10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

Not: Sorular A ve B olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Soruları ve cevapları indirme linki sayfanın altındadır.

1.      
Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni
Yukarıdaki dörtlüğün ahenk öğelerini bulunuz. (10P)

 • Kafiyesi:
 • Redifi:
 • Uyak düzeni:
 • Ölçüsü:
 • Nazım birimi:

2. Gazel’i tanımlayıp özelliklerinden ikisini yazınız. (10P)

3. İlahi nedir? Özelliklerinden ikisini yazınız. (10P)

4. Dede Korkut Hikayeleri’nin, Türk edebiyatındaki önemi hakkında bilgi veriniz. (10P)

5. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)

 • Mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk eserimiz …………… yüzyılda ………………………………………’in yazdığı …………………………………… adlı eserdir.
 • Şu Destanı ………………………… aittir.
 • Göktürk Yazıtları, ………………………….. tarafından yazılmıştır.
 • Türk edebiyatındaki ilk sözlük örneği …………. yüzyılda ………………………………. tarafından yazılan …………………………………………….. adlı eserdir.
 • Alevi- Bektaşi tarikatlarında okunan Allah, Peygamber ve Hz. Ali sevgisini işleyen şiirlere ……………………….. denir.
 • “Hamdım, piştim, yandım.” sözüyle bilinen ve “Mesnevi” adlı eserin yazarı büyük tasavvuf şairimiz ……………………….’dır.

6.
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni
Yukarıdaki metin parçasının hangi niteliği, bu parçanın alıntılandığı metnin İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nde oluşturduğunun kanıtı sayılabilir?
A) Kafiye düzeni
B) Ölçüsü
C) Teması
D) Birim değeri
E) Kafiye türü

7.
Begüm Dehhânî’ye ölmezdin öndin
Tapuna irmegün imkânı yok mu
Yukarıdaki metin parçası Hoca Dehhânî tarafından yazılan bir gazelden alınmıştır.
Bu metin parçasının, gazelin makta beyti olduğuna aşağıdakilerin hangisinden yola çıkılarak ulaşılabilir?
A) Beyitte kullanılan edebî sanatlardan
B) Ölçüden
C) Beytin lirik bir anlatıma sahip olmasından
D) Kafiyelerden
E) Şairin mahlasını kullanmasından

8.
Bilmişim dünyâ hâlini
Terk ettim kîl ü kâlini
Baş açık ayak yalını
Çağırayım Mevlâ’m seni
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçenin aslında olmayan uzun ünlülere yer verilmiştir.
B) Dünya nimetlerinden uzaklaşarak Allah’a ulaşma isteği dile getirilmiştir.
C) Kafiye ve rediflere yer verilmiştir.
D) Dinî-tasavvufî Türk halk şiiri geleneğinde oluşturulmuştur.
E) Karahanlı Türkçesinin dil ve anlatım özelliklerini taşımaktadır.

9. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden biri değildir?
A) Edebî türlerin gelişim süreçlerini incelemek
B) Edebî eserlerle bu eserlerin oluşturulduğu dönemin türlü özellikleri arasında ilişki kurmak
C) Edebiyatçıların hayatları ve edebî kişilikleriyle ilgili araştırmalar yapmak
D) Tarihsel olayların nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı çözümlemeler yapmak
E) Edebî metinlerin hangi zihniyet ortamında oluşturulduğunu belirlemek için gerektiğinde tarih ve sosyoloji gibi bilim dallarından yararlanmak

10. Destan Dönemi’nde önemli bir kişi öldüğünde onun için —- törenleri düzenlenir, bu törenlerde o kişinin kahramanlıklarını anlatan, onun ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren —- söylenirdi.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) sığır-koşuk
B) şölen – ağıtlar
C) yuğ – sagular
D) ongun – totemler
E) balbal – destanlar

11. (I) Köktürk Yazıtları’nı, tarihte Türk adını bir devlet adında kullanan ilk Türk topluluğu olan Köktürkler (Göktürkler) dikmiştir. (II) Türk diliyle oluşturulan ilk metinler olan Köktürk Yazıtları’nın Orhun Abideleri olarak da anılmasının nedeni, bu taşların Kazakistan’daki Orhun Irmağı’nın eski yatağının yakınlarında bulunmasıdır. (III) Aslında bu bölge civarında pek çok dikili taş vardır fakat bunlar içinde üçü; Türk dili, edebiyatı ve kültürü bakımından büyük bir öneme sahiptir. (IV) Bunlar şunlardır: Bilge Kağan Yazıtı, Aprın Çur Tigin Yazıtı, Tonyukuk Yazıtı. (V) Köktürk Yazıtları’nın metnini çözerek yayımlayan ilk kişi Danimarkalı dilci Vilhelm Thomsen’dir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanları arasında sayılan —- Destanı’nda Tanrı Kayrak Han tarafından evrenin yaratılışı, iyilik ve kötülüğün kaynakları ve evrendeki düzen anlatılmıştır. Destanın Türklerin İslamiyet’i kabullerinden önce oluşmasına rağmen destanda Mani dininden Hristiyanlık’a kadar birçok dinden izler bulunmasında, bu mitolojik hikâyelerin eski dönemlerde yazıya aktarılmamasının önemli bir etkisi vardır. Destanın bugün elimizde bulunan metni, Altay Türklerinden derlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türeyiş
B) Bozkurt
C) Ergenekon
D) Göç
E) Yaratılış

13. Oğuz Kağan Destanı’ndan alınan aşağıdaki metin parçalarının hangisinde destanın oluşturulduğu zaman diliminin inanç dünyasıyla ilgili önemli bir bilgiye ulaşılabilir?
A) Oğuz yolda giderken ağzında kaldı eli
Çok büyük bir ev gördü, gümüşten pencereli
B) Ben ödedim çok şükür
Borcumu Gök Tanrı’ya
C) Oğuz’da bir er vardı, akıllı tecrübeli
Barmaklığ Çosun Bilig, yatkındı işe eli
D) Dedi: “Ey oğullarım! Kullanın bir yay gibi
Oklarınız erişsin göğe dek bu yay gibi.”
E) Mücevherler gönderdi, saygı gösterip durdu
En iyi hediyeyi, sunarak dostluk kıldı

14. Aşağıdakilerden hangisi Hint ulusunun millî destanlarındandır?
A) Nibelungen
B) Mahabharata
C) Henriade
D) Şinto
E) Kalevala

15. Edebî metinlerin yapı ve temalarındaki değişiklikler, bu yapı ve temaların tümüyle ortadan kalkması biçiminde değil, çoğunlukla zaman içinde gelişmesi biçiminde olmuştur. Nitekim Destan Dönemi şiir yapılarından biri olan —-, İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nin halk edebiyatı şiir geleneğinde —- biçiminde yaşarlığını sürdürmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) destan – mesnevi
B) koşma – gazel
C) sav – ağıt
D) sagu – mersiye
E) koşuk – koşma

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları-A İndir!

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Cevapları-A İndir!

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları-B İndir!

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Cevapları-B İndir!

11 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir