10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

1. Divan edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

 

2. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (18 Puan)

* ……………………………. Divan şiirinin bilinen ilk temsilcisidir.

* Divan edebiyatında Türklere ait iki nazım şekli vardır bunlar:…………..…….. ve ……………………dır.

* Kasidenin asıl bölümü ……………………. dır. Bu bölümde kaside yazılan kişi övülür.

*Dünya edebiyatında İran şairi Ömer Hayyam ……………….. nazım şeklinin en büyük ustasıdır.

* …………………………. : Bu türde en güzel örnekleri 16.yy. şairlerinden Bağdatlı Ruhi ve Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa vermiştir.

 

3. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız (8 Puan)

(     ) Divan şiirinde bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem verilmiştir.

 (     ) Divan şiirinde uyak göz içindir.

 (     ) Süslü nesirde söz sanatlarına yer verilmez.

 (     ) Divan edebiyatında didaktik(öğretici) şiirler yazma geleneğine Nabi ekolü de denir.

 

4. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su                   

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su         

(Ey göz! Gönlümdeki içimdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma. (Ki) Çünkü bu kadar çok tutuşan ateşlere suyun faydası olmaz.)

Yukarıdaki beytin kafiye ve redifini, nazım şeklini, söz sanatlarını yazınız? (10 Puan)

 

5. Aşağıda verilen şair ve eserlerini eşleştiriniz. (12 Puan)

Fuzuli          (    )             a. Mantıku’t Tayr

Gülşehri      (    )              b.Kanuni Mersiyesi

Şeyh Galip  (    )              c. Hüsn ü Aşk

Nefi            (    )              d.Leyla ile Mecnun

Baki            (    )              e. Harname

Şeyhi          (    )               f.Siham-ı Kaza

 

6. Aşağıda boş bırakılan yerlere Nazire, Hicviye, Tezkire Hilye, kavramlarından uygun olanları yazınız? (12 Puan)

* ………………….. : Hazreti-i Peygamber’in fiziki ve ruhi özeliklerinin yazı ile an­latılmasını konu alan eserlerdir. Türün en önemli örneğini 16. yüzyıl şairi Hakani Bey vermiştir.

* …………………. : Bir kimseyi yerme, alay etme, gülünç duruma düşürme ama­cıyla yazılan şiirlere denir.

* ………………….. : Sevilen şairlerin şiirlerine özellikle gazellerine başka şairler tarafından vezin, kafiye ve redifi aynı olmak şartıyla yazılan şiirlerdir.

* …………………. : Şairlerin hayatlarının anlatılıp kısa da olsa on­ların eserlerinden örneklerin verildiği şuara tezkireleri manzum ve mensur olarak yazılmışlardır.

 

7. Divan edebiyatının yaygın nazım biçimidir. Türk edebiyatına İran edebiyatından girmiştir. Beyitlerle yazılır. Aşk, sevgilinin güzelliği, âşığa çektirdiği cefa, kıskanma, ayrılık, kavuşma arzusu konuları ele alınır. Beyit sayısı 5 ile 15 beyit arasında değişir. Mahlas genellikle son beyitte söylenir.

Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Kaside         B) Mesnevi           C) Gazel           D) Rubai         E) Tuyuğ

 

8. Lale Devri İstanbul şairidir. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini ve halk deyimlerini kendine özgü bir üslupla kullanmıştır. Şarkılarında Lale Devri’nin özelliklerini yansıtan şair, tasavvuftan etkilenmemiş; aşk, neşe temalarını işlemiştir.

Bu parçada tanıtılan divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Baki  B) Nedim          C) Şeyh Galip        D) Fuzuli        E) Nabi

 

9. 15.yüzyıl Çağatay şairlerindendir. “Hamse”sinde klasik İran edebiyatı mesnevi konularını işlenmiştir. İlk şuara tezkiresi olan “Mecalisü’n Nefais” adlı eserinde XV. yüzyıl Çağatay ve Fars şairleri hakkında önemli bilgiler vermiştir.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Süleyman Çelebi   B) Fuzuli       C) Şeyhi            D) Ali Şir Nevai    E) Nabi

 

10. 17.yüzyıl divan şairidir. Divan edebiyatına öğretici tarzdaki şiiri, Bağdatlı Ruhi’den sonra o getirmiştir. Toplumun düzensizliklerini, kişiyi yanılgıya düşüren zaafları eleştirel bir dille şiirleştirmiştir. “Hayriyye ve Hayrabat” adlı mesnevileri ünlüdür.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Bakî              B) Fuzulî              C) Nabî             D) Şeyh Galip      E) Nedim

 

11. Bütün Türk şiirine; divan, tekke ve saz şairlerine yüzyıllarca süren etkisiyle en büyük lirik şairlerimizden biri olmuştur. Şiirlerini Azeri lehçesiyle yazan şair, XVI. yüzyılda yaşamıştır. Kerbela olayını anlattığı “Beng ü Bade”, bir mektup olan “Şikâyetname”, eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Ahmedî   B) Fuzulî            C) Ali Şir Nevaî       D) Bakî          E) Nabî

 

12. Her beyitin kendi içinde uyaklı olduğu uzun nazım biçimidir. Aruzun kısa kalıpları ile yazılmıştır. Divan edebiyatında manzum hikâyelerin yazıldığı nazım biçimidir. Beyit sayısı sınırsızdır. Divan edebiyatında roman ve hikâye olmadığı için bu türlerin yerini tutmuştur.

Bu parçada sözü edilen nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Kaside          B) Mesnevi       C) Gazel               D) Koşma          E) Destan

 

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları İndir! (Ali İNCE)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir