9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Aşağıdaki dörtlüğü şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.(10 p.)
Asırlar var ki bu memleketin
En sade, en temiz gönüllerine
Göklerin ezeli nuru yerine
Zulmeti siniyor kara kuvvetin
 
2)Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.(10 p.)
A )” Bu şehrin gecesi hırçın bir papağandır. “cümlesinde……………………….sanatı vardır.
B ) Hece ölçüsü, dizeleri oluşturan sözcüklerin ……………….bakımından denkliğine dayanır.
C ) Gazelin ses ve söyleniş bakımından en güzel olan beyitine………………………..denir.
D) Divan edebiyatında hiciv; halk edebiyatında taşlama olarak adlandırılan şiir Batı edebiyatında……………………….adını alır.
E ) Kasidede şairin kendisini övdüğü bölüme…………………..denir.
 
3) Türk destanlarında sıkça geçen motifleri yazınız. (10 p.)
 
4) Aşağıdaki cümlelerde toplam kaç bilgi yanlışlığı vardır.( 10 p.)
A ) Her manzume , şiir değildir; ama her şiir manzumedir.
B) Aynı sözcüğün mısra sonlarında kullanılmasıyla oluşan uyak, cinaslı uyak  adını alır.
C ) Geleneksel halk tiyatro türlerinden olan  Orta Oyunu, Karagöz oyununun sahneden perdeye çıkmış halidir.
D ) Lirik şiirlerde yiğitlik, savaş gibi konular işlenir ve duygusal söyleyişlere yer verilir.
E ) Bir övgü şiiri olan kasideler, Halk edebiyatının önemli nazım biçimlerindendir.
F ) Koşma Divan edebiyatı geleneğine bağlı olarak dörtlüklerle yazılır.
G ) Tarihteki bir olayı ve kişiyi anımsatmaya telmih adı verilir.
 
5) Halk hikayesi ile masalları benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırınız. ( 10 p.)
 
6) Şiirin,  gerçekliği ele alışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? ( 10 p.)
 
7)  Trajedi ve komedinin karşılaştırıldığı aşağıdaki ifadelerden hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Sebepleriyle yazınız.
A ) Her iki tür de modern tiyatro türlerinden olup şiir ve düzyazı karışımından oluşur.
B ) Trajedilerde akıl, mantık , ahlak önemsenir  ve üç birlik kuralına uyulmaz.
C ) Komedi, trajedinin aksine sıradan olayları ve sıradan kahramanları konu edinir.
D ) Her iki türde de vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılmaz.
E) Trajedilerdeki argo söyleyiş komedilerde görülmez.
 
8)
Bu adam ağacın farkında değil
Ömründe yeşile hasret duymamış
Yukarıdaki dizelerle,
I. yüreğinde tipi  /  II. sanki gözlerinde  /   III. zemheri, kara kış /  IV. mil üstüne mil
sözlerinin tümü kullanılarak “ sarmal uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istenirse son iki dizenin sıralaması nasıl olur?
A ) I. ve III.          B ) I. ve II.             C ) I.  ve III.         D ) III. ve II.              E ) IV. ve II.
      II. ve  IV.           IV. ve III.                IV. ve II.              IV. ve II.                 I. ve III.
 
9)Aşağıdaki beyitlerdeki söz sanatlarını karşılarına yazınız. ( 10 p.)
 
Bizimkiler ışığa gem vurur da binerler                                      
Yerden göğe çıkmazlar, gökten yere inerler
 
Bir güzel şûha dedim iki gözüm sürmelidir
Dedi vallahi seni Hind’e  kadar sürmelidir.
 
Her  taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
 
Alemde gam iken sen bir hoş olma
Nefsine uyup da zorba baş olma
Fukara okuna nişantaş  olma
Atarken, atarken vururlar seni
 
10) Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne aittir? Sebebiyle yazınız. 

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)

4 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir