Edebi Sanatlar Test-3

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir "teşbih" vardır?
A) Ölüm, uysal bir nehir gibi
Akıp gider döne döne
B) Çağlayan gibisin ey İstanbul
Seni gözler her millet
C) Dünyalar bir yana, sen bir yana
Gül damlası gibisin yavrucuğum
D) Mevsim sonu öyle bir zaman ki
Acı bir musiki derlerdi
E) Hangi dağa kar yağsa
Aklıma sen düşersin

2. Gönül, kondu bir çiçeğe gece yarısı
Göz görmez oldu, yürek yaralı
Yukarıda birinci dizedeki "gönül" sözcüğüyle hangi edebi sanat yapılmıştır?
A) Kinaye
B) Mübalağa
C) Tevriye
D) Kapalı istiare
E) Tariz

3. "Sessizce gözlüyor baharda çiçekler seni" dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Bir deli rüzgârdır başımda esen
Uyusam, uyanmasam aklımda hep sen
B) Başımın üstünden yorgun bulutlar geçer
Aklımdan sen geçersin ceylan gözlüm
C) Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla
Önümdeki arazi örtülü şimdi karla
D) Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun
Olursa bir şikâyet ölümden olsun
E) Dağlar bile ağladı, vuruldu yiğidim
Sevdiğini el aldı, gitti yiğidim

4. Aşk bir zevktir, onun başka bir dili var; aşk bir şevktir, onun ayrı ehli var.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aliterasyon
B) Seci
C) Redif
D) Tezat
E) Cinas

5. Hata yapmak fırsatını Âdem’e veren sendin
Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana
Bu beyitteki sanat aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?
A) Bir olayı olduğundan çok büyük gösterme
B) Söz arasında bilinen bir duruma işaret etme
C) Benzetme ilgisiyle bir sözü başka bir süz yerine kullanma
D) İletilmek istenen iki gerçek anlamı bir sözcükle dile getirme
E) Aynı varlığın karşıt iki yönünü bir arada belirtme

6. Bu yağmur, bu yağmur niçin yağar ki
Görmez mi bir çift göz suluyor yeri
Bu dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Tevriye – telmih
B) Tekrir-tezat
C) Tecahül-i arif – tekrir
D) Teşbih – kinaye
E) Tezat – istifham

7. Bir sözü veya kelimeyi iki gerçek anlama gelecek şekilde kullanmaya 'tevriye" denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu sanata bir örnek vardır?
A) Her saniye can çekiş, kıvran, sabah et
Kabul et efendi yârin göğsünde bir gül
B) Vurulanlara su sunma be saki
Kavrulsun garibin yansın yüreği
C) Bak körpe ceylanlar nasıl vurulur
Zalim avcı gezer bizim bağlarda
D) Artık güneşler de siyah doğuyor
Geçmiyor umudu vuran zamanlar
E) Bilmem kimin için çalıyor çanlar
Güneşler de artık siyah doğuyor

8. Sevda ateşten bir gömlek
Giymeyen onu yalan bilir
Bu dizelerde, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Kinaye
B) Tezat
C) Telmih
D) Teşbih
E) Tevriye

9. Sözünde durmadı mavi gökler
Gün kararıyor ufukta gitgide
Bu dizelerdeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Bir kuş ağlar bu bahçelerde
Altın tüyü sonbahara uygun
B) Susarken ağaçlarda yapraklar hayal içinde
Bakışlarında sessizliğin zehri, bekleyeceksin
C) Bir vurulmuş kadını andırıyor
Suda dans eden yıldızlar
D) Su değil, mevsimin havası akan
Duyduğun ıstıraplı dağların sesidir
E) Kar yağsın, elbette seyrine doyulmaz
İpek işlemeli perdeler arasından

10. I. Beni çöllerden sorma ki sonra Mecnun yerinir
Aşksızlıktan taş kesilmiş şehirlere sor beni
II. Örtüne çiçek düşürdüm, namluya duanı sürdüm
Ağlıyordu içim gül mevsiminde gülüyorken gözlerim
III. Kol kırılır yen içinde kalır
Ya baş koparsa neyler bu gövde
IV. Şairin ölümü bir fırtına gibidir
Bu sarı denizde koparken vaveyla
Yukarıdaki beyitlerde görülmeyen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezat
B) Telmih
C) Teşbih
D) Tevriye
E) İstifham

11. Toprağımın gözlerinden çöllerin yanağına
Süzülen bir damlayım, yâr kabul buyur beni
Yukarıdaki birinci dizede bulunan edebi sanat aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur?
A) Göğe baktım gözü yaşlı
Yere baktım yer yaslı
B) Yıldızlar takınarak tüm zinetlerini
Yârin önünde sıra sıra dizildiler
C) Güneşin gözleri kararacak yoksun diye
Her gece sabırla seni aramaya çıkacak
D) Küçük bir ağaç bir köşede boynu bükük
Öyle ağladı ki denizler, okyanuslar oluştu
E) Ağlayışın yaman, gülüşün yaman
Pençende yüreğim, başımda duman

12. Gönül bahçesinin güllerine hasret
Al kana boyanmış ak bülbüller
Ve dikenler hazır olda beklemekte
Güle baykuşlar her dem üşüşmekte
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle hangi söz sanatı yapılmıştır?
A) Tekrir
B) Seci
C) Tenasüp
D) Tevriye
E) Mecaz-ı mürsel

13. Herkesle gülünür fakat güzelim bu yerde
Ağlanmaz herkesle unutma, bunu iyi bil
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) Tevriye
C) İstiare
D) Tezat
E) Mübalağa

14. Dert, yine dert, yine dert
Hasrettir bir ceylana o mert
Bu dizelerde hangi söz sanatları vardır?
A) Tekrir – teşhis
B) Teşbih-cinas
C) İstiare – tevriye
D) Teşbih – teşhis
E) Tekrir – istiare

15. Dua çıkmayan göğe sevdalar çıkar mıymış
Bülbülünü kaybetmiş bu evrensel bahçede
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) İntak
B) Hüsn-i talil
C) İrsal-i mesel
D) Tezat
E) İstifham

16. Zaman dal uçlarından su gibi damlıyor
Öyle ki en güzel şarkıyı bir kurşun söylüyor
Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teşhis – istiare – teşbih
B) Tevriye – tenasüp – teşhis
C) İstiare – teşbih – kinaye
D) Tezat – teşhis – hüsn-i talil
E) Teşbih – tevriye – istiare

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-D 4-B 5-B 6-C 7-A 8-D 9-E 10-E 11-E 12-C 13-D 14-E 15-E 16-A