Divan Edebiyatı Test-2

1. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür.

B) Konu değil konunun işlenişi önemlidir.

C) Toplumsal konulara çok yer verilmemiştir.

D) Dini ve din dışı konular birlikte işlenmiştir.

E) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

 

2. Günümüzde okunan hikâye ve romanlar yerine eskiden de hikâyeler, menkıbeler, kıssalar okunurdu. Eski Anadolu Türkçesinin en çok okunan eserlerinden biri de Mantıku't-Tayr'dır. Bu eser aşk temasını işler. -— tarafından dilimize çevrilmiştir. Şairin ayrıca dini ve tasavvufi konuları işlediği Felekname adlı bir eseri de vardır.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmedi    

B) Kadı Burhaneddin

C) Gülşehri   

D) Şeyhi

E) Nefi

        

3. Şeyh Gâlip, 18. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi ve tüm Divan Edebiyatı'nın da son büyük şairidir. Divan edebiyatı Şeyh Gâlip'ten sonra edebiyat tarihindeki yerini yeni edebiyatlara bırakmıştır. Şairimiz Mevlevîdir ve mevlevîlikteki musikî başta olmak üzere pek çok unsuru şiirlerine yansıtmıştır. "Sebk-i Hindi" akımının en büyük üstatlarındandır. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade gazel ve şarkılar da yazmıştır. "Türkî-i Basit" akımının etkisiyle, hece vezni ile şarkılar da yazmıştır.

Yukarıdaki parçada Şeyh Gâlip ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Divân edebiyatının son büyük şairi olduğuna

B) Şiirlerini oluştururken Mevlevîlik'ten etkilendiğine

C) Hem aruz hem de hece veznini kullandığına

D) Dilinin ağırlığının divan edebiyatının sona ermesine neden olduğuna

E) Dilinin bazen sade olsa da genelikle ağır olduğuna

 

I. 15. yüzyıl Çağatay Türk edebiyatının en önemli şairidir.

II. Leyla ve Mecnun aşkını mesnevisine konu eden bir Türk şairidir.

III. Muhakemetü'l-Lügateyn, Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırdığı eseridir.

IV. Mecalisü'n-Nefais, dini-tasavvufi tarzda yazdığı bir mesnevidir.

V. Hamse sahibi bir şairimizdir.

4. Yukarıda verilenlerden hangisinde Ali Şir Nevai ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir örneklerinden biri değildir?

A) Seyahatname

B) Cihan – nüma

C) Tazarruname

D) Harname

E) Fezleke

 

6. Divan edebiyatının en büyük şairi kabul edilen sanatçı, Türk dilini ve edebiyatını bir bütün olarak görmüş, kendisinden önce gelen ve çağdaşı olan Türk şairlerinin eserlerini okuyup incelemiştir. En çok Ali Şir Nevai'den etkilenen şair, edebiyatımızın en lirik sanatçısı olarak elem, aşk ve ayrılık temalarını işlemiştir. Hemen hemen her divan şairi ona nazire yazmış, halk şairleri de onu üstad kabul etmiştir. Hadikatü's-Süeda (Saadete Ermişlerin Bahçesi), Beng ü Bade (II. Beyazid ve Şah İsmail arasındaki rekabeti anlattığı mesnevi), Mustafa Çelebi'ye gönderilen ve Şikâyetname olarak bilinen mektubu önemli eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki   B) Fuzuli   C) Nefi   D) Naili   E) Nesimi

 

7. Aşağıda verilen divan edebiyatı şairlerinden hangisi hece ölçüsüyle de şiir yazmıştır?

A) Fuzuli   B) Baki   C) Nefi   D) Nedim   E) Nabi

 

8. Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve "Surname" adlı iki eseri daha vardır.

Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefi   B) Nabi   C) Bağdatlı Ruhi   D) Ahmet Paşa   E) Necati

 

9. 15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur eserler yazmıştır. —-'nin eser verdiği dönemde diğer dillerden yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu. Sanatçı, bu nedenle II. Murat'ın emriyle Kabusname adlı eseri yeniden tercüme etmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mercimek Ahmet 

B) Âşık Paşa

C) Şeyhi       

D) Sinan Paşa

E) Süleyman Çelebi

 

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sultan Veled – ibtidaname

B) Fuzuli – Şikâyetname

C) Nabi – Hayriyye

D) Nefi – Siham-ı Kaza

E) Yunus Emre – Hüsrev ü Şirin

 

11. Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşk, kahramanlık vs. konuları işleyen uzun manzum eserlerdir.

B) Beyit sayısı sınırsızdır.

C) Modern edebiyattaki hikaye ve romanın klasik edebiyattaki karşılığıdır.

D) Kafiye düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.

E) Aynı şair beş ayrı mesnevi yazmışsa, hamse sahibi olarak adlandırılır.

 

12. (I)Naima 15. yy. (II)Klasik Türk Edebiyatı'nın önemli (III)nesir yazarlarındandır. (IV)Tezkiretü'ş-Şuara adlı eseri (V)şiir eleştirisi yönünden ilk örneklerdendir. Yazar, bu eseri Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur.

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II.  C) III.   D) IV.  E) V.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinden biri değildir?

A) Düşünceden çok söyleyiş güzelliğine önem verilmesi

B) Söz ve ses sanatlarının önemsenmesi

C) Dilin yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması

D) Daha çok kısa, anlaşılır cümlelerin kullanılması

E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi

 

14. Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran, Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.

Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhi       

B) Nasrettin Hoca

C) Battal Gazi

D) Haliloğlu Yahya

E) Ahmet Paşa

 

15. Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre   B) Baki   C) Mevlana   D) Fuzuli   E) Şeyhi

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-C 3-D 4-D 5-D 6-B 7-D 8-B 9-A 10-E 11-D 12-A 13-D 14-E 15-C


13 Yorum Var: “Divan Edebiyatı Test-2

  1. 12. sorunun cevabı “E” olarak gözüküyor.
    A şıkkının olması gerekmiyor mu? Naima 17. yüzyıl şairidir. Tezkire de kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle subjektif veya objektif olarak ele alan eserlerdir. Şiir olmadığını biliyorum. Soru kalıbını tam olarak anlamadım. Cevap anahtarlarını çözümlü olarak yaparsanız çok iyi olur. Yine de çok güzel bir site emeğinize sağlık.

    1. Evet hocam haklısınız, dikkatimizden kaçmış. Cevap düzeltilmiştir. İlginize teşekkürler.

  2. 4. ve 7. soruların cevabı da yanlış olmuş. D şıkkı olması gerekirdi. Teşekkürler.

  3. Mesnevi genellikle konu sınırlaması olmayan bir nazım biçimidir. 11. soruda A şıkkında aşk kahramanlık vs. yazılmış ve bu genelde gazel için geçerlidir. Lakin mesnevinin uyaklanışını bilmeyen bir insan bu soruya yanlış cevap verebilirdi.

  4. Önce konu tekrarı ardından bu soruların çözümü. Gerçekten pekiştirdim :) Sağ olun :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir