11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Aşağıda boş bırakılan yerleri  doğru bir şekilde doldurunuz !

 • Batılı anlamda ilk günlük —- tarafından yazılan —-’dır.
 • Kâfiyesiz (uyaksız ) ilk şiir —- tarafından yazılan —-’dır.
 • Mensûr şiirler yazan ilk sanatçı —- dönemi sanatçılarından olan —-’dır.
 • İlk makale —- tarafından yazılan ve —- gazetesinde yayımlanan —-’dir.
 • İlk şiir çevirileri —- Tarafından Fransız Edebiyatı’ndan yapılmış ve —- adıyla yayımlanmıştır.

“Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki “hakimane” şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiyle belleklerde yer etmiştir.

2. Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziyâ Paşa’ya ait olduğu söylenemez?  (2011 LYS 3)

 • A) İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez / Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
 • B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem / Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın
 • C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz /   Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
 • D) Pek rengine aldanma felek eski felektir / Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
 • E) Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka / Boğaz’da üç gecelik mâh-tâbdan başka

3. Nâmık Kemâl’in tiyatro türündeki eserlerine örnekler  veriniz.

4. Aşağıda verilen eserlerin karşısına hangi türün ilk örneği olduğunu belirtiniz.

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemsettin Sâmî):
 • Lehçe-i Osmânî (Ahmet Vefik Paşa) :
 • Sahrâ (Abdülhâk Hamid Tarhan ):
“ Usanmaz  kendini insan bilenler halka hizmetten
   Mürüvvet-mend  olan mazluma el çekmez iânetten
   Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet
   Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten ”  ( Hürriyet Kasidesi – Nâmık Kemâl )

5. Bu metin ölçü, nazım birimi, uyak düzeni gibi yönlerden hangi zihniyetin etkisindedir? Niçin? 

6. Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanının konusu nedir, romanda hangi kişi, hangi anlayışı temsil etmektedir?

7. Tanzimat Edebiyatında “ Şiir ” alanındaki değişim ve gelişimler nelerdir?( Konu-biçim-dil ve anlatım yönünden ) Kısaca belirtiniz.

8. “Klasizm ” akımının (Dünya Edebiyatındaki ve Türk Edebiyatındaki) temsilcilerinden 3’er  tane yazınız.

9. Aşağıdaki eserler kimlere aittir ? Belirtiniz.

 • Hacle :                                                                  
 • Köylü Kızların Şarkısı :
 • Kokana Yatıyor :                                               
 • Henüz On Yedi Yaşında :
 • Şemsâ :

—-, Türk edebiyatında —- tarzda yazılmış —- tiyatrodur. Yapıtın —- (1859) ve —- (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar oynanan tiyatro yoktu.

10. Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

 • A) Zavallı Çocuk – özgün – bir – beğenildiği – yayıldığı
 • B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmediği – tanınmadığı
 • C) Şair Evlenmesi – batılı – ilk – yazıldığı – basıldığı
 • D) Hasan Mellah – bilinen – gerçek – övüldüğü – yerildiği
 • E) Aşk-ı Memnu – modern – klasik – okunduğu – sevildiği

—- dünyanın en ünlü deneme yazarıdır. Özgür düşüncenin öncülerindendir. Fransızcayı ya­bancı unsurlardan kurtararak konuşma ve yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı —- ad­lı tek eseri günümüzde bir başyapıt olma özel­liğini sürdürmektedir.

11. Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıy­la aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Boccacio – Decameron
 • B) Dante – İlahi Komedya
 • C) Montaigne – Denemeler
 • D) Tasso – Kurtarılmış Kudüs
 • E) Cervantes – Don Kişot

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Şakir ZEYREK)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir