Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar Karma Test-2

I. Fütürist sanatçılar, geleneksel değerleri önemseyerek geleneği edebi eserin temeline koyarlar.

II. Dadaistler, edebiyatta kuralsızlığı kural olarak benimsemişlerdir.

III. Kübizm, kendisini daha çok resim alanında göstermiştir.

IV. "Postoral Senfoni", Andre Gide'in ünlü bir yapıtıdır.

V. Baudelaire, Mallarme, Verlaine sembolist sanatçılardandır.

1. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen yazar, karşısındaki edebiyat akımına bağlı değildir?

A) La Fontaine – Klasisizm

B) Schiller – Romantizm

C) M. Twain – Realizm

D) Maupassant – Natüralizm

E) Flaubert – Sembolizm

 

3. Bu akımın temelinde Freud'un görüşleri vardır. Freud'un "insan gerçeğinin" bilinçaltında olduğunu saptaması akımın sanatçılarınca benimsenmiş ve onlar da sanatı bilinçaltına yöneltmişlerdir.

Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm   B) Dadaizm   C) Sürrealizm   D) Sembolizm   E) Egzistansiyalizm

 

I. Goncourt Kardeşler

II. Mallarme

III. Flaubert

IV. Emile Zola

V. A. Breton

4. Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangileri natüralizmin temsilcilerindendir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

5. Yanlışlıklar Komedyası, Venedik Taciri, Hamlet ve Kral Lear gibi ünlü eserleri yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moliere    

B) Shakespeare

C) Dante      

D) Emile Zola

E) Honore de Balzac

 

6. "Varoluş, özden önce gelir." görüşünü savunan akımın en önemli temsilcisi, Jean Paul Sartre"dir.

Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kübizm    

B) Parnasizm

C) Fütürizm  

D) Egzistansiyalizm

E) Empresyonizm

 

7. "Realizmin şiirdeki adı" diye adlandırılan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanizm  B) Parnasizm   C) Sembolizm   D) Natüralizm   E) Klasisizm

 

8. Aşağıdakilerden hangisi realizmin düşünsel temelini atan kişidir?

A) Descartes  B) Freud   C) Mark Twain   D) August Comte   E) M. Gorki

 

9. Doğduğu ve geliştiği yer Fransa'dır. Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınmış; bu edebiyatların sanatçıları gibi yazmak amacı güdülmüştür. Bu akımda, edebiyatta akıl ve sağduyu egemendir. Akıl yoluyla gerçeğin ve doğanın incelenmesine önem verilmiştir. Eserlerde yalnız seçkin ve olgun insanlar ele alınmış; bunların dış görünüşleri değil, ruh halleri incelenmiştir.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm   B) Realizm   C) Klasisizm   D) Parnasizm   E) Natüralizm

 

10. Aşağıdakilerden hangisi hümanist akımının temsilcilerinden değildir?

A) Dante    B) Montaigne   C) Stendhal   D) Boccacio   E) Cervantes

 

11. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Şiirin kaynağı olarak aklı ve mantığı değil, rüya, bunalım ve sayıklama ortamını görür. Dil ve anlatımda anlaşılır olmayı önemsemez. Gelenek, görenek, töre ve yasalara karşı çıkar.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parnasizm

B) Egzistansiyalizm

C) Realizm

D) Sürrealizm

E) Letrizm

 

I. İnsan ve toplumla ilgili olayları, bilimsel determinizm yöntemiyle inceler.

II. İnsan davranışlarını, soyaçekimden gelen içgüdü özellikleriyle açıklar.

III. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiire tepki olarak doğmuştur.

IV. Dilin açık ve yalın olmasına önem verir.

12. Yukarıdaki yargılardan hangileri parnasizm akımının özelliklerindendir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

13. (I)19. yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkan (II)empresyonizm, diğer adıyla (III)izlenimcilik, asıl etkisini (IV)Fransa'da (V)müzik alanında göstermiştir.

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. (I)G. Flaubert(II)klasisizmin kurucusu ve en önemli (III)temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Ömrü boyunca edebiyatla uğraşan (IV)yazar, yapıtlarında kendi kişiliğini (V)gizlemiştir.

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II.   C) III.  D) IV.   D) V.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin temsilcilerinden değildir?

A) Victor Hugo        

B) Lamartine

C) Alexandre Dumas

D) Puşkin

E) Tolstoy

 

16. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin temsilcilerinden değildir?

A) La Fontaine        

B) Corneille

C) Racine     

D) Camus

E) Moliere

 

I. Sanatçı anlattıklarında gözleme dayanmalıdır.

II. Dil, zorlama bir dil olmamalı; anlatım açık ve anlaşılır olmalıdır.

III. Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizlememelidir.

IV. Şiirlerde musiki ön planda düşünülmeli, şiirde şekil mükemmelliği gözetilmelidir.

V. "Akıl" önemsenmeli, konuda gerçeğe uygunluk aranmalıdır.

17. Yukarıdaki yargılardan hangisi romantizm akımının özelliklerinden biridir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-E 3-C 4-C 5-B 6-D 7-B 8-A 9-C 10-D 11-D 12-E 13-E 14-A 15-E 16-D 17-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir