Edebi Akımlar Test-2

1. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu akımın düşünce temellerini Descartes'in "akılcılık" felsefesi oluşturur. "Düşünüyorum, öyleyse varım." diyen Descartes'in bu felsefesine göre gerçek ve doğru ancak akıl yoluyla bulunabilir. "1660 Ekolü" olarak bilinen bu akım duyguların aklın denetiminde olması gerektiğini savunur.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm        

B) Realizm

C) Klasisizm  

D) Parnasizm

E) Natüralizm

 

2. 17. ve 18. yüzyıllar arasında klasisizme tepki olarak doğan bu akımın kurucusu ve kuramcısı Victor Hugo'dur. Bu akım; düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi kavramları reddeder. Hayal ve duyguya önem veren bu akım doğaya karşı büyük bir sevgi besler. Uzak ülkelerin, doğa görünümlerinin betimlenmesine önem verir.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm    

B) Ekspresyonizm

C) Sürrealizm

D) Romantizm

E) Natüralizm

 

3. 1860'ta Fransa'da ortaya çıkan bu akım hayalci ve duygucu romantik şiire karşı bir tepkidir. Bu akımdan etkilenen sanatçılar şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumuna çok önem vermiş, şiirin biçimsel yönden kusursuz olmasına çalışmıştır.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm

B) Parnasizm

C) Klasisizm  

D) Egzistansiyalizm

E) Sürrealizm

 

4. Aşağıdakilerden hangisi realizmin temsilcilerinden değildir?

A) A. Çehov  

B) C. Dickens

C) H. Balzac  

D) E. Hemingway

E) J. J. Rousseau

 

5. Gözlemin romancı için yeterli olmadığını, gözleme deneyi de eklemek gerektiğini savunan sanatçı "Meyhane" adlı romanını yazarken madencilerin arasında, "Germinal" adlı romanını yazarken ise demiryolu işçilerinin arasında yaşamıştır. Yazarın yaşadığı yerde notlar tuttuğu ve kahramanı olacak insanlarla bizzat görüştüğü bilinmektedir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) De Banville – Parnasizm

B) Victor Hugo – Romantizm

C) Stendhal – Realizm

D) E. Zola – Natüralizm

E) Descartes – Klasisizm

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Kuralsızlığı kural olarak benimseyen dadaizmin en önemli temsilcisi T. Tzara'dır.

B) Eşyanın geometrik yapısını ön plana çıkaran akım empresyonizmdir.

C) Ekspresyonizm insanın iç dünyasındaki duyguların anlatımına önem verir.

D) Fütürizm 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, teknoloji, değişim ve dinamizmi vurgulayan akımdır.

E) J. P. Sartre egzistansiyalizmin kurucusu ve önemli temsilcilerinden biridir.

 

7. "Benim için önemli olan bilinç ve akıl değil, bilinçaltıdır. Eserlerimi oluştururken bilinç ortamından çıkıp hiçbir şey düşünmeden ve tasarlamadan yazmayı yöntem olarak benimsemiş bir şairim." diyen bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Sembolizm

B) Romantizm

C) Fütürizm  

D) Dadaizm

E) Sürrealizm 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde realizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?

A) Puşkin – Gorki – G. Flaubert

B) Tolstoy – Dostoyevski – Stendhal

C) Dostoyevski – Puşkin – Çehov

D) Tzara – Camus – Balzac

E) Turgenyev – Kafka – E. Zola

 

9. Şair, dış dünyada gördüklerini değil; sezdiklerini anlatmalıdır. Bunun için kavramlar birtakım simgelerin arkasında gizlenerek verilmelidir. Çünkü şiir, anlamı herkese göre değişen kapalı bir anlatım üzerine kurulmalıdır.

Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?

A) Sürrealizm   B) Sembolizm   C) Natüralizm   D) Romantizm   E) Fütürizm

 

10. Natüralizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Toplumu anlatırken aşırılıklardan kaçmış, orta halli insanı anlatmışlardır.

B) Kahraman, toplumun hangi kesimindense o dille konuşturulur.

C) Gözlemciliği deneyciliğe vardıran bir akımdır.

D) Sanatı toplum sorunlarının dile getirilmesinde araç olarak kullanır.

E) Yapıtlarını bir tez üzerine temellendirmişler, deneysel roman tarzını geliştirmişlerdir.

 

11. Bu akımın sanatçıları dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayallerinde çizdikleri izlenimleriyle anlatmışlardır. Bu nedenle de ortaya konan her sanat yapıtı, sanatçısının kişiliğini açıkça yansıtmıştır. Rimbaud ve Rilke bu akımın önemli temsilcilerindendir. Bu akım bazı yönleriyle sembolizme benzer.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm   B) Natüralizm   C) Empresyonizm   D) Egzistansiyalizm   E) Fütürizm

 

I. Boileau

II. Corneille

III. Moliere

IV. Racine

V. Goethe

12. Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

13. Sanatçı anlattıklarında gözlemlerine dayanmalı, bu nedenle insanı da içinde bulunduğu çevrenin özellikleriyle tanıtmalıdır. Kendi duygu ve düşüncelerini gizlediği eserlerinde, dili zorlamadan, açık ve anlaşılır bir şekilde kullanmalıdır.

Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?

A) Klasisizm   B) Realizm   C) Romantizm   D) Empresyonizm   E) Sembolizm

 

I. Yunan ve Latin edebiyatları yerine yerel ve ulusal unsurlar öne çıkarılmıştır.

II. Duygulara, düşlere ve tutkulara geniş yer verilmiştir.

III. Tiyatroda "üç birlik" kuralı yıkılmış ve "dram" türü doğmuştur.

IV. Dil özgürleşmiş, dilin anlatım olanakları artmıştır.

V. Her şeyden önce gözleme önem verilmiştir.

14. Yukarıdaki yargılardan hangisi, romantizm akımının özelliklerinden değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Sürrealizm bilinci ve aklı değil, bilinçaltını esas alır.

B) Flaubert, Madame Bovary adlı eseriyle realizmin romantizmden üstün olduğunu kanıtlamıştır.

C) Klasik sanatçılar eserlerinde ideal ve mükemmel insanı işlemişlerdir.

D) Montaigne dünya edebiyatında deneme türünün kurucusu kabul edilir.

E) La Fontaine, Fransız tragedyasının en önemli isimlerinden biridir.

 

16. Şiiri insan mantığının dışında kalan ve bilinçaltının derinliklerinde yatan bir cevher olarak gören sanatçı, "Dindarlık Tepesi, Manyetik Alanlar" gibi eserlerinde dış dünyayı rüyaya benzeyen bir hal içerisinde yansıtmıştır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marinetti – Fütürizm

B) Schiller- Romantizm

C) A.Brethon – Sürrealizm

D) E.A.Poe – Sembolizm

E) H.Balzac – Realizm

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-A 4-E 5-D 6-B 7-E 8-B 9-B 10-D 11-C 12-E 13-B 14-E 15-E 16-C

2 Yorum Var: “Edebi Akımlar Test-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir