11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır?

A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme

B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme

C) Toplum sorunlarını işleme

D) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

E) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma

 

2. O her şeyi “hayal havuzunun sularında seyretmiş ve onları renkli bir akis olarak” görmüştür. Şiirde musikiye değer vermesi de onu sembolizme yaklaştırır. Kelimelerde musiki araması, sanatçıyı sözcük seçiminde titizliğe götürür. Beğendiği sözcüklerin yabancı olup olmamasını düşünmeden onları şiirde kullandı.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A) Bize Göre

B) Ferda-yı Garam

C) Göl Saatleri

D) Piyale

E) Gurabahane-i Laklakan

 

3. Bireyci sanat anlayışı, bize Edebiyat-ı Cedide’den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet Rauf’un, Dr. Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken ter ter tepinircesine “Güzellik görecedir, güzellik görecedir.” deyişlerinin, bizim “Sanat kişisel ve saygıya değerdir.” sözümüzden farkı neydi?

Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler olabilir?

A) Tanzimatçılar

B) Servet-i Fûnuncular

C) Yeni Lisancılar

D) Beş Hececiler

E) Fecr-i Aticiler

 

4. “1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”

Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?

A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini savunmalarından

B) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından

C) “Sade Türkçe”nin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olmasından

D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından

E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

 

5. Şiirinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

Yukarıda sözü edilen şair kimdir?

A) Tevfik Fikret

B) Ahmet Haşim

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Cenab Şahabettin

 

6. Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Cenge Giderken – Mehmet Emin Yurdakul

B) Bizim Akdeniz – Falih Rıfkı Atay

C) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin

D) Nilgün – Refik Halit Karay

E) Ateşten Gömlek – Y. Kadri Karaosmanoğlu

 

7. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini işlemiştir?

A) Eylül

B) Çalıkuşu

C) Yaban

D) Falaka

E) Yaprak Dökümü

 

8. Aşağıdakilerden sanatçılardan hangisi “Beş Hececiler”den bir değildir?

A) Kenan Hulusi Koray

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Enis Behiç Koryürek

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

9. Romanlarında kişi sayısı çoktur. Fakat bu kişilerin çoğu silik, ancak bir isimden ibarettir. Bizi yönlendirecek kadar güçlü ve canlı görünmezler. “Şık” romanında bulunan bazı kahramanların, her romanında biraz daha gelişmiş olarak tekrar yaşatıldığı görülür.

Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Halide Edip Adıvar

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Peyami Safa

 

10. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir. Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla” en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yahya Kemal Beyatlı

B)     Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)    Tevfik Fikret

D)    Mehmet Akif Ersoy

E)     Faruk Nafiz Çamlıbel

 

11. Onun hikâyeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Romanlarında, çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle, başarılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla olayları anlatır. Mensur şiir, makale, fıkra, hatıra, sohbet, tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. “Memleket Hikâyeleri” en önemli eseridir.

Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay

B) M. Fuat Köprülü

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Halide Edip

E) Reşat Nuri

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Yaban

B) Çete

C) Panorama

D) Vurun Kahpeye

E) Tan Sesleri

 

13. Fecr-i Ati topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve “Türk Edebiyatı Antolojisi” adlı iki önemli eseri ön plandadır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Ali Canip Yöntem

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Refik Halit Karay

E) Falih Rıfkı Atay

 

14. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken

       Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz

       Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken

       Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz.

F. Nafiz’e ait bu dörtlükte Milli Edebiyat döneminin özellikle hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Toplum için sanat ilkesi

B) Dilde sadeleşme hareketinin önemi

C) Şiirde hece ölçüsü kullanımının yaygınlaştırılması

D) Edebi ürünlerde Anadolu, halk ve sorunların ele alınması gerektiği

E) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmanın gerekliliği

 

15. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eser ortaya koymadığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman

B) Öykü

C) Hatıra (Anı)

D) Gezi Yazısı

E) Makale

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Fuat Köprülü’ye ait bir eser değildir?

A) Türk Medeniyeti Tarihi

B) Türk Saz Şairleri

C) Türk Edebiyatı Tarihi

D) Divan Edebiyatı Antolojisi

E) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

 

17. Kafiye tartışmasında yaşananlardan sonra —-, yeni edebiyatı benimsemiş gençleri bir dergi etrafında birleştirmeyi ve böylece yenilik hareketine bir bütünlük kazandırmayı planlar. Bu düşüncesini gerçekleştirmek üzere o sıralarda bir fen dergisi olarak yayımlanan —- dergisiyle anlaşır. Derginin başına eski öğrencisi —- getirterek yeni edebiyatı benimsemiş gençlerin bu dergide bir araya gelmelerini sağlamış olur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Muallim Naci – Malumat – Ahmet İhsan'ı

B) Abdülhak Hamit – Hazine-i Fünun – Nabizade Nâzım'ı

C) Recaizade Mahmut Ekrem – Servetifünun – Tevfik Fikret'i

D) Recaizade Mahmut Ekrem – Hadika – Halit Ziya Uşaklıgil'i

E) Tevfik Fikret – Servetifünun – Ahmet İhsan'ı

 

18. Servetifünun Dönemi Türk edebiyatında —- beri devam eden —- çatışmasının sonucunu —- edebiyatı lehine olarak kesinleştiren son evredir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) 1876'dan – eski-yeni – divan

B) 1860'tan – Doğu-Batı – Batı

C) 1839'dan – Doğu-Batı – divan

D) 1860'tan – eski-yeni – divan

E) 1839'dan – alaturka-alafranga – halk

 

19. Şinâsi'nin şiir dilinde yapmak istediği yenilik, sonraki kuşak tarafından tamamen unutuldu ve şiir dili zevksizleşti. Muallim Naci bu çöküşe karşı dili ve ahengi savundu. O bu reaksiyonu yaparken divan şirine dayanıyordu.Bundan dolayı devrinde ve sonraları gerilikle, eski edebiyat taraftarlığıyla suçlandı. Fakat bu suçlama haksızdır. Eski dili ret konusunda da Naci, Tanzimatçılardan çok ileridir. "Köylü Kızların Şarkısı", Naci'nin yapmak istediklerini çok güzel gösteren bir örnektir. Şiirde köylü kızın sadece duygusu değil, dili ve konuşması da veriliyor. Kelimeler, konuşma dilinden alınmıştır. Deyimler, benzetmeler hatta cümle şekilleri halk diline çok yakındır. Şiire temiz, berrak, akıcı bir söyleyiş hâkimdir. Bu bakımdan Naci'nin şiiri, Tanzimat şiirlerinden üstündür. Onu bugünkü zevkimize daha yakın buluyoruz.

Bu parçada Muallim Naci ile ilgili olarak savunulan görüş, aşağıdakilerin hangisiyle aynı doğrultudadır?

A) Tanzimat Dönemi yazarları içinde Batı'yı en fazla benimseyen, Muallim Naci olmuştur.

B) Muallim Naci, divan şiirinden yararlanırken Batı şiirine uzak düşmüştür.

C) Eski edebiyat taraftarlarının örnek aldığı kişilerin başında Muallim Naci gelir.

D) Muallim Naci, eski-yeni çatışmasında sanıldığı gibi eskiden yana olmamış, ılımlı bir tutum takınmıştır.

E) Servetifünun şairlerinin en çok yararlandığı şairlerden biri de Muallim Naci'dir.

 

20. Servetifünun edebiyatını yeni (cedid), yapan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro eserlerine ağırlık verilmesi

B) Şiir ve roman türlerinde alınan mesafenin somut bir biçimde ve birbirini takip eden farklı örneklerle ortaya konması

C) "Toplum için sanat" ilkesinin benimsenmiş olması, estetik zevkin ön plana çıkarılmaması

D) Devrin sosyal problemleri üzerinde durulması

E) Geleneksel yaşam biçiminden uzaklaşılmaması, "eski-yeni" çatışmasının sona ermesi

 

21. Tanzimat edebiyatının II. Dönem sanatçılarına ait hiçlik ve boşluk duygusu, yaşama olan inancı sarsan bir karamsarlıkla Servetifünun neslini etkileyen, besleyen en temel değerlerden biridir. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in, yaşamın kısacık ve kutsal doyulmazlığıyla ölümün korkunç görünümünü karşılaştırdığı "yosunlu kabr", "kabr-i hazin", "mezar ömr" ve "boş mezar" imgeleri, Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem'in ölüm sorgulamalarından esinlenir.

Bu metinden hareketle Servetifünun edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Duygusal yönden Tanzimat edebiyatının II. Dönemi'nin uzantısıdır.

B) Ölüm temasının işlenmesi sürdürülür.

C) Dönemin ortamı Tanzimat edebiyatının son yıllarında hazırlanmıştır.

D) Sanatçılar, kökleri Tanzimat edebiyatı sanatçılarında olan bir ağacın dallarında sürgün vermişlerdir.

E) Tanzimat Dönemi'nin sade dil anlayışı sürmektedir.

 

22. 1901 yılında Servetifünun edebiyatının sonunu getiren durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Servet-i Fünûn dergisini yöneten Tevfik Fikret'in Ahmet İhsan'la (Tokgöz) tartışarak "yazı işleri"ni bırakmasıdır.

B) Edebiyatta aşırı bir "biçim" araştırmasına girilmesidir.

C) Hüseyin Cahit Yalçın'ın, Fransızcadan çevirdiği, "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleyi yayımlamasıdır.

D) Sanatçıların, toplumu kurtarma iddiasında (sav) olmalarıdır.

E) “Türkçülük” akımının başlaması, "Genç Kalemler" dergisinin Ömer Seyfettin tarafından çıkarılmaya başlanmasıdır.

 

23. Servetifünun edebiyatının başarısında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

A) Sanatçıların kişisel duyarlılık potansiyellerinin

B) Şairlerin ve yazarların yetişme tarzlarının

C) Sanatçıların "havas"a (seçkinler) mahsus bir edebiyat gerçekleştirmelerinin

D) Kırk yıllık yenileşme deneyiminin

E) Sanatçıların bireysel yaratıcılıklarının

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A) "Her şey şiirin konusu olabilir." düşüncesi benimsenmiş, çoğunlukla bireysel konular ele alınmıştır.

B) Yönetimin baskısı nedeniyle toplumsal sorunlara yönelinmemiş, eserlerin dilsel ve biçimsel yönlerine ağırlık verilmiştir.

C) Aruz ölçüsü üstün tutulmuş, hece ölçüsü küçümsenmiştir.

D) Anlamın dize ya da beyitte tamamlanması kuralı sürdürülmüştür.

E) "Göz için kafiye" anlayışı yıkılmış, "kulak için kafiye" anlayışı benimsenmiştir.

 

25. Umutsuzluk, karamsarlık, gerçeklerden kaçış Servetifünun sanatçılarının ortak özellikleriydi. İçinde yaşadıkları toplum, siyasal ortam zaten başka türlü bir edebiyatın oluşmasına yatkın değildi. Sevdikleri, izledikleri içe dönük, bireyci Fransız şairlerini öylesine coşkuyla değerlendirmeleri bundandır. Örnek aldıkları şiir, toplumsal çevrenin etkileriyle kendilerinde oluşan duygulara, düşüncelere, sanat anlayışına uygun düşüyordu.

Bu metinde Servetifünun sanatçılarının ve içinde bulundukları toplumun hangi yönü dikkati çekmektedir?

A) Zihniyeti

B) Dili

C) Geleneği

D) Siyasi yapısı

E) Sanat anlayışı

 

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları-A (Test) İndir!

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Cevapları-A (Test) İndir!

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları-B (Test) İndir!

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Cevapları-B (Test) İndir!

25 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

  1. Çok güzel sorularmış teşekkürler çok yardımcı oldu, umarım sınavım bu kadar kolay olur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir