Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test-2

1. —-, Fransız şairi, romancısı, oyun yazarı ve gazetecisidir. 1827 de —- adlı oyunu İçin yazdığı ön söz, İlerici romantik akımın bildirisi sayılmaktadır. Bu önsözde yazar, halkın özelliklerini taşıyan ve gerçeğe bağlı bir edebiyat düşüncesinden hareketle, klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkmış ve ortaçağın özgürlükçü, ulusçu geleneklerine bağlanmak gerektiğini savunmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Victor Hugo – Cromvvell

B) George Bernard Shaw – Candida

C) Plerre Corneille – Dramatik Şiir üzerine

D) Guy de Maupassant – ölümden Beter

E) Emile Zola – Dr, Pascal

 

2. Bu akımın felsefesi, geleneksel felsefenin öne sürdüğü gibi, özün varoluştan önce değil de varoluşun özden önce geldiğini öne sürer, insanın önce var olduğunu, daha sonra kendisini tanımlayıp, özünü yarattığını dile getirir. Yani, bu akıma göre, insanların insan varlıkları diye nitelenebilmeleri için, uymak zorunda oldukları sabit ve değişmez bir öz yoktur, insan bilinci, fiziki nesnelerin varlık tarzından bütünüyle farklı bir varlık tarzına sahiptir. O sadece bir beden olarak var olmaz, aynı zamanda hiçbir şey, yani bir bilinç ve boşluk olarak var olur. Bilinci onu her kim olacaksa, onu seçebilmesinin önkoşuludur.

Bu parçada felsefesi açıklanan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Naturalizm

B) Sürrealizm

C) Egzistansiyalizm

D) Fütürizm

E) Sembolizm

 

3. XIX. yüzyılda yaşayan ünlü Fransız şair ve yazarı —-, "Nötre Dame"ın Kamburu adlı İlk romanıyla adını duyurdu. Çok genç yaşta şiir yazmaya başlayan sanatçı, şiirin dışında piyes ve romanlar da kaleme almıştır. Romantik akımın kurucusu sayılan sanatçı, "Hernani" adlı tiyatro eseriyle romantizmin başlamasını sağlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nietzsche   B) Voltaire   C) Victor Hugo   D) Heidegger   E) J.J. Rousseau

 

4. "Şair, kusursuz güzelliğe bağlanmalı, realistlerin romanda yaptığını şiire uygulamalıdır. Şiir, 'Sanat, sanat içindir.' anlayışına bağlı kalınarak yazılmalıdır. Yaşam çetin ve bayağıdır; bizi avutabilecek tek şey güzelliktir. Üslupta tam bir yetkinliğe ulaşmak isteyen şair, anlayışsız ve sefil kalabalıktan kendini kurtarmalı; güzeli, her zaman faydalıya tercih etmelidir." görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Klasisizm   B) Parnasizm   C) Romantizm   D) Natüralizm   E) Sürrealizm

 

5. 18. yüzyılın sonlarında Victor Hugo'yla birlikte büyük ün kazanan bu akım, insanın yaratma özgürlüğü önündeki her şeye karşı durur. "En iyi kural, kuralsızlıktır." düşüncesini savunur, insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmeyi hedefler. İnsanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini iddia eder. Doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe ve aşkınlığa, yani sınırları zorlayıp geçmeye önem verir.

Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm   B) Romantizm   C) Realizm   D) Natüralizm   E) Sürrealizm 

 

6. Amerikalı sanatçı her şeyden önce, özellikle gençler için serüven romanı yazan bir yazar olarak tanınır. Gerçekten de eserlerinin büyük bir kısmı eski arkadaşlarının, deniz adamlarının veya yerleşmek için Alaska'ya akın edenlerin hırslı yaşantısını anlatır. Ama sanatçı, yalnız gençliğe seslenen bir yazar da sayılamaz. Aynı zamanda yeteneğini ve deneylerini, savunduğu dava uğrunda kullanan inanmış bir dava adamıdır. Bu amaçla yazdığı eserler, az tanınmış olmakla birlikte diğerleri kadar ilgi çekicidir. Bunlarda paraya tapan bir toplumun kurbanı küçük insanların acıklı ve mutsuz evrenini anlatır. "Deniz Kızı, Vahşetin Çağrısı, Av Vadisi" en tanınmış romanlarıdır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ernest Hamingway

B) Edgar Ailen Poe

C) Jack London

D) John Steinbeck

E) Mark Twain

 

7. Bu akımın düşünce ve duyguyu dizginleyen kurallara karşı bir ayaklanma hareketi oluşu, ilk bakışta devrimci niteliğini çağrıştırır. Nitekim Rousseau, aynı zamanda Fransız Devrimi'ni hazırlayan düşünürlerin başlıca kaynaklarından biridir. Ama bu akımı temsil eden yazarları ayrı ayrı ele alacak olursak, bu yazarların ortak yanının devrimci ya da devrime karşı, ilerici ya da tepkici bir siyasal görüşü benimsemeleri değil, bu görüşe akıl ve diyalektik dışı, hayalci bir yoldan varmaları olduğunu görürüz.

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm   B) Romantizm   C) Realizm   D) Natüralizm   E) Egzistansiyalizm

 

8. (I) Realizm, bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. (II) Nasıl ki romantizm, klasisizme bir başkaldırı niteliğinde ise realizm de hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. (III) Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. (IV) Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. (V) Bu akımın en önemli sanatçısı ve kuramcısı Jean Paul Sartre, edebiyatı sokağa tutulan bir ayna olarak tanımlamıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. 1858 de yayımladığı bir şiir derlemesi olan Sevdalı Kadınlar, onu edebiyat çevrelerine tanıttı. Asıl başarıya, Fransa'nın güneyindeki gençliğinin ve başkente gelişinin hikâyesi olan "Küçük Şey" ve özellikle Provence yöresini sade bir dille canlandıran eğlendirici masallar derlemesi olan "Değirmenimden Mektuplar" ile kavuştu. "Taraskon'lu Tartarin", "Tartarin Alpler'de", gibi eserleriyle, sanatçı muziplik ve canlılık dolu bir küçük taşra dünyası yaratmıştır. Böylelikle, karikatüre yakın gülünç bir Fransız folklorunun doğmasına katkıda bulunmuş oldu.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Guy de Maupassant

B) Alphonse Daudet

C) Andre Gide

D) Victor Hugo

E) Gustave Flaubert 

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-C  4-B  5-B  6-C  7-B  8-E  9-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir