak “-ş” ile bitmiştir ve işteş özellik gösterir.

Çocuk, arkadaşıyla yok yere dövüştü.

Bu cümlede “dövüştü” eylemi, “-ş” ekini aldığı ve birden fazla kişi tarafından yapılmayı gerektirdiği için işteş bir eylemdir, işteş eylemlerde özne tekil bile olsa yüklemde bildirilen iş, birden fazla kişiyi gerektirir.

İşteş eylemler, öznelerin işi yapma durumuna göre ikiye ayrılır:

a. Karşılıklı İşteş Fiil:

Özneleri bir işi karşılıklı olarak yapan işteş eylemlerdir.

Ünlü yazarla geçen yıl bir kitap fuarında tanıştık.

Bu cümlede iki kişinin karşılıklı olarak birbirini tanıması anlatıldığı için “tanışmak” eylemi karşılıklı işteş bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, karşılıklı işteş eylemlerdir.

Toplantıda yeni projeyi uzun uzun tartıştık.
Onunla en son geçen ay görüşmüştüm.
Yurtdışındaki arkadaşımla birkaç yıl mektuplaştık.
Yıllar sonra gördüğüm arkadaşımla hasretle kucaklaştık.
Kazandığımız parayı akşamüstü paylaştık.

Not: Bazı eylemlerde “-ş” eki kalıplaştığı için sözcükten ayrılmaz. Gerçekleştirilmesi için birden fazla kişi gerektiren yani anlamca işteşlik taşıyan bu eylemler de işteş eylemdir.

İki dargın arkadaş bu bayramda barıştı.
Gençliğinde okul takımında güreşirmiş.

b. Birlikte İşteş Fiil:

Aynı işi hep birlikte yapma anlamı taşıyan işteş eylemlerdir.

Öğretmenin anlattığı fıkraya bütün sınıf gülüştü.

Bu cümlede, eylem, bir işi karşılıklı olarak yapma değil; hep birlikte yapma anlamı taşıdığı için “gülüşmek” eylemi birlikte işteş bir eylemdir.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, birlikte işteş eylemdir.

Park görevlisini gören çocuklar sağa sola kaçıştı.
Yırtıcı kuşlar köyümüzün üzerinde uçuşuyordu.
Çocuklar heyecanla denize koşuştular.
Hepimiz küçücük bir odaya doluştuk.
Yolcular havalimanında bekleşiyordu.
Herkes yeni arabanın başına üşüştü.

Not: Bazı eylemler, aldığı ek nedeniyle işteş gibi gözükse de tek başına yapılabildiğinden işteş değildir. Cümlede özne birden çok bile olsa, iş bir kişi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa o eylem işteş değildir.

Yolcular trene zor yetişti.

Bu cümlede “yetişmek” eylemi, birden fazla özne almasına rağmen işteş değildir. Çünkü bu eylemde bildirilen iş, bir kişi tarafından da yapılabilir. Aşağıdaki cümlelerde eylemler, bir kişi tarafından da yapılabildiği için işteş çatılı değildir.

Yorucu bir günün sonunda dağa ulaştık.
Otobüsten iner inmez kalabalığa karıştı.
Aylarca bu sınav için çalıştı.
Uzun süre geçmesine rağmen buraya alışamadı.

Fiil Çatısıyla İlgili Cümle İncelemeleri

Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.
Öznesine göre: Etken eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Onunla yarın buluşmak üzere sözleştik.
Öznesine göre: İşteş eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Dağın tepesine bir saat sonra çıkılacak.
Öznesine göre: Edilgen eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem
 
Bu zor günlerimde anılarıma tutundum.
Öznesine göre: Dönüşlü eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem

Ayrıca Bkz. Fiil Çatısı Konu Testleri


339 Yorum Var: “Fiil Çatısı Konu Anlatımı

 1. Bu konu çok zor inşallah yarınki sınavda iyi not alırım lütfen dua edin :) :) :)

 2. Ben bir şey anlamadım çünkü okumadım üşendim ama güzele benziyor, elinize sağlık.

 3. Yarın sınavım var şimdi bunlardan çalışacağım. İnşallah konular güzel anlatılmıştır. Yorumlara güveniyorum umarım yüksek puan alırım. O kadar şeyi okuyup bir de anlamasam yandım.

 4. Bu konu çok karışık hepsi birbirine çok benziyor, bakalım yarınki sınavdan kaç alacağım inşallah yüksek alırım lütfen dua edin :)

 5. Zor bir konu, hocalarımın da söylediği gibi ama gene de fena değil. Yarın sınav olacağız inşallah yüksek bir not alırım.

 6. Bu konuyu diğerleriyle karıştırıyordum ama şimdi anladım, inşallah yarınki sınavda iyi not alırım.

 7. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Ayrıca bir sorum olacak, anlatımda geçen cümle incelemelerinde “Çocukların boyu bu yaz çok uzamış.” cümlesindeki yüklem neyi sorusuna cevap veriyor, fakat geçişsiz yazılmış.

  1. Örnek sizin dediğiniz gibi değil. Cümle “Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.” şeklinde. Ne uzamış diye sorduğumuzda “çocukların boyu” kelime grubu olduğu için bölünmez ve öznedir yani nesne değildir.

 8. Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.
  Öznesine göre: Etken eylem;
  Nesnesine göre: Geçişsiz eylem

  Şu yukarıdaki bölümü bir açıklar mısınız? Kafa karıştırıcı.

  1. Cümlede yükleme sorulan ilk ne sorusu öznenin cevabıdır. “Ne uzamış?” diye sorduğumuzda “çocukların boyları” cevabını alırız. Cümlede işi yapan belli olduğundan etkendir. Nesne almadığı için de geçişsizdir.

 9. Okulda Türkçe yazılısı olurken lavaboya gidip bu siteyi açtım. Gerekli olan bilgileri elime yazıp sınıfa döndüm. Sonuçlar açıklandı 95 almışım. Teşekkür ederim :)

 10. Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için arkasına onu getiririz, eğer mantıklıysa geçişlidir.

 11. “Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü.” Kötü bir örnek olmuş. Değiştirilse hiç fena olmaz.

 12. Harika, yazanın ellerine sağlık bir de 3.yazılıda çıkacak soruları yazsanız süper olacak.

 13. Problem bende vallahi bir şey anlamıyorum şu dil bilgisinden. Tamam dilimiz çok güzel çok zengin de bu kadar ıncığına cıncığına kadar inmeseydik be ey TDK!

 14. Sağolun gerçekten hocamız da aynı şeyleri anlatıyor ama burada daha iyi anlıyorum.

 15. Çok güzel anlatıyorsunuz. Sizin yüzünüzden okulda dinlemiyorum. Nasıl olsa oradan bakarım diye .s

 16. Etken fiillerde “Dün gece aniden kar yağdı.” cümlesini örnek olarak göstermişsiniz ama burada işi yapan belli değil, etken fiil nasıl oluyor?

  1. Cümlede işi yapanın insan olması gerekmez, bu bir nesne de olabilir. “Kar” sözcüğü cümlenin öznesidir.

 17. Eyvallah proje ödevime çok yardımcı oldu bu sayfa ama bir insan beş tane proje ödevi alır mı arkadaşlar? Bu sayfa için çok teşekkür ederim herkese…

 18. Hayatımda gördüğüm en detaylı ve güzel anlatımdı tebrikler. Ama dikkatimi çekti Etken Fiil’de son örneğin hemen ardından gelen cümlede “sen” değil de “sen yazıyor :) Tek bir tane nokta eksik :D

 19. Tebrikler Dil ve Anlatım hocasından. Aferin ve imza aldım böyle giderse sizin sayenizde sözlü 100 gelebilir :)

 20. Ben çok beğendim, okulda biraz anlamıştım ama bunu okuyunca daha iyi anladım. Gerçekten çok teşekkürler umarım Türkçe sınavımda da iyi notlar alırım.

 21. Yarın yazılı vardı konuyu kaçırmıştım anladım şimdi teşekkürler elinize sağlık.

 22. Konuyu çok uzun anlatmışlar ama güzel ve açıklayıcı olmuş ve örnekler de güzel. Teşekkürler :)

 23. Arkadaşlar etken fiil ile ilgili bir not vermek istiyorum yukarıda vermemiş etken fiilde yükleme “onu” sorusunu sorarsanız onun etken olduğunu anlarsınız. Örneğin; aldı – “onu aldı”.

  1. Dönüşlü fiillerde genellikle kendi zamiri kullanılır. İşi kendi kendine yapma anlamı taşır.

 24. Geçişli gecişsiz en kolay yöntem yükleme “onu” sorusunu sormak; anlamlı olursa gecişli anlamsız olursa gecişsiz olur hoca söyledi.

 25. Kendi öğretmenimden anlamadım ama burada çok güzel anlatmışsınız teşekkür ederim :-)

 26. Çok yararlı ve çok düzgün bir şekilde açıklamışsınız işime çok yaradı. Çözümlü örnekler ve anlatımları sayesinde artık sınav hakkında kuşkum yok.

 27. Gerçekten çok başarılı, çok açıklayıcı ve öğretici bir anlatım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

 28. İyi iyi de çok uzun yazmışsınız daha da özetleyici bir şekilde yazsanız iyi olur. Vurur yüze ifadesi seviliyorsunuz bitanesi…

 29. Yazanın ellerine sağlık.Buradan da anlıyoruz ki soruları çözebilmek için dönüşlü ve edilgen çatı arasındaki farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Bir de işteş fiillerin karşılıklı mı yoksa birlikte mi yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor.

  1. Soru olmamış bence, ben bu konuyu çok iyi biliyorum ama yine de teşekkürler.

 30. “Suçlu, polis tarafından Bursa’da yakalandı.”
  Suçlu özne değil mi o yüzden etken değil mi?

  1. Evet suçlu özne ve bu yüzden etken çatılı bu cümle.

 31. YGS’ye hazırlanıyorum ve bu konuda eksiklerim vardı. Bu site bana gerek konu anlatımıyla gerek çözümlü örnekleriyle çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir site.

 32. Çok teşekkürler yayınladığınız için, iki gün sonra TEOG sınavı var inşallah iyi geçer sınavım.

 33. “Yöresel yemekleri sevmiyorum.” cümlesinin yükleminin çatısını öznesine ve nesnesine göre inceleyin. Yardımcı olur musunuz? :)

  1. Öznesine göre etkendir çünkü cümlede işi yapan bellidir, nesnesine göre ise geçişli fiildir çünkü nesne vardır.

 34. Öncelikle emeğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Kısa bir pratiğe değineyim: Yüklem öznesine göre ya da nesnesine göre olursa yükleme şu soruyu sorun: “onu”. Eğer onu cevabı oluyorsa geçişlidir. Öznesine göre “onu” alıyorsa (takı öznesine bakarak karar verelim) etkendir. “Onu” almıyorsa geçişsiz ve edilgendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir