10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

1. Aşağıdaki dizilerden hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır?
A) Alp Er Tunga   – Oğuz Kağan  –  Türeyiş  –  Şehname
B) Şu – Türeyiş – Gılgamış –  Oğuz Kağan 
C) Türeyiş – Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Şu
D) Oğuz Kağan  – Alp Er Tunga – Ramayana – Şu
E) Şehname –Oğuz Kağan – Şu – İlyada
 
2. Alp Er Tunga öldi mü
   Issız acun kaldı mu
  Ödlek öçin aldı mu
  Emdi yürek yırtulur
Bu parçanın nazım şekli nedir?
A) Koşuk       B) Sav     C) Varsağı     D) Sagu     E) Semai
 
3. Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saka, Göktürk, Hun, Uygur
B) Uygur, Hun, Göktürk, Saka
C) Göktürk, Uygur, Saka, Hun
D) Hun, Saka, Uygur, Göktürk
E) Saka, Hun, Göktürk, Uygur
 
4. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Şir Nevai                 
B) Ahmet Yesevi
C) Kaşgarlı Mahmut        
D) Edip Ahmet Yükneki
E) Yusuf Has Hacip
 
5. Aşağıdakilerden hangisi, destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?
A) Kutadgu Bilig                   
B) Divan-ü Lügati‘t-Türk
C) Atabet‘ül-Hakayık          
D) Kitab-ı Dede Korkut
E) İskendername
 
6. (I) Kitab-ı Dede Korkut, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir. (II) Nazım ve nesir karışımı on iki hikâyeden oluşur. (III) Hikâyelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikâye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikâyenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikâyelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) I.           B) II.            C) III.          D) IV.           E) V.
 
7. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.                       
B) Dildeki sözcük sayısı sınırlıdır, yabancı dillerin etkisi azdır.                                                                                                          C) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.                                                 
D) Bu dönemdeki şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.                                
E) Nazım birimi olarak dörtlüğün yanında beyit de kullanılmıştır.
 
8. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) ….…..ölen kişilerin ardından duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir. ( Sagu)
B) ……….aşk, yiğitlik, tabiat güzelliği gibi konuların işlendiği şiirlerdir. ( Koşuk)
C) …..…..toplumu derinden etkileyen olayların olağanüstü özellikler katılarak anlatıldığı şiirlerdir.                                          ( Destan )
D) ……….uzun manzum hikayelerin dörtlükler halinde yazıldığı şiirlerdir. ( Sav)
E) ……….Eski Türklerde toplu olarak çıkılan av dönüşü yapılan törenlere verilen addır. ( Sığır)
 
9. İslamiyet öncesi yazılı edebiyatla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türklerin bilinen ilk yazılı eserleri Orhun Yazıtları‘dır.
B) Uygur yazıtları dini içerikli metinlerdir.
C) Göktürk Yazıtları‘ında yer yer yabancı sözcüklere rastlanır.
D) Göktürk Yazıtları ilk defa Thomsen tarafından okunmuştur.
E) Türk adının geçtiği ilk metinler Göktürk Yazıtları‘dır.
 
10. Anonim halk edebiyatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Âşıklar tarafından söylenen şiirlerden oluşur.
B) Süsten uzak, açık, net, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
C) Aşk, hasret, yiğitlik, ölüm gibi konular işlenmiştir.
D) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Nazım birimi dörtlüktür.
 
11. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şairler, tasavvufi düşünceyi yaymak amacıyla şiir yazmışlardır.
B) Şiirlerinde hem Divan edebiyatının hem de Halk edebiyatının izleri görülür.
C) Hem hece ölçüsü hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
D) Kullanılan dilin sade olmasına rağmen yer yer Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara rastlanır.
E) Nazım birimi olarak sadece dörtlük kullanılmıştır.
 
12. Âşık tarzı Türk edebiyatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Âşık adı verilen halk şairleri tarafından oluşturulmuştur.
B) Sözlü ürünler “Surname” adı verilen el yazması defterlerde toplanmıştır.
C) Şairlerin adı genellikle son dörtlükte bulunur.
D) Âşıklar aynı zamanda köy köy, kasaba kasaba dolaşıp şiirlerini halka okuyan insanlardır.
E) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
 
13. Aşağıdaki eserlerden hangileri İslami dönem Türk Edebiyatı‟nın ilk ürünlerinden değildir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ü Lügati‘t Türk
C) Atabetü‘l Hakayık
D) Mecalisü‘n Nefais
E) Kitab-ı Dede Korkut
 
14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Dini-Tasavvufi Halk şiiri nazım türleri arada verilmiştir?
A) İlahi-varsağı-deme-nefes-rubai
B) İlahi-nutuk-nefes-deme-devriye
C) Nutuk-semai-ilahi-nefes-deme
D) Deme-şathiye-nutuk-müstezat- nefes
E) Şathiye-nutuk-devriye-semai-nefes
 
15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Halk edebiyatı ürünleri nesirden ziyade şiirlerden oluşmuştur.
B) Halk edebiyatında şiir kadar nesir türünde de ürünler vermiştir.
C) Halk edebiyatı Divan edebiyatıyla kıyaslanınca daha milli bir özellik gösterir.
D) Ağırlıklı olarak hece ölçüsü yarım kafiye ve nazım birimi olarak dörtlük kullanılır.
E) Halk edebiyatında şairler ürünlerini “cönk” adı verilen defterlerde toplar.
 
16. Bu destandaki söylenceye göre Türkler bir savaşta yenilirler. Tek, yaralı bir Türk kalır. Bu genç, dişi bir kurt tarafından kurtarılır. Beslenip büyütülür. Daha sonra da Türkler bu dişi kurttan yeniden türerler. Bu destanla ilgili bilgiler Çin kaynaklarından bize ulaşmıştır.
Parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç          
B) Oğuz Kağan          
C) Bozkurt
D) Türeyiş             
E) Ergenekon
 
17. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
A) Oğuz Kağan Destanı               
B) Şu Destanı
C) Atilla Destanı                
D) Manas Destanı
E) Ergenekon Destanı
 
18. Orhun Yazıtları hükümdar ——– ve  kardeşi ——– ile ünlü vezir ——– adına dikilmiştir. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kültigin   –      Bilge Kağan –    Tonyukuk                                                
B) Bilge Kağan  – Kültigin    –       Tonyukuk                                                   
C) Mete Han –    Oğuz Kağan –    Nizamülmülk                                              
D) Bilge Kağan –  Oğuz Kağan –   Nizamülmülk                                           
E) Oğuz Kağan –  Yoluğ Tekin –    Tonyukuk
 
19.Sagunun Divan edebiyatındaki karşılığı nedir?
A) Ağıt                  
B) Koşma              
C) Mersiye                                
D) Mani                         
E) Gazel
 
20.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın sözlü ürünlerinden biri değildir?
A) Koşuk                     
B) Sagu                      
C) Sav                           
D) Yuğ                                   
E) Koşma
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir