Edebi Akımlar Test-3

1. —- de görülen insan tipi, klasisizmdeki gibi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya hep kötüdür. Ayrıca yazar; eserde duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini gizlemez.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Romantizm   B) Hümanizm   C) Sembolizm   D) Realizm   E) Sürrealizm

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde romantik sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) G. Flaubert – Boccacio – L. Tolstoy

B) A. Rimbaud – N. Gogol – Boileau

C) Goethe – J. J. Rousseau – Victor Hugo

D) A. Camus – Descartes – E. Zola

E) A. Çehov – F. Dostoyevski – Cervantes

 

3. Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin önemli bir temsilcisidir?

A) Baudelaire   B) Mallarme   C) P. Verlaine   D) J. Paul Sartre   E) Luis Aragon

 

4. —- akımının öncüsü ve şefi İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni —-, yayımladığı bildiride, "Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlâkçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız." diyordu. Bu, geçmişin bütünüyle reddi demekti. Süratin üstünlüğünü iddia ve ilan eden Marinetti, bir yarış arabasının bir heykelden daha güzel olduğunu ve buna ek olarak da "Mutlak içinde yaşıyoruz; çünkü her yerde hazır ve nazır olan edebi sürati biz yarattık." demiştir. Bu akımın bizdeki temsilcisi olarak —- bilinir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Fütürizm – Marinetti – Nazım Hikmet

B) Realizm – Flaubert – Yakup Kadri

C) Sürrealizm – Breton – Orhan Veli

D) Klasisizm – Descartes – Şinasi

E) Romantizm – V. Hugo – Namık Kemal

 

5. Kişiyi aklın tutsaklığından kurtarmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Bunlara göre geçmişin değeri yoktur. Daha doğrusu hiçbir şeyin anlamı yoktur, ismini bile bir sözlükten rastgele seçtikleri bir sözcükle oluşturmuşlardır. Sanatı dil, ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar ve alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan sanatçılar tarafından kurulmuştur.

Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dadaizm   B) Parnasizm   C) Sembolizm   D) Natüralizm   E) Klasisizm

 

6. Şair Andre Breton'a göre bu akım bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Breton'un yanı sıra Luis Aragon ve Benjamen Peret otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deyimleriyle, "gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye" başladılar.

Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm   B) Sürrealizm   C) Sembolizm   D) Hümanizm   E) Realizm

 

7. Onlar gerçekleri olduğu gibi yansıtır. Sanatçılar eserlerine duygularını katmaz, nesnel davranır. Sanatçının gözlemciliği bir bilim adamını andırsa da bu bilim adamının laboratuarda görev yapmadığı açıktır. Onlar sanatçıya deney sorumluluğu yüklememiştir.

Bu sözler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin edebi anlayışını yansıtır?

A) Realizm   B) Ekspresyonizm   C) Sürrealizm   D) Klasisizm   E) Natüralizm

 

8. Roman dediğin, uzun bir yol üzerinde gezdirilen aynadır. Yani, gerçekler olduğu gibi yansıtılmalıdır esere.

Bu sözü söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden etkilenmiş olabilir?

A) Fütürizm   B) Klasisizm   C) Romantizm   D) Realizm   E) Egzistansiyalizm 

 

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında parnasizmin etkisiyle eser veren sanatçılardan biridir?

A) Tevfik Fikret

B) Ahmet Haşim

C) A. Muhip Dıranas

D) A. Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

10. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil onun asıl halini değiştirerek bize ulaştırır. Nasıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla görünmezler. Bu yüzden insan dış dünyayı hiçbir zaman gerçek haliyle anlatamaz. Yani daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey, dış dünyadan aldığı izlenimlerdir.

Yukarıdaki sözleri söyleyen bir şair aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden etkilenmiş olabilir?

A) Natüralizm   B) Realizm   C) Parnasizm   D) Sembolizm   E) Romantizm

 

11. Romantizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akıldan çok, duygular önemlidir.

B) Sanatçılar, anlattıklarını gözleme ve belgeye dayandırmalıdırlar.

C) Sanatçılar, eserlerde kişiliklerini gizlemezler.

D) Klasisizm akımına tepki olarak doğmuştur.

E) Eserde doğru – yanlış, güzel – çirkin gibi karşıt kavramlar bir aradadır.

 

12. 17. ve 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak Fransa'da doğmuştur. Düşünsel alanda en önemli temsilcisi, Fransız filozof ve yazar Rousseau'dur. 19. yüzyılın başlarında Victor Hugo'nun "Cromwell" önsözü ile kuralları saptanmıştır.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm   B) Natüralizm   C) Romantizm   D) Sürrealizm   E) Sembolizm

 

I. İnsan ve toplumla ilgili olayları, bilimsel determinizm yöntemiyle inceler.

II. İnsan davranışlarını, soyaçekimden gelen içgüdü özelikleriyle açıklar.

III. "Sanat toplum içindir." ilkesini benimser.

IV. Yazar; eserlerinde kişiliğini gizlemez, kendini tüm yönleriyle hissettirir.

V. Toplumdan dışlanmış tipler, işçiler, en çok işledikleri kişilerdir.

13. Yukarıdakilerden hangisi natüralizmin bir özelliği değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Yazar, eserini oluştururken aklı ve iradeyi ön plana çıkarır. Ona göre duygular yanıltıcıdır. Gelip geçici konulardansa kalıcı olan konuları eserine katmak ister, ideal ve mükemmel insan tipi, eserlerinin ana karakteridir. Ayrıca bu konuları anlatırken, konunun kusursuz bir dille ortaya konulmasına da son derece önem verir.

Bu parçada sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin etkisindedir?

A) Natüralizm   B) Realizm   C) Klasisizm   D) Parnasizm   E) Egzistansiyalizm

 

15. Bu görüşe göre "varoluş" her zaman tek ve bireyseldir. "Var" olma "öz"den önce gelir. Kişi önce dünyaya gelir ve daha sonra kendi özünü kendi yaratır. Nietzsche'nin "Her insan, tarihte eşi bir daha tekrarlanmayacak biricik harikadır." sözüyle de bu anlayışını destekler.

Yukarıda bahsedilen görüş, hangi edebiyat akımının anlayışını yansıtmaktadır?

A) Empresyonizm   B) Parnasizm   C) Egzistansiyalizm   D) Fütürizm   E) Ekspresyonizm

 

16. (I)Sürrealistler, Freud'un psikanaliz görüşünden (II)yararlanır ve bilinçaltının karanlık dünyasını sanata yansıtmak amacını güderler. Şiirin kaynağı olarak aklı ve mantığı (III)kabul etmezler. Bilinçaltını esas alan bu sanatçılar, (IV)dil ve anlatımda anlaşılır olmaya dikkat ederler. (V)Gelenek ve yasalara karşı çıkarlar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Tabiatı olduğu gibi anlatmaya çalışan bir sanat akımıdır.

II. Hayal ve duyguya, akıldan daha çok önem vermiştir.

III. Romantizme tepki olarak doğmuştur.

IV. Sanatçı, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır.

V. Sanatçılar bilinç durumlarından uzaklaşarak, tasarlamadan yazmayı benimsemişlerdir.

17. Numaralanmış ifadelerden hangileri realizmin özelliği değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-E 8-D 9-A 10-D 11-B 12-C 13-C 14-C 15-C 16-D 17-C

10 Yorum Var: “Edebi Akımlar Test-3

    1. Herhangi bir yanlışlık söz konusu değil. dikkatli okuyun soruyu.

  1. 13.soru cidden yanlış. Natüralizm akımı kesinlikle “sanat toplum için” ilkesini benimser. Realizmin devamı diye düşünmüş olabilirsiniz hatanızı mazur gördüm. Ama bu testi değiştirin. Eğer bu söylediklerim size karşı şüpheli geldiyse Natüralizm Wikipedi’den araştırmamızın öneririm. O soruyu değiştirin. Not: Hatasız kul olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir