Edebiyat Bilgileri Karma Test-1

Burda gelir insana

Boş günlerin usancı

Çalar birden kampana

Ölüm çanından acı

1. Bu dizelerde görülen uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uyak  

B) Çapraz uyak  

C) Sarma uyak  

D) Mani tipi uyak  

E) Koşma tipi uyak

 

I. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimidir.

II. Halk edebiyatındaki türküye benzer.

III. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nedim'dir.

2. Burada özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai   B) Kıta   C) Şarkı   D) Taştir   E) Gazel

 

Ne hasta bekler sabahı

Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı

Seni beklediğim kadar

3. Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A) Lirik şiir   B) Pastoral şiir   C) Epik şiir   D) Didaktik şiir   E) Satirik şiir

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur?

A) Kâh susar, kah çırpınır, kah ürperir, kah çağlar

    Su, eşyayı kemiren küfe ve pasa ağlar

B) Bu dünya insanlığa manevi hamam olsa

    Her rengiyle insanlık tek renkte tamam olsa

C) Su bir şekil üstü ruh, kalıplarda gizlenen

    Yerde kiri tattı mı bulutta temizlenen

D) Kâinatta ne varsa suda yaşadı önce

    Üstümüzden su geçer doğunca ve ölünce

E) İnsanlar habersizken yolların verasından

    Gökle toprak arası su şaşmaz mecerasından

 

5. Aşağıdakilerden hangileri tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) Gazel – ilahi – mesnevi – hikmet – ağıt

B) Tuyuğ – taştir – tahmis – mesnevi – kıt'a

C) Mani – kaside – ağıt – ilahi – devriye

D) Şarkı – rubai – murabba – kıt'a – nutuk

E) Türkü – taştir – gazel – hikmet – kaside

 

6. Halk edebiyatındaki koşmanın konu bakımından Divan edebiyatındaki

benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme   B) Şarkı   C) Kaside   D) Gazel   E) Muhammes

 

Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar

Ne kendisine yâr, ne kimseye yâr

Bir rüya uğrunda ben diyar diyar

Gölgemin peşinden yürür giderim

7. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 11 'li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

B) Lirik bir şiirdir.

C) Düz uyak düzeni kullanılmıştır.

D) Zengin uyak vardır.

E) Redif kullanılmıştır.

 

I. Konu tarihten değil, günlük hayattan alınır.

II. Dil seçkin değil, günlük konuşma dilidir.

III. Üç birlik kuralına uyulur.

IV. Kişiler soylu, olağanüstü kişilerdir.

V. Amaç; gülünç ve çarpık olanı göstererek okuyucuyu eğitmektir.

8. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi, "komedi"nin özelliklerinden biri değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi "deneme"nin özelliklerinden biri değildir?

A) Her konuda yazılabilir.

B) Özgün biçimlerle yazılan, öznel yazılardır.

C) Günübirlik yazılardır.

D) Düşünceyi, iddiayı ispatlama kaygısı gütmez.

E) En ünlü yazarı Montaigne'dir.

 

10. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi iletmek, bir iddiayı delilleriyle

desteklemek için yazılan yazılardır. Bu yazılarda bilimsel metodlar kullanılır.

Bu parçada özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale   B) Günlük   C) Deneme   D) Fıkra   E) Eleştiri

 

11. Maupassant ve Çehov'un ün yaptığı düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı      B) Roman   C) Hikâye   D) Deneme   E) Makale

 

12. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır. Bu yazılar, başkalarının bilmediği anılara yer

verilmesi bakımından tarihe de kaynaklık eder.

Bu parçada özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi B) Günlük C) Deneme D) Fıkra E) Otobiyografi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi "masal" için söylenemez?

A) Tekerlemeyle başlar.

B) Kahramanları olağanüstü özellikler taşır.

C) Genelde din dışıdır, milli değildir.

D) Olayların zamanı belirsizdir.

E) Yaşanmış olaylar anlatılır.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Kinaye sanatında asıl ifade edilmek istenen, sözün mecaz anlamıdır.

B) Her teşhis sanatında aynı zamanda bir intak vardır.

C) Anlamca birbirleriyle ilgili olan sözcükleri aynı dizede kullanmaya tenasüp denir.

D) Kapalı istiarede sadece benzeyen kullanılır.

E) Dört öğesi de bulunan teşbihe tam teşbih denir.

 

Akşam yine akşam yine akşam

Bir sırma kemerdir suya baksam

15. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A) Tekrir   B) Kinaye   C) Tevriye   D) Cinas   E) Teşhis

 

Bütün eşyaya hazan indi, sular dermansız

Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız

16. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yolcu, keder çekme ki bu diyara düşenin

    Yolunda otlar biter, mezarında çiçekler

B) Ateşten kızaran bir gül arar da

    Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

C) Bilirim yalan, hepsi yalan

    Sözlerin yalan, gülüşün yalan

D) Kimi esti başucumdan yel gibi

    Kimi sızdı bir toprağa sel gibi

E) İlkbahara yaz derler

    Şirin söze naz derler

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "teşbih" vardır?

A) Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı

B) Savaş bizi karlı dağlara götürdü

C) Birden alev alıyor düşünceler, duygular

D) Hisarlar üstümüzde birer tütsü kabı

E) Leylekler ezberliyor Zerdüşt'ün kitabını

 

18. Bir sözü benzetme amacı gütmeden bir başka sözün yerine kullanmaya "mecaz-ı mürsel"

denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir mecaz-ı mürsel vardır?

A) Bağından her sevgili bir gül seçerdi

B) Korkarım, bakamam sana ben yine

C) Bir hilal dalgalanıyor karşı dağın tepesinde

D) Savrulmaya başladı karlar etrafımızda

E) Ey gül, neden küstün bülbüle

 

Bir orman yangınıyla kızardı karşı dağlar

O güzel gözlü canan benim gönlümü dağlar

19. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih   B) Teşhis   C) Hüsn-i Talil   D) Tevriye   E) Cinas

 

Dün gece parçaladı bir aslan kafesini

Bir gönül sonsuz ufka yol aldı kartal gibi

20. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak   B) Tezat   C) Teşbih   D) Telmih   E) Tevriye

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-E 8-D 9-C 10-A 11-C 12-E 13-E 14-B 15-A 16-B 17-D 18-C 19-E 20-C