Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test-4

1. Almanya'da 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Romantik felsefe akımının önemli temsilcilerindendir. Alman klasik çağının en önde gelen isimlerindendir. Özellikle sanat ve eğitim konusundaki görüşleriyle haklı bir ün kazanmıştır. Almanların en büyük lirik, romantik şairlerinden biridir. Wilhelm Tell, Haydutlar, Don Carlos adlı eserleri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shakespeare   B) Goethe   C) Schiller   D) Dante   E) Balzac

 

2. 20. yüzyılın en önemli Alman yazarlarındandır. Sanatçı, Goethe'nin yapıtlarını kendi yapıtında bir tüzük ve konu bulmada örnek olarak kullandı. Buddenbrooks adlı romanında örnek olacak biçimde anlatıldığı gibi, yapıtlarının başlıca konusunu burjuvazinin yozlaşması oluşturmaktadır. Dünya çapında başarıya ulaşan bu ünlü romanında yazar, yer yer taşlamalı bir biçimde Lübeck'li bir tüccar ailesinin çöküşünü dört nesil boyunca anlatır. Burjuvazinin, örneğin çalışkanlık, tutumluluk ve görev bilinci gibi değerleri, sanatsal ve entelektüel yaşam biçimleriyle olduğu kadar, kötü alışkanlıklar, lüks, avarelik, din, hastalık ve ölüm yardımıyla yıkılmaktadır. Doktor Faustus, Tristan diğer önemli yapıtlarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Mann

B) Schiller

C) Albert Camus

D) Edgar Ailen Poe

E) Alphonse Daudet

 

3. Temelini, akılcılığı yadsıyan dadaistlerin eserlerinden alır. Kuramcısı Andre Breton'a göre bu akım, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam iç içe geçiyordu. Sigmund Freud'un kuramlarından etkilenen Breton için, bilinçdışılık düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinç- dışı dünyasına girebilme yeteneği idi. Breton'un yanısıra Aragon, Peret otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Bu şairlerin dizelerin- deki sözcükler, mantıksal bir sıra İzlemek yerine bilinçdışı psikolojik süreçlerle bir araya geldiği için insanı irkiltiyordu. 1925'ten sonra bu akımın sanatçıları dağılmaya, başka akımlara yönelmeye başladı. Ama resimden, sinemaya, tiyatroya kadar birçok sanat dalını derinden etkiledi bu akım.

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm

B) Dadaizm

C) Sürrealizm

D) Egzistansiyalizm

E) Kübizm

 

4. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış olan bu akım, 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akımı oluşturan şairler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçlamışlardır. Bu akımın başlıca temsilcileri Charles Baudelaire'in şiir ve görüşlerinden etkilenen Mallarme, Paul Verlaine ve Arthur Rimbaud'dur.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm   B) Parnasizm   C) Natüralizm   D) Sembolizm   E) Romantizm 

 

5. “Yaşadıklarımı yapıtlarıma olduğu gibi aktarmayı düşünmedim hiçbir zaman. Onlara duygu fırçasıyla dokunup kendimce bir renk verdikten sonra yapıtlarıma aldım onları. Düşselin gücünden yararlandım bunu yaparken. Benden öncekilerin kuralcılığına bir tepkiydi bu.”

Bu sözleri söyleyen sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Realizm   B) Romantizm   C) Parnasizm   D) Klasisizm   E) Natüralizm

 

6. Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçılardan değildir?

A) Charles Dickens

B) Honore de Balzac

C) La Bruyere

D) Ivan Turgenyev

E) Gustave Flaubert

 

7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Balzac – Kırmızı ve Siyah

B) Tolstoy – İvan İlyiç'in Ölümü

C) Schiller – Haydutlar

D) Stendhal – Parma Manastırı

E) Aleksandr Puşkin – Kafkas Esiri

 

8. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan bu edebiyat akımının ortaya çıkışında deneysel bilimlerdeki gelişme çok etkili olmuştur. Bu akım, insanın ve toplumun hayatının bütün oluş çizgilerini nedenleriyle görmek, göstermek ister. Gerçeği olduğu gibi anlatmayı amaç edinen edebiyat akımıdır. Romantizme karşı kesin üstünlüğünü, "Madam Bovary" adlı yapıtla ilan etmiştir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm   B) Sürrealizm   C) Realizm   D) Parnasizm   E) Empresyonizm

 

9. Romantizm akımıyla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Eserlerde süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır.

B) Gözlemler sonunda elde edilen izlenimler aktarılmıştır.

C) Romanlarda iyi kötü çatışması işlenmiş, iyi ya da kötü kahraman tipler çizilmiştir.

D) Ulusal tarihten ve günlük yaşamdan alınan konular işlenmiştir.

E) Tiyatrodaki üç birlik kuralına bağlı kalınmamıştır.

 

10. Soylu, tanınmış bir ailenin çocuğu olan yazar, Rus edebiyatının en önemli romancılarındandır. Anna Karanina'da mutsuz bir aileyi anlatarak okuru yaşam üzerinde düşünmeye yoğunlaştırmıştır. Dünya edebiyatının en büyük romanlarından sayılan Savaş ve Barış'ı yedi yıl gibi uzun bir sürede yazmıştır. Ayrıca öyküler, çocuk kitapları, tiyatro oyunları kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy   B) Dostoyevski   C) Puşkin   D) Gogol   E) Anton Çehov

 

11. I. 17. yüzyılda, özellikle Fransa'da gelişen bir akımdır.

II. Yapıda sağlamlığı, söyleyişte ölçülü olmayı, ruhsal ve ahlaksal çözümlemede inceliği ve gerçeğe benzerliği benimsemiştir.

III. Bu akımın yapıtlarında, halktan kişiler değil, seçkinler ele alınmıştır.

IV. Önemli olan konu değil, konunun işlenişidir.

Yukarıda özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm   B) Realizm   C) Natüralizm   D) Sembolizm   E) Klasisizm 

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-A  3-C  4-D  5-B  6-C  7-A  8-C  9-B  10-A  11-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir