Edebi Sanatlar Test-2

1. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
A) Irmak iki yüzlü akar mı sandın
Karanlıktan korkar mı sandın
B) Hayat bir dramdan alıntı gibi
Tabut kırılıyor ağlıyor mezar
C) Bir bir tükeniyor en güzel umutlarım
Vurgun yemiş denizciler misali
D) Bir millet öncesi tarih sayfalarında
Zulmü anlattı bütün eski kapılar
E) Susuz bir denizde hırçın dalgalar
Deler karanlığın kulak zarını

2. "Dilinden değil aşkından yana bülbüller" dizesinde altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüp
B) Teşbih
C) Tezat
D) Tevriye
E) Hüsn-i talil

3. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi "insandan doğaya aktarılan bir nitelik" durumundadır?
A) Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı
B) Akdeniz'in dalgaları cilveli
Akdeniz'dir denizlerin güzeli
C) Gelmedin son hayal de yanıp kül oldu
Bu derunî kavgada kırılan gönül oldu
D) Gözlerinde çaresiz aynaları görürdüm
Hercai duraklarda buluşurdu ömrümüz
E) Ne ben mehtabı aldım içime bir kuş gibi
Ne de sen bu sevdayı yaşadın bir düş gibi

4. Yorgun alna şifa imiş yâr eli
Bir bak benim çaresiz halime
Gönlüm göğsüm yâreli (yaralı)
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tariz
B) Cinas
C) Tenasüp
D) Tekrir
E) Kinaye

5. I. Hızır ile İlyas gibi içtik ölümsüzlük suyunu
II. Beyaz tüller sarıyor şehrin dört bir yanını
III. Zamanı ölümle buluşturur saatler
IV. Yetim çığlıklarla geldim gönül tahtına
V. Hasret kısalmaz katar katar uzayıp gider
Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde telmih sanatına başvurulmuştur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz
Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir
B) İstiare
C) Tenasüp
D) Cinas
E) Tevriye

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "benzetme" yoktur?
A) Mavi patiskayı bıçak gibi yırtar gelir gemiler
B) Gece lacivert kanatlı bir kuşa benzer
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
E) Yürek mühürlü bir kapı gibi kapalı

8. Ya arala bütün mutlu perdelerini
Bir rüya çizgisinde neşelensin aynalarım
Ya da ranzam kilitlesin bu sevdayı hücresine
Karışayım yeniden tereddütlü sellere
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmemiştir?
A) perdeler
B) aynalar
C) ranzam
D) hücre
E) seller

9. Vuslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere
Arzı Mecnun'a hicran eyleyendir gözlerin
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüp
B) Tekrir
C) Tecahül-i arif
D) İstifham
E) Kinaye

10. I. Boynu bükük çiçeklerin yağmurla yüzü güldü.
II. Ona, duygularını açıp açmamakta kararsızdı.
III. Onun iştahsız oluşu beş öğün yemesinden belli.
IV. Yırtık palto, çarığa: "Bu kışı nasıl geçireceğiz?" dedi.
V. Bu gece, hüzün yeni sevgileri koparmak için tırmandı sevda ağacına.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede kişileştirmeye başvurulmuştur.
B) II. cümlede tezat vardır.
C) III. cümlede tarizli bir söyleyiş vardır.
D) IV. cümlede intak sanatına başvurulmuştur.
E) V. cümlede somutlaştırma vardır.

11. Anadolu'nun acıları, sevinçleri, ağıtları yanık türkülerde tüter daima.
Bu cümlede altı çizili sözle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir durumu olduğundan fazla göstermek için kullanılmıştır.
B) Sözcük hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılmıştır.
C) Benzetme ilgisi kurularak başka bir sözcük yerine kullanılmıştır.
D) Sözcüğün yakın anlamı söylenip uzak anlamı kastedilmiştir.
E) Benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmıştır.

12. Varlığın yedi iklim sunuyor coğrafyama
Yokluğun diken diken kimliğimde mi nedir?
Her bakışın ruhuma dokunan bir iğnedir
Mıknatıslı gözlerin itiyor benliğimi
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) İstifham
B) Tenasüp
C) Teşbih
D) Nida
E) Tezat

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "hüsn-i talil" sanatına başvurulmuştur?
A) Karşı tepeden görününce şanlı akıncıları
Gürledi gökyüzü, coştu dereler
B) Ufak bir adamım, içim tarih sayfası
Öteyi düşlerken sabah oluyor
C) Haber güvercinleri uçurdun diyarıma
Adımı soruyorsun, derdimin adı hüzün
D) Bana çilekeş derler yeryüzü kitabında
Ayrılıktan türedim, yalnızlıktır soyadım
E) Matem tükensin yaşlı bülbül adına
İksirini alnıma süreyim gül adına

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "açık istiare" örneği vardır?
A) Yürek dağlanırdı siyah oklardan süzülen yaşlarla
B) Dertler urgan olur bağlanır ıssızlığa
C) Nice acılar vardı o kara gözlerde
D) Kırılmamalıydı o dalları gönlümün
E) Ruhum iliklerime kadar yalnızdı o an

15. Hangi rüzgâr sabırla böyle koşar ardından
Hangi el nakış nakış gergef dokur adından
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstifham – teşhis
B) Cinas – mübalağa
C) Tenasüp – teşbih
D) İstifham – intak
E) Teşbih – teşhis

16. I. Ey gönül azat eyleseler uçamaz mısın
II. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır
III. Bu yerler sen bastın diye çiçek açtı
IV. Durmaksızın uçar beyaz martılar
V. Asma saat çelik bir şal atmış omzuna
Yukarıdaki dizelerin hangisinde herhangi bir söz sanatı yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

17. Bir devi gömdük toprağa
Ihlamurlar kan ağladı
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mübalağa – tezat
B) Tevriye – teşbih
C) Telmih – cinas
D) Mübalağa – teşhis
E) İntak-teşhis

18. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
Kılma derman kim helâkım zehr-i dermanındadır
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler anlamca birbirleriyle ilgili sözcüklerdir.
Buna göre bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Telmih
C) Tenasüp
D) Tecahül-i arif
E) Hüsn-i talil

19. Benzetme ilgisi olmadan bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına "mecaz-ı mürsel" denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mecaz-ı mürsel" vardır?
A) Kalemim kırıldığı için yazım yarım kaldı.
B) Masamın üstüne lavanta kokulu çiçekler koymuştu.
C) Akşama onu evinden soracağımı söyler misiniz?
D) Hareketli bir iş yaşamı olması onu epey yormuştu.
E) Bestelerine bir gitar eşliğinde son şeklini veriyordu.

20. Hastayken bile yanındaki dostlarından sıcak gülüşünü esirgememişti.
Bu cümledeki anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinayeli söyleyiş
B) Ad aktarması
C) Duyular arası aktarım
D) Dolaylama
E) Güzel adlandırma

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-B 5-A 6-A 7-D 8-D 9-C 10-B 11-C 12-D 13-A 14-A 15-A 16-D 17-D 18-C 19-C 20-C