11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları (Test)

1. MEB, üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sahte sağlık raporlarıyla uğraşmaması için devamsızlıkta rapor yerine velinin yazılı başvurusunu yeterli saydı. Hâlen 10 gün “özürsüz”, 20 gün de rapor alarak “özürlü” devamsızlık yapabilen lise öğrencileri artık 20 günlük özürlü devamsızlıkları için de rapor almak zorunda olmayacak. Sadece lise son sınıf öğrencilerine verilen bu imkânla “öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması hâlinde beyan edeceği süre” de özürlü devamsızlıktan sayılacak. Ancak özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi 30 günü yine geçmeyecek.

Bu haber yazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?                           

A) Yalın bir üslupla dile getirilmiştir.

B) Anlatıcı, kişisel düşünce ve yorumlarına yer vermemiştir.

C) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

D) Güncel nitelik taşımaktadır.

E) 5N 1K kuralına uyularak yazılmıştır.

 

2. Bir yazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, akıcı bir üslupla yazdığı, gazete köşelerinde yayımlanan kısa fikir yazılarına —- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) deneme

B) sohbet

C) fıkra

D) makale

E) anı

 

3. Deneme ve makale türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Denemelerde kişisel düşünce yer alırken makalelerde yoruma yer verilmez.

B) Denemelerde düşüncenin kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmazken makalelerde düşünce, belgelerle ortaya konulur.

C) Denemelerde sözcükler tek bir anlamda kullanılırken makalelerde sözcükler farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanılır.

D) Denemelerde ele alınan konular kesin sonuçlara bağlanmazken makalelerde ise kesin bir sonuca ulaşmak hedeflenir.

E) Denemelerde samimi bir anlatım varken makalelerde bilimsel bir anlatım tercih edilir.

 

4. Aşağıdakilerin hangisi karşısındaki anlatım özelliği ile ilişkilendirilemez?                                 

A) Makale- öğretici anlatım                                                        

B) Otobiyografi- 1.kişili anlatım                                       

C) Söylev-  Coşku ve heyecana bağlı anlatım

D) Deneme- 3.tekil kişili anlatım

E) Gezi yazısı- gözleme dayalı anlatım                                                         

 

5. I. Ahmet Rasim

II. Ahmet Haşim

III. Ahmet Mithat Efendi

IV. Ziya Paşa

V. Yahya Kemal

VI. Ömer Seyfettin

Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangisi ya da hangileri Batılı anlamda ilk deneme örneklerini veren yazarlarımızdandır?                                                           

A) Yalnız VI.

B) VI., IV., II.,

C) I., IV.

D) II., IV.

E) I., II.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi makale yazarının özelliklerinden biri olamaz?

A) Konusunda uzman biri olmalıdır.

B) Ortaya konan sorunlara eleştirel ve tarafsız bir şekilde yaklaşabilmelidir.

C) Genel kültürü ve bilimsel yaklaşımı olan biri olmalıdır.

D) Ele aldığı konuyla ilgili kaynakça verebilmelidir.

E) Kişisel düşünce ve duygularını konuya fark ettirmeden yedirebilmelidir.

 

7. I. Bir edebiyat veya sanat eserini çeşitli yönleriyle belirli kurallara göre inceleyip açıklamak.

II. Eserin olumlu veya olumsuz yönlerini belirtmek ve eseri değerlendirmek.

III. Eserin biçim ve içerik açısından özelliklerinin yanında edebiyat ve sanat tarihi bakımından önemini açıklamak.

IV. Eserin yazıldığı dönemin güzellik, gerçeklik, bütünlük gibi ölçütlerini dikkate almak.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde hangi metin türünün özellikleri verilmektedir?

A) Sohbet

B) Deneme

C) Makale

D) Eleştiri

E) Haber yazısı

 

8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere “biyografik eleştiri” veya “özeleştiri” denir.                                                                        

B) Eleştiri işini yapan kişiye ise eleştirmen denir.                                                                 

C) Eleştirmen, hangi sanat eserini eleştirecekse o sanat dalının gerektirdiği birikime sahip olmalıdır.                                                                                

D) Eleştirmen; bir eseri veya kişiyi şekil, ruh, konu ve anlatım bakımından inceler.

E) Eleştirmen, eser hakkında okuyucuyu her yönden bilgilendirir.     

 

9. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatçılarından hangisi eleştiri türünde eser yazmamıştır?

A) Şemsettin Sami

B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal

D) Muallim Naci

E) Recaizade Mahmut Ekrem    

 

10. Röportaj türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Makale gibi düşünsel bir planla yazılır.

B) İşlenen konu bilgi, belge ve fotoğraflarla desteklenir.                                                     

C) Röportajda öznellik hâkimdir. Gerçekleri öznel yaşamla harmanlar.

D) Yazar bilgiden başka izlenimlerini, görüşlerini, düşüncelerini yazmamalıdır.

E) Birinci tekil kişi ağzından yazılır.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi “Amerikan röportajının” özelliklerinden biri değildir?

A) En son söylenmesi gereken kelimeler, en önce söylenir.

B) İlk paragrafı sürpriz uyandırır, giriş bölümü âdeta şok etkisi yaratır.

C) Yazar, konuyu işlerken yazıya kendini katar; konu hep “ben” ekseni etrafında döner.

D) Yazıya en kuvvetli yönüyle girilir.

E) Damdan düşer gibi deyimi Amerikan röportajının özeti gibidir.

                                                                                                                          

12. “Ümit Dünyası” ve “Eşref Saati” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?                                                                                

A) Şevket Rado

B) Nurullah Ataç

C) Ahmet Rasim

D) Suut Kemal Yetkin

E) Melih Cevdet Anday

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Sıradan insanın dertlerini öykülerinde yansıtan sanatçılar var.                        

B) Sanatçının eserlerine bir sıcaklık, bir iyimserlik hâkim.                                                               

C) Anlatımını anlattıklarına göre şekillendirmeyi başarabilmiştir.                            

D) Edilgen eylemde sözde özne olan sözcük, etken eylemde nesnedir.

E) Edebiyat dünyamızda hikâyeleriyle dikkat çeken sanatçılardan biridir.

 

14. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Reşat Nuri Güntekin – Anadolu Notları

B) Ahmet Mithat – Avrupa’da Bir Cevelan                                                                  

C) Cenap Şehabettin – Tuna Kıyıları                                                                      

D) Azra Erhat – Mavi Yolculuk                                                                                      

E) Haldun Taner – Düşsem Yollara Yollara

 

15. Anlatıma ait bir özellik olan (I.)açıklık, metinde anlatıcının gereksiz ifadelere yer vermemesidir. (II.)Akıcılık, içerisinde söylenmesi güç kelimelerin bulunmamasıdır. Böyle metinler kolay okunabilir özelliğe sahiptir. (III.)Duruluk, anlatıcının fikir ve duygularını açık bir şekilde dile getirmesidir. (IV.)Yalınlık ise metnin süssüz ve gösterişsiz olmasıdır.

Bu parçada yapılan tanımların ikisinde yanlışlık vardır. Altı çizili kelimelerin hangi ikisi yer değiştirirse bu yanlışlık düzeltilebilir?        

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) I. ve III.

D) II. ve IV.

E) III. ve IV.

 

16. Anlatımın temel birimlerinden biri olan cümle, sadece kelimelerin yan yana gelmesiyle oluşmaz. Cümle oluşurken iki önemli kavram öne çıkar. Bunlardan —- cümle oluşurken kelimelerin dil bilgisi kurallarına göre birbirine bağlanmasıdır. Ancak bu, anlamlı bir cümle oluşabilmesi için yeterli değildir elbette. İşte burada —- kavramı devreye girer. Bu kavram, kelimelerin bir anlam ilgisiyle bir araya gelmesidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) bağdaşıklık – bağlam

B) bağlaşıklık – bağdaşıklık                                                  

C) bağlam – bağdaştırma

D) bağlaşıklık – bağdaştırma

E) alışılmış bağdaştırma – alışılmamış bağdaştırma 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kardeş, insanın en zor günlerinde sığınacağı bir limandır.

B) İyi insanlara güvenin ve güvenlerini kaybetmemeye dikkat edin.

C) Kitabın kapağı oldukça dikkat çekici ancak içeriği için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

D) Aklıma takılan her soruyu ona rahatlıkla sorabiliyordum.

E) Balkan Türklerinin en yoğun yaşadığı yerlerden biri de Selanik’tir.

                                                                                                                 

18. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Tamlayan eksikliğinden

B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

C) Nesne eksikliğinden

D) Yüklemin olumlu olmasından

E) Tümleç eksikliğinden

                                                                                                                                                   

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ali, sen ve kardeşin yarın kütüphaneye gideceksiniz.

B) Sararan ağaçlar bir güz türküsü tutturmuşlardı o akşam.

C) Martılar kendilerine atılan simitleri kapmaya çalışıyor.

D) Herkes kendi işiyle ilgileniyor, çıt çıkarmıyordu.

E) Bazıları o toplantıda çok farklı düşünceler ortaya attı.

 

20. Kitaplardaki fotoğraflarda tabletlerin ve üzerlerindeki çivi yazısı işaretlerin kimi büyük (  ) kimileri küçük görünüyordu (  ) acaba gerçek boyutları neydi (  )

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (?) (?)

B) (,) (;) (?)

C) (;) (;) (.)

D) (…) (,) (?)

E) (,) (,) (. )

 

21. Aşağıdakilerin hangisi noktanın kullanım yerlerinden biri değildir?

A) Tarih yazarken gün, ay ve yıl sayıyla gösterilmişse sayılar arasında

B) Saat ve dakikayı gösteren sayılar arasında

C) Sayılardan sonra o sayının sırasını belirtmek için

D) Tam sayıları kesirlerinden ayırmak için

E) Bir yazının maddelerini gösteren harf ya da rakamlardan sonra

 

22. Aşağıda verilen tarihlerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) 10 Kasım 2016 Cuma Günü

B) 10 Kasım 2016 Cuma günü

C) 10 kasım 2016 Cuma günü

D) 10 kasım 2016 Cuma Günü

E) 10 Kasım 2016 cuma günü

 

23. Hayal, insanın yaşama olan bağıdır; hayalleri olmayan insan kendini büyük bir boşlukta hisseder.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişmektedir?

A) Hayallerimiz olduğu müddetçe yaşama bağlıyız.

B) Hayallerle avunmak yerine, ayağımızı yere sağlam basmalıyız

C) Gerçekleştirebileceği bir hayali olmayan insan için yaşam tatsızdır.

D) Hayaller, insan için yaşamdaki mutluluk kaynaklarıdır.

E) Hayallerimize kavuşma isteği insanı yaşama bağlar.

 

24. Ardahan Kalesi’nin yanı başındaki bu eski mahalle, kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor.

Bu cümledeki “kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?                                             

A) Güzelliğiyle herkesi etkilemek

B) Örnek bir mimarlık ürünü olmak

C) Yeniliğinden hiçbir şey yitirmemek

D) Çok amaçlı bir nitelik taşımak

E) Geçmişe kaynaklık etmek            

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmamıştır?

A) Pişirdiğin yemekten tam iki tabak yedim.

B) Arabayı hızlı sürünce arka koltukta oturan adam bağırdı.

C) Şu gördüğümüz insan, küfesiyle geçinir.

D) Burada tanıdık bir yüze rastladım.

E) Okul dağılınca yollar kalabalıklaştı.

 

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları A-1 Test İndir! (Kamil BOZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları A-2 Test İndir! (Kamil BOZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları B-1 Test İndir! (Kamil BOZ)

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları B-2 Test İndir! (Kamil BOZ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir