Edebi Sanatlar Test-4

1. Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin kendi anlamı dışında veya kendisiyle ilgili başka bir sözün yerine kullanılmasına "mecaz-ı mürsel" denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu söz sanatı kullanılmıştır?
A) Şükür, yine yağdı bereket, şenlendi ev ocak
Kışa da elbet bulunur bir avuç yakacak
B) Uçuyor rüzgâr gibi altımdaki küheylan
Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil
C) Ben şairim, gaibi kurcalayan çilingir
Canlı cenazelerin başında Münker – Nekir
D) Yanmamış ateşlere soruyorum seni, yangın
Arkadaşım oluyor morali bozuk akşamlarda
E) Dile gelmiş ağaçlar bir deli rüzgâr ile
Çiçekler kanat açmış göklere doğru yer yer

2. Başım çığlıklı çocuk, onu nasıl avutsam
Ne yapsam da ölümü bir saatçik unutsam
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Tecahül-i arif – teşhis
B) Teşbih – istifham
C) İstiare – tevriye
D) Kinaye – intak
E) Hüsn-i talil – teşbih

3. Görünmez bir mezarlıktır zaman
Şairler dolaşır içinde saf saf
Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teşhis – mecaz-ı mürsel
B) Teşhis – teşbih
C) Teşbih – tevriye
D) Teşhis – mübalağa
E) Tariz – istiare

4. Şeyh-i Ekber'e göre en üstün makam hayret
Ben de şaşkınlardanım, Allah'ım sonumu hayret
Bu dizelerde olduğu gibi söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) Cinas
C) Tevriye
D) Kinaye
E) Hüsn-i talil

5. Mezar, mezar zıtların kenetlendiği nokta
Mezar, mezar varlığa yol veren geçit, yokta
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Telmih
C) Hüsn-i talil
D) Tekrir
E) Tariz

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?
A) Yıkamak istiyorum içimi bu sularla
İçim ki susuzluktan bağrı çatlak bir tarla
B) Sen gittin yaslara büründü cihan
Soluyor dallarda gül dertli dertli
C) Büyüksün İlahi; büyüksün büyük
Büyüklük yanında kalır pek küçük
D) Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
E) Eski bir sevgiliden kurtulmuşum
Ama yine bütün kadınlar güzel

7. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna
Tenimde bir yara işler gibisin
Titrerim rüzgârlar keder vermesin
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecaz-ı mürsel
B) Tevriye
C) Tariz
D) İntak
E) Teşbih

8. Ağaçlar çiçeklenir sen gezince altında
Solgun benizli kızlar melekleşir yanında
Bu beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) İrsal-i mesel
C) Hüsn-i talil
D) Telmih
E) Tekrir

9. Türk’üz Türkler yoldaşımız
Hesaba gelmez yaşımız
Nerde olsa savaşımız
Türk’üz
Türkü çağırırız
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Cinas
B) Kinaye
C) Teşbih
D) Tevriye
E) Tezat

10. I. Bir şeyin meydana gelişini kendi sebebi dışında, daha güzel bir sebebe bağlama sanatıdır.
II. Mana bakımından birbirine uygun ve birbiriyle ilişkili olan kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır.
III. Bir sözün, iki anlama gelecek şekilde; fakat uzak anlamı kastedilerek kullanılmasıdır.
IV. Bir kelimeyle geçmişteki bir olayı, şahsı veya meşhur eseri hatırlatma sanatıdır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin tanımı yoktur?
A) Tevriye
B) Telmih
C) Tenasüp
D) Kinaye
E) Hüsn-i talil

11. "Boynu bükük bayraklar gördüm harap kentlerde" dizesindeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden
B) Kâmildir insan ki yaşar hatıralarla
C) Gördüm ölüm diyarını rüyada bir gece
D) Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
E) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

12. Gün bitti, ağaçta neşe öldü
Dallar ateş oldu, kuş da yakut
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzın suyu kızıla döndü
Bu dörtlükteki edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Mecaz-ı mürsel – kinaye – teşhis – tenasüp
B) Hüsn-i talil – kinaye – teşbih – tariz
C) Teşbih – tevriye – hüsn-i talil – istifham
D) Teşhis – mecaz-ı mürsel – tenasüp – tevriye
E) Tenasüp – hüsn-i talil – teşhis – teşbih

13. Gel ey Leyla, gel ey candan yakın canan uzaklaşma
Senin derdinle canlardan geçen Mecnunla uğraşma
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedir'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi
B) Zahmetli yolculukla yaşım vardı yetmişe
Zihnim, bulunduğum tepeden, daldı geçmişe
C) Şafaktan önce uyandım, bahar odamdaydı
Mayıs, çiçekleri etrafa öyle bir yaydı
D) Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum
Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum
E) Şehrin deminden bir uzak merhaledeyim
Fanileri gökten ayıran perdeye değdim

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis sanatı yoktur?
A) Yapraktan saçını yerlere yaymış
Sonbahar ağlıyor ayaklarında
B) Ay suda bestelerden en güzel şarkıyı
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı
C) Bir gölge var gözleri ki kızıl ufka dalar
Yüzü mermer kesilmiş, eli şakaklarında
D) Şimşekler yanıp söndü, şimşekler sönüp yandı
Derindeki sarnıçta durgun sular uyandı
E) Sen, kaçan bir ceylansın dağda
Ben, peşine düşmüş bir canavarım

15. Sen ey yaşlanıp da ölmeyen gök
Yıldızların varlığınca geniş
Güneşin her günkü eğlencesi bu
Bulut gemilerini sulara üflemiş
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) Tenasüp
B) Nida
C) İstiare
D) Teşhis
E) İntak

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir "teşbih" vardır?
A) Ölüm asude bahar ülkesidir birinde
B) Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
C) Rüya gibi efsunlu bir akşamı seyretmeye geldim
D) Bin atlı, akınlarda çocuklar gibiydik
E) Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-C 4-B 5-D 6-E 7-D 8-C 9-D 10-A 11-D 12-E 13-A 14-E 15-E 16-C