12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

Not: Sorular A ve B olmak üzere iki gruptur. İndirme linki ve cevap anahtarı yazının sonundadır.

1. Bu şair, şiirlerinde, kalıplaşmış imgelere hiç yer vermiyor. Sözcüklerin bütün anlam tabakalarını iyi bildiğinden, her şiirinde, bilinen sözcüklerle yepyeni imgeler kuruyor.
Bu parçada “sözcüklerin bütün anlam tabakalarını iyi bilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanılmayan sözcüklere dilde yeniden işlerlik kazandırmak
B) Dili, kendine özgü bir biçimde kullanmak
C) Sözcüklerin tarihsel gelişimini incelemek
D) Şiirlerinde, sözcüklerin anlam ve ses uyumuna özen göstermek
E) Sözcüklerin tüm anlamlarını kullanabilecek düzeyde bilgiye sahip olmak

2. Ülkemizde bazı genç şairlerin sadece popüler olma amacıyla bir yapıt ortaya koyup, saman alevi gibi parlayıp sönmesi hiç de garip karşılanmamalıdır.
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa süreliğine ün kazanıp unutulmak
B) Şiirlerinde güncel konulara ağırlık vermek
C) Tanınmış şairleri taklit etmek
D) Özgün yapıtlar ortaya koyamamak
E) Belli bir yazınsal akıma dâhil olmamak

3. (I) Yazınsal yapıtın değeri, sanatçının kimlik ve kişiliğine bağlıdır, diyorlar. (II) Böyle bir şey söylenemez elbette. (III) Bir sanatçının dürüst, erdemli biri olması yapıtlarının sanatsal düzeyinin üstün olmasını gerektirmez. (IV) Yazarın kişisel yaşamında gözlemlediğimiz aykırılıklar da yapıtının değerini düşürmez. (V) Dahası, yapıtında ortaya koyduğu kişilik, gerçek kişiliğiyle ilgili olmak zorunda değildir. (VI) Bunları göz önüne almadan yapacağımız değerlendirmeler aslında bir haksızlıktan öteye geçmez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, I. cümlede belirtilen düşünceye karşı çıkışın nedenlerine yer verilmiştir?
A) II. III. ve IV.
B) II. IV. ve V.
C) III. IV. ve V.
D) III. V. ve VI.
E) IV. V. ve VI.

4. Sanat dünyasında, mürekkebine ter karışmayan yazarların yapıtları kısa ömürlü olmaya mahkûmdur.
Bu cümlede “mürekkebine ter karışmamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuru düşünmeye zorlamak
B) Kalıcılıktan uzak olmak
C) Dönemini yansıtamamak
D) Yazarken emek harcamamak
E) Okurun beklentilerini dikkate almamak

5. Şiirde her imge, okurun düş gücüne göre farklı anlamlar kazanır.
Bu cümlede anlatılmak isteneni içeren yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde imgelere asıl anlamını kazandıran, öteki sözcüklerle olan ilişkileridir.
B) Şiir, sadece imgelerden oluşan bir tür değildir.
C) Bir şairin başarısı, yepyeni imgelerle okurun karşısına çıkmasında gizlidir.
D) Bir şiirin, okuru düşsel bir yolculuğa çıkarmasında imgelerin önemli bir rolü vardır.
E) Her okur, hayal gücünün yardımıyla, okuduğu şiirdeki imgelere kendince değişik anlamlar yükler.

6. Şiirin, bir ayağı toplumda, bir ayağı şairin içindedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Şiir, şairinin iç dünyası ve yaşadığı toplum üzerine temellenir.
B) Toplumsal sorunlara çözüm üretmeyen şairlerin şiirleri geleceğe kalamaz.
C) Şairin, yaşadığı topluma sırt çevirmesi düşünülemez.
D) Şiir, içten bir söyleyişle yaşam gerçeklerini dile getirmelidir.
E) Şair, şiirlerinde kendi beklentilerine değil, toplumun beklentilerine yer vermelidir.

7. (I) Türk şiirinin unutulmaz adlarından Behçet Necatigil’in yapıtlarına bir yenisi daha eklendi. (II) Şairin, eşine yazdığı mektuplar “Serin Mavi” isimli kitapta toplandı. (III) Kitaptaki mektupları şairin kızları iki yıl süren bir çalışmayla derlemiş. (IV) Yapıtın sonunda, mektuplarda değinilen şiirlerden örnekler yer alıyor. (V) Kitabın önsözünde “Necatigil Ailesi” imzalı açıklamada, ailenin mektupları yayımlama amacı anlatılmış.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. (I) Ahmet Haşim’in bırakın şiirlerini, o güzelim düzyazılarının bile günümüzde hiç mi hiç okunmayacağını adım gibi biliyorum. (II) Halbuki, şiirlerinde “sözden ziyade musikiye yakın” bir dili işleyen Ahmet Haşim, düzyazılarında çok önemli bir kültür adamı niteliğiyle belirmiştir. (III) Gerçi bazı yazıları, sözgelimi “Kürk”, “Yaz Kokusu” şiirden izdüşümlerle örülmüştür. (IV) Bununla birlikte onun düzyazılarında daha çok güncel sorunlara eğildiği görülür. (V) “Bize Göre”, “Frankfurt Seyahatnamesi” gibi kitaplardaki yazılarından başka; deneme, gezi, söyleşi ve felsefi yazılarının pek çoğunu dergilerde yayımlamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde önyargı söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargı değildir?
A) Sanatçı, zaman zaman karşılıklı konuşmalara yer verdiği öykülerinde akıcı bir dil kullanmış.
B) Yapıtlarındaki şiirsellik, yazarın, dili ahenkli kullanmasından ileri geliyor.
C) Sanatçının yapıtlarında, çocukluğunun geçtiği yöredeki söyleyişler göze çarpıyor.
D) Fazlaca yer verdiği yabancı sözcüklerden dolayı eleştirmenler tarafından eleştiriyor bu yazarımız.
E) Dilimizin zenginleşebilmesi için yazarlarımızın, dil üzerine kapsamlı çalışmalar yapması gerekiyor.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Sanatçı, duygu ve düşüncelerini yapıtları aracılığıyla iletir.
B) Sanat yapıtı, sanatçının okura ulaştırmak istediği mesajın kendisidir.
C) Bir sanat yapıtını okuyan herkes ondan kendine göre bir anlam çıkarabilmelidir.
D) Romancı, hayatın gizli gerçeklerini ortaya koyar.
E) Sanatçı, okuyucuyla arasındaki bağı koparmamak için çaba göstermelidir.

11. İzmir’de bıraktım coşkun yüreğimi
Ege’nin mavisinde martılar uçuyordu
Bir sevinç sarkışıydı sanki Kordonboyu
Rüzgârlar beni çağırıyordu
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Önad B) Eylem C) Belirteç
D) Adıl E) İlgeç

12. Asırlar boyunca yaşayan türkülerimiz, atalarımızın duygu ve düşüncelerini aktarır.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Zarf tümleci – özne – dolaylı tümleç – nesne – yüklem
B) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
C) Zarf tümleci – özne – yüklem
D) Özne – nesne – yüklem
E) Özne – yüklem

13. Uzun kış gecelerinde, sobanın etrafına toplanınca dedemin, hayalleriyle süsleyerek anlattığı masalları dinleyip uyurduk.
Yukarıdaki cümlede kaç tane yan cümlecik vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. Ağrı Dağı’nın dibinde, rüzgârın dört bir yandan getirip çadırımızın üzerine bıraktığı bin türlü ses arasında yıldızların birbiriyle konuştuğunu duyuyorum.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sıfat tamlamalarına yer verilmiştir.
B) Bağlaç vardır.
C) Farklı türde ad takımlarına yer verilmiştir.
D) Yüklem, geçişli bir eylemdir.
E) Eylemsiler vardır.

15. Lale, bu tek mevsimlik çiçek, sevdalılarına bir kez göz kırpıp sonra yokluğun büyüsüne karışan destansı güzeller gibidir.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İlgeç kullanılmıştır.
B) Ad takımına yer verilmiştir.
C) Bağ-fiil kullanılmıştır.
D) Eylem cümlesidir.
E) Arasöz, öznenin açıklayıcısı görevinde kullanılmıştır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Konuşmacı, gelişigüzel sözleriyle salondakilerin canını sıkmıştı.
B) Bu konunun ayak üstü konuşulmayacağını onlara söylemiştim.
C) Yeni gelen öğretmen, ağırbaşlı kişiliğiyle hepimizin beğenisini kazanmıştı.
D) Söz konusu olayla ilgili bizim de farklı düşüncelerimiz var.
E) Okulumuza bu yıl farklı branşlardan çok sayıda öğretmen alınacakmış.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Telefon santralinde çalışmak için başvuruda bulunmuş.
B) Kadıncağız bu ıssız evde yıllardır tek başına yaşıyordu.
C) Bugünkü olayın etkisi uzun yıllar devam edeceğe benzer.
D) Bir zamanlar Ankara Kalesi’nin çevresinde hiçbir yüksek bina yoktu.
E) Bir fabrikada bilgisayar oparatörü olarak çalışıyordu.

18. Doğuyor ufkumda pırıl pırıl bir güneş
Gitti diye üzgünüm buralardan beyaz kış
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması
E) Ulama

19. Yahya Kemal söz sanatlarını bir çalgıya benzeterek ( ) “Önemli olan çalgı değil ( ) çalgının nasıl kullanıldığıdır ( )” der.
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (,) (…) B) (.) (,) (;)
C) (:) (,) (.) D) (,) (;) (…)
E) (;) (,) (!)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sanatçının son yapıtı daha henüz piyasaya çıkmadı.
B) Orhan, bütün gün odasında hiç durmadan yarınki yazılısına çalıştı.
C) Ünlü besteci, uzun yıllar müzikle iç içe yaşamıştı.
D) Sahilde, akşamları uzun yürüyüşler yapmayı çok özledim.
E) Geçen hafta dergide çıkan ilanı ben de görmüştüm.

21. Yazarımız, ülkemizde nitelikli okur kitlesinin oluşmasında büyük katkıları oldu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “Yazarımız” sözcüğünden sonra “da” bağlacı getirilerek
B) “oldu” sözcüğü “olmuştu” yapılarak
C) “ülkemizde” sözcüğü “ülkemizin” yapılarak
D) “Yazarımız” sözcüğüne tamlayan eki getirilerek
E) “büyük” sözcüğünden önce “oldukça” sözcüğü getirilerek

22. Bir yapıtın yazarının dünya görüşü, o yapıtın değerini ne azaltır ne de çoğaltır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Sözdizimi yanlışlığı
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Tamlama yanlışlığı
D) Özne – yüklem uyuşmazlığı
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

23. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin çıkarılması, cümlenin anlamında bir bozulma ya da daralmaya yol açar?
A) Bilmeden yaptığı gafla, ortam birden gerildi.
B) Tatilimi arkadaşlarımla birlikte geçireceğim.
C) O gün sanki biraz yorgun gibi görünüyordu.
D) Oraya gitmeden önce, keşke telefon etseydim.
E) Berberde tıraş olup arkadaşlarının yanına gitti.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu yıl Marmara Bölgesi’ne gelen yabancı turist sayısında artış oldu.
B) Ülkemizde çiçekçiliğin yüzde yetmişi Yalova’da üretiliyor.
C) Karadeniz’in yaylaları okullar kapanınca kalabalıklaşır.
D) Deniz kıyısında yaşayan insanlar genellikle sıcakkanlı olur.
E) Burada köylüler geçimlerini daha çok tarımla sağlıyor.

25. Alakır Vadisi’nde bulunan Beydağı Yaylası’ndayız. Mayısın son günleri olmasına karşın hava hâlâ soğuk ve her taraf yine bembeyaz. Burası neredeyse yılın yarıya yakınını kar altında geçiriyor. Dağlardan şırıl şırıl akarak
gelen irili ufaklı derecikler bu yaylada buluşup Alakır Çayı’na misafir oluyor. Bir hayal ülkesini andıran bu yerde biraz soluklanıp yolumuza devam ediyoruz.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır.
B) Benzetmeye başvurulmuştur.
C) Örneklere başvurulmuştur.
D) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
E) Çeşitli duyulara seslenilmiştir.

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-Test-A İndir! (Ramiz ÇAKIR)

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-Test-B İndir! (Ramiz ÇAKIR)

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-Test İndir! (Ramiz ÇAKIR)

Clipboard01

1 Yorum Var: “12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

  1. Hocam iyi güzel de sanat metinlerinin ayırıcı özellikleri, masal, fabl, hikaye ve romandan hiç soru yok!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir