Edebi Akımlar Ve Batı Edebiyatı Test-6

1. Alman edebiyatında romantizme giden kapıyı dünya edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan —- açmıştır. "Genç Werther'in Acıları" romanında sanatçı, döneminin acılarını duygusal bir dille anlatmıştır. "Wilhelm Miester" ve "Wilhelm Miester'in Seyahat Yılları" adlı eserlerinde toplumun yeniden düzenlenmesi sorununa dokunur. Ama onun en büyük eseri "Faust’tur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Johann Wolfgang Goethe

B) Charles Dickens

C) Lamartine

D) William Wordsworth

E) Alfred de Mussed

 

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare'e ait değildir?

A) Venedik Taciri     

B) Othello

C) Cimri         

D) Makbet

E) Romeo ve Juliet

 

3. 19. yüzyılın ilk yansında, biraz da aydınlanmaya bir tepki olarak gelişen akım ya da hareket olarak —-, farklı ülkelerde farklı görünümler almıştır. Örneğin, İngiltere’de tamamen estetik bir anlayış, bir sanat hareketi olarak ortaya çıkan bu akım Fransa'da, Rousseau'nun etkisiyle, toplumsal uzlaşıma karşı bir protesto olarak gelişmiş, hareketin estetik boyutu daha sonra ortaya çıkmıştır. Buna göre, sanatta bu akım, doğaya yönelik temelli bir ilgiyle belirlenen, doğal fenomenleri doğrudan ve aracısız bir biçimde kavramayı temele alan akım ya da tavrı ifade eder.

Bu parçadan boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) romantizm

B) parnasizm

C) empresyonizm

D) sembolizm

E) sürrealizm

 

4. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Robinson Crusoe – Daniel Defoe

B) Parma Manastırı – Emile Zola

C) Kral Lear – Shakespeare

D) Güzel Dost – Maupassant

E) Kırmızı ve Siyah – Stendhal

 

5. Sanat ve edebiyatta akımların başlayış ve bitişleri kesin çizgilerle birbirinden ayrılamaz. Bir akım varlığını sürdürürken onun yanı başında bir başka akım da oluşup gelişir. Nitekim Honore de Balzac —- akımının egemen olduğu yıllarda yaşamasına karşın —- akımının öncüsü ve kurucusu olmuştur. Balzac "Goriot Baba" ve "Vadideki Zambak" gibi romanlarında dönemine eleştirel bir ayna tutarken yeni bir akımı da yapıtlarıyla somutlaştırmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) realizm – natüralizm

B) parnasizm – sembolizm

C) realizm – sürrealizm

D) romantizm – realizm

E) klasisizm – romantizm

 

6. Doğalcılık olarak da adlandırılan —-, XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında etkili olan bir edebî akımdır. Emile Zola'nın Deneysel Roman adlı eseri akımın edebî bildirgesi sayılır. Gerçekçiliği daha da ileri götüren bu akımın temsilcileri, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutumla anlatmayı amaçlamıştır. Olayları bilimsel bir nesnellikle ele almışlardır. Sanatçılar, olayları yapıtlarına kendi kişiliklerini gizleyerek, bir tutanak yazmanı gibi aktarmışlardır.

Bu parça sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm    

B) Sürrealizm

C) Romantizm           

D) Sembolizm

E) Natüralizm 

 

7. Avrupa'da I. ve II. Dünya Savaşları arasında gelişen bu akımın temelinde akılcılığı yadsıma anlayışı yatar. Bu akım, bilinç ile bilinçdışını birleştiren bir yoldur. Bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam "mutlak gerçek" ya da "gerçeküstü" anlamda iç içe geçer. 1924'te Gerçeküstülük bildirgesini hazırlayan Andre Breton bu akımın en önemli temsilcilerindendir. Sigmund Freud'un kuramlarından etkilenin Andre Breton için, bilinçdışı, düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneğidir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm

B) Fütürizm

C) Parnasizm 

D) Ekspresyonizm

E) Egzistansiyalizm

 

8. Dar anlamıyla klasik terimi, eserleri 1660 yıllarında yayımlanmaya başlayan yazarlara uygulanır. Bu yazarlardan bazıları şunlardır: (I)La Fontaine, (II)Moliere, (III)Boilleau, (IV)Racine, (V)La Martine.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Goethe'nin açtığı yoldan ilerleyen —- yapıtlarında özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yadsımadan, tarih olgusunu zenginleştirmiştir. "Haydutlar", "Hile ve Sevgi", "Mary Stuart" ve "Wilhelm Teli" gibi yapıtlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işleyen Schiller'in bu tarihi yönelimi, daha sonraki Alman romantiklerini de geliştirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Friedrich Schiller

B) Teophile Gautier

C) Lord Byron

D) Victor Hugo

E) Leconte de Lisle

 

10. Fransız edebiyatında (I)Gustave Flaubert'in yanı sıra (II)Honore de Balzac, Stendhal; Rusya'da (III)Tolstoy, Ivan Turgenyev, Dostoyevski; İngiltere'de (IV)Charles Dickens, Ernest Hamingway, Steinbeck; İrlanda'da (V)James Joyce realizmin önemli temsilcileridir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi "realizm" akımının temsilcilerinden değildir?

A) M. Twain     B) Geothe   C) Gorki   D) Çehov   E) Gogol

 

12. —-, 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını, içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İzlenimcilik adı da verilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sembolizm

B) Empresyonizm

C) Kübizm

D) Ekspresyonizm

E) Egzistansiyalizm

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-A  4-B  5-D  6-E  7-A  8-E  9-A  10-D  11-B  12-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir