Öne Çıkanlar

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Dokuzuncu sınıf programı altı üniteden oluşmaktadır.

Birinci ünitede iletişim, dil ve kültür ilişkisi ele alınmıştır.

İkinci ünite, dillerin sınıflandırılmasına, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türkiye Türkçesinin oluşumuna ayrılmıştır.

Üçüncü ünite, “Ses Bilgisi- Yazım (İmlâ) ve Noktalama”yı konu almaktadır. Bu ünitede söyleyişin (telâffuz) önemi üzerinde özellikle durulmuş, böylece Türkçenin ses zenginliğinin ve çağrışım değerlerinin sezdirilmesi hedeflenmiştir.

Dördüncü ünitede “Kelime (Sözcük) Bilgisi” üzerinde durulmuştur.  Ünitede; “Kelimede Yapı”, “Kelimede Anlam ve Kavram”, “Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması”, “Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler”, “Kelimelerde Anlam Değişmeleri” ve “Kelime Grupları” işlenmiştir.

Beşinci ünitede “Cümle (Tümce) Bilgisi” ele alınmıştır. Bu ünitede sırasıyla; “Cümlenin Ögeleri”, “Cümlenin Yapısı”, “Cümlede Anlam” alt başlıkları altında; dil bilimin konusu olan cümleden, anlam bilimin oluşturucu birimi cümleye geçiş üzerinde durulmuştur.

Altıncı ünite “Paragraf Bilgisi”ne ayrılmıştır. Sırasıyla; “Anlatım Birimi Olarak Paragraf”, “Paragrafta Yapı”, “Paragrafın Boyutu”, “Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce”, “Paragraf Çeşitleri”, “Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları” ve “Metin ve Paragraf” başlıkları altında paragrafla ilgili hususlar üzerinde durulmuştur.

Böylece dokuzuncu sınıfta, sesten paragrafa doğru anlatımda kullanılan birimlerin kavratılması ve bunların öğrenciler tarafından doğru ve güzel kullanımının kişisel beceriye dönüşecek düzeyde özümsenmesi hedeflenmiştir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları, 2011 yılında değişen “9. Sınıf Dil ve Anlatım Öğretim Programı”na uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları İndir!