11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

I.  Görüşmeye gelenlere, beklemeleri için yer göstermiştik.
II.  Konuyla ilgili açıklama yapmaya asla yanaşmadı.
III.  Sabah oluncaya kadar gözüme uyku girmedi.
IV.  Kendi işinin sahibi olmayı her şeyden çok istiyor.
V.  Yapraklar sararmaya başladığında, buralar boşalır.
1. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecik, temel cümlenin dolaylı tümlecidir?
A)  II. ve IV.    B) I. ve III.   C) I. ve II.   D) I. ve V.  E) IV. ve V.
 
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Sınıfın en çalışkanı sınıf başkanıydı.
B) Cümlenin öğelerini işlememiş miydik?
C) Tane tane konuşması çok etkileyiciydi.
D) Ağladı, sızladı, sonunda istediğini yaptırdı.
E) Cinayet romanlarını gece okumamalısınız.
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Sınava kaç öğrencinin katılacağını biliyor musunuz?
B) Gördüklerimi şimdi nasıl yazıya dökeceğim?
C) Koltuğuna uzanmış televizyondaki haberleri mi izli­yordu?
D) Adamın sözleri yalan mıydı?
E) Kapıcıya ekmeği nereden alacakmış?
 
I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
III. Gündelik bir dil kullanılır.
IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.
4. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale  B) Deneme  C) Sohbet D) Fıkra E) Haber Yazıları
 
5. “Kayseri büyük, ağır, güzel, nazlı yapıların memleketi. Göçebe Selçuk, taşı oya gibi işlemiş. Kümbetleri, kervansarayları, hanları, camileri… Sonra kalesi, eski zamanlardan kalma surları… İşlemiş, canlı, güzel bir geometri kafası taşa can, taşa yoğunluk vermiş.”
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale     B) Gezi Yazısı   C) Eleştiri   D) Röportaj   E) Anı
 
6. Küçük, sezgili bir okur kitlesine seslenen, kentli ve aydın bir seçkinler tabakasının buyruğunda yolunu arayan ilk Türk romanları; anlatı sanatının yetkin örnekleri sayılmasa da, hem belge olarak çok önemli tarihsel işlev yüklenmiş, hem de iktidara oynayan Türk aydınının kendi fikirlerini topluma benimsetmesinde ciddi bir kaldıraç rolü oynamışlardır. Mai ve Siyah gibi.
Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Öykü       B) Anı       C) Söyleşi       D) Fıkra       E) Makale
 
7. “Yolda giderken çocuk olsun, büyük olsun, biri bana “ağabey”, “amca” dedi mi elimde değil sinirleniyorum, tepem atıyor. “Ağabey” de demiyorlar, ”abi”, ağızlarını yaya yaya. Neden ağabeyi,   amcası olayım ben, tanımadığım kişilerin? Tanımadığım bir kimsenin bana yakınlık göstermesine neden katlanayım?”
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
A) Biyografi    B) Deneme    C) Eleştiri     D)Söyleşi      E) Anı
 
8. Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Söyleşi     B) Makale    C) Fıkra    D) Eleştiri     E) Röportaj
 
9. “Şair, “Ümit iledir cihanda her şey.” derken yaşamın hakiki manasını ifade etmek istemiştir. Eğer yaşıyorsak bir ümit için veya bir ümit sayesinde yaşıyoruz. Peki, ama nedir bu ümit? Bir araba için at neyse, bir motor için neyse insan için ümitte odur.”
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale   B) Eleştiri   C) Deneme  D) Söyleşi   E) Röportaj
      
10. “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
A) Mektup      B) Makale      C) Deneme     D) Fıkra      E) Anı
 
11. Aşağıdakilerden hangisi makale türünde değildir?
A) Edebiyat ve Hukuk          B) Yeni Lisan          C) Zemzeme
                   D) Mukaddime                 E) Şiir ve İnşa
 
12. Aşağıdakilerden hangisi nesnesi ortak sıralı bir cümledir?
A) Önce kar yağdı, sonra güneş açtı.
B) Gazeteyi önce müdür okudu, sonra öğretmenler aldı.
C) Salı günü buraya geldim, cuma günü buradan ayrılıyo­rum.
D) Önce okulunu bitirdi, sonra da evlendi.
E) Az önce, buradan giden arkadaştan söz ediyorduk.
 
13. “Bize geldiğinde geç saatlere kadar oturup konuşurduk.” cümlesiyle İlgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Yüklemine göre eylem cümlesidir.
B) Öğelerinin dizilişine göre kurallı cümledir.
C) Yapısına göre bileşik cümledir.
D) Anlamına göre olumlu cümledir.
E) Cümlede bir tane yan cümlecik vardır.
 
14. Aşağıdakilerden hangisi bileşik ad cümlesidir?
A) Cahile laf anlatmak kolay iş değildir.
B) Sabahlan erkenden meyve sebze gelir şehre.
C) Sonunda, uzun süren sessizlik bozuldu.
D) Siz gelinceye kadar biz de boş durmadık.
E) Okulun en başarılı öğrencisi törende yoktu.
 
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Sana bu kitabı doğum gününde hediye etmiştim.” cümlesiyle yapıca özdeştir?
A) Sizin önce bana gelmeniz daha uygun olur.
B) Tekrar ne zaman geleceğini size söyledi mi?
C) Sürekli seni beklemekten inan bıktım.
D) Romanın ikinci cildi birincisinden daha güzel.
E) Senden çok şeyler beklendiğini biliyorsun.
 
16. “Bilimsel çalışmalar” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne görevinde kullanılmıştır?
A) insanları gerçeğe sadece bilimsel çalışmalar götürür.
B) Bu konudaki bilimsel çalışmalar durduruldu.
c) Üniversitemiz bu konuda, bilimsel çalışmalar yaptı.
D) Bu fakültede, bilimsel çalışmaları öğrenciler yürütüyor.
E) Üniversitemiz, bilimsel çalışmalarıyla tanınıyor.
 
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir söz öbeği değildir?
A) Sanat yapıtı hiçbir şey söylemek zorunda değildir.
B) Yazarın neyi söylediği değil nasıl söylediği önemlidir.
C) Aydın, çağını anlamaya, yorumlamaya, çağının sorunlarını çözümlemeye çalışan kişidir.
D) Okurluk da yazarlık gibi hem yetenek hem de heves isteyen bir eylemdir.
E) Şiir, şairin ve toplumun parmak izidir.
 
18.  Yaşamı, zaman dilimlerine ayırarak mutluluğa ulaşmayı amaçlamalı insanlar.
Bu cümlenin öğe dizilişi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)  Belirtili nesne, zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem, özne
B)  Zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem, özne
C)  Belirtili nesne, yüklem, özne
D)  Zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem, özne
E)  Belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem, özne
 
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri “belirtili nes­ne, özne, zarf tümleci, yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
A)    Mutluluk gibi mutsuzluk da herkesin zaman zaman yaşadığı bir duygudur.
B)    Yaşanacak mutlulukları, günün ilk ışıkları, doğadaki her şeye müjdeliyordu.
C)   Ağaçların yapraklarını, mevsim yeşile boyamıştı.
D)   Yorgun ağaçların arkasındaki o küçük evi herkes çok beğenmişti.
E)  Sınıf arkadaşımın babası dün akşam bize geldi.
 
20.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Ödevlerimi hazırlamak için odama çıkıyorum.
B) Onu karşımda görünce, dilim tutuldu.
C) Okulun kırılan camlarını taktık.
D) Akşam yapılacak törene katılacağız.
E) Kediler, evlerimizin sevimli hayvanlarıdır.
 
21. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgi­li aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
B)  Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
C)  Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
D)  İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
E)  İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
 
22. Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.
Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
A) Eleştiri                                                            
B) Anı                                                            
C) Fıkra
D) Gezi yazısı                                   
E) Röportaj
 
23. O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahse­diyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Anı
B)  Deneme
C)  Fıkra
D)  Makale
E)  Gezi yazısı
 
24. Aşağıda verilen eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hac Yolunda – Cenab Şahabettin
B) Ramazan Sohbetleri – Ahmet Rasim
C) Avrupa’da Bir Cevelan – Ahmet Vefik Paşa
D) Eşref Saat – Şevket Rado
E) Anadolu Notları – Reşat Nuri Güntekin
 
25. Dünya edebiyatında deneme türünün ilk yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montaigne
B) Bacon
C) Moliere
D) Shakespeare
E) Milton

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test) İndir!

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Cevapları (Test) İndir!

19 Yorum Var: “11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

    1. İndir linkine tıklayın, gelen sayfada süreyi bekleyin. Sorun yok dosya çalışıyor.

  1. Cevap anahtarı ne iniyor ne de bakılıyor, sabahtan beri cevapları olmayan testti mi çözdüm şimdi!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir