10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

1. Bir düşünür( ) “İbret alınacak şey ne kadar çok( ) ibret alan ise ne kadar az( )” diyor( ) Ben de bu söze şunu ekliyorum( ) İbret almayı bilseydik ibretlik duruma düşmezdik( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) (.) (;) (.)

B) (:) (,) (!) (.) (:) (.)

C) (;) (,) (.) (.) (:) (.)

D) (:) (,) (!) (.) (:) (…)

E) (,) (;) (!) (.) (;) (…)

 

2. Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda Mehmet Akif’i küçük düşürmeye(I) çalışıp(II): “Siz baytardınız, değil mi?” diyerek(III) sormuş(IV). İstifini bozmadan(V) şu cevabı vermiş Akif: “Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?”

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. I. Uyaklanışı “aaab, cccb, dddb” şeklindedir.

II. Sığır adı verilen sürek avları sırasında söylenir.

III. Hece ölçüsüyle ve dörtlükler hâlinde yazılır.

IV. Ölen bir kahramanın ardından onun kahramanlıklarını övmek için söylenir.

V. Son dörtlüğünde yazan şairin adı geçer.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri “koşuk” için söylenemez?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

 

I. Bizim ihaleden çekilmemiz onların işine yarar.

II. Bu caddedeki bütün dükkânlar akşama kadar açık.

III. Ne yazık ki bu işi vaktinde bitiremeyeceğiz.

IV. Yeterince hazırlanamadığımız sınavda kimse geçer not alamadı.

V. Türkiye’nin güzelliklerini daha iyi tanıtmak için yeni fikirlere ihtiyacımız var.

4. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ad tamlaması kullanılmıştır?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Gelişmeleri yakından izliyoruz, herhangi bir terslik çıkmayacak.

B) Elimizdeki veriler, önümüzdeki altı ayın daha iyi geçeceğini gösteriyor.

C) Ülke kaynaklarını değerlendirmek için başlattığımız girişimler meyvelerini veriyor.

D) Sorunların kaynağına inmeden bunlara çözüm bulmamız mümkün değil.

E) Hazırlıklarımızı tamamlayınca basınla yeni projelerimizi paylaşacağız.

 

6. 7’li hece ölçüsüyle(I) yazılan mâniler, tamamen aşk konusunu işler(II). aaxa şeklinde kafiyelenen(III) bu şiirlerde asıl anlam son iki dizededir(IV). İlk iki dize ise doldurma dize denen ahengi ve anlamı hazırlayan(V) dizelerdir.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Halk hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Nazım ve nesir karışıktır, zamanla nesir nazma üstünlük sağlamıştır.

B) Gerçekçi çizgiler ağırlıklı olmakla birlikte olağanüstülüklere de yer verilmiştir.

C) Âşık sık sık olayın akışını keserek dinleyicilere eğitici konuşmalar yapar.

D) Kahramanlık ve aşk maceraları işlenmiştir.

E) Destanla öykü arasında geçişi sağlayan bir ara türdür.

 

8. Koşmalar, ele aldıkları konulara göre güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi bir taşlamadan alınmıştır?

A) Adalet kalmadı hep zulüm doldu

Geçti şu baharın gülleri soldu

B) Âşık oldum cemalinin gülüne

Al kınalar yakmış sedef eline

C) Oklar uçup gider şahanlar gibi

Merd de aşıp gider aslanlar gibi

D) Civan da canına böyle kıyar mı

Hasta başın taş yastığa koyar mı

E) Düşman geldi tabur tabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı

 

9. Şunda bir dilbere gönül düşürdüm

Yanakları benzer nar tanesine

Divanesi olup aklım şaşırdım

Asılaydım zülfün her tanesine

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.

B) Redife yer verilmiştir.

C) Mecaz anlamlı sözler kullanılmıştır.

D) Bir güzelleme örneğidir.

E) Zengin uyak kullanılmıştır.

 

10. İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir

Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır

Okumaktan mana ne kişi Hakk’ı bilmektir

Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kendini (özünü) bilmenin önemi vurgulanmıştır.

B) Bilginin Allah’ı tanımada bir araç olduğu anlatılmıştır.

C) Hakk’ı buldurmayan ilmin boş çaba olduğu dile getirilmiştir.

D) Dünya işlerine dalmanın insanı yanılttığı ifade edilmiştir.

E) Hakk’ı gerçek anlamda kavramak gerektiği söylenmektedir.

 

11. Divanü Lügati’t Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

B) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.

C) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.

D) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.

E) Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil (ortaç) yoktur?

A) En iyisi, ben buradan bir dolmuşa binip eve gideyim.

B) Çocukluğumun geçtiği bu evde çok huzurluyum.

C) Gelecek ay iki yeni Türk filmi vizyona girecek.

D) Düzenli çalışmayan öğrenci bu dersten geçemez.

E) Bana verilmiş sözlerin hiçbiri tutulmadığı için oradan ayrıldım.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

A) Düşünce rüzgâr, bilgi yelken, insanlık da bir kayıktır.

B) Elde edilecek bir çıkarı olduğu hâlde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan, tam bir insandır.

C) Dört tür insan vardır; bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen, bilmeyen ve bilmediğini bilen, bilen ve bildiğini bilmeyen, bilen ve bildiğini bilen.

D) İnsanı iyi tanıyın, her insanı kötü bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

E) İnsan ağlayarak doğar, durumundan yakınarak yaşar, hayal kırıklığı içinde bocalar.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Düğün salonunun girişinde konuklara, “hoşgeldin” demek için bekliyordu.

B) O, sandığımızdan da fazla hoşgörü sahibi biridir.

C) Lunaparkta bir hokkabaz gösteri yapıyordu.

D) Herkes onu haksever bir insan olarak bilir.

E) Yetkililer, hâlihazırda böyle bir çalışma olmadığını belirttiler.

 

15. I. Yarın ki akşam yemeğine katılmamız gerekiyor.

II. Bu sağlıksız yemeklerimi yiyeceksin?

III. Bursa’da Türkiye’nin büyükşehirlerinden biridir.

IV. TTK’nın yayımladığı kitaplardan konuyla ilgili bilgi edinebilirsin.

V. Sizinle yüz yüze görüşmek istiyormuş

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) “ki”nin yazımı

B) “mi”nin yazımı

C) “de”nin yazımı

D) Kısaltmaların yazımı

E) İkilemelerin yazımı

 

16. Hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?

A) Arap

B) Latin

C) Kiril

D) Çin

E) Uygur

 

17. Koşuklar İslami dönemin Halk edebiyatında —-, Divan edebiyatında —- adını almıştır. Sagular ise İslami dönemin Halk edebiyatında —-, Divan edebiyatında —- adını almıştır.

Verilen boşluklara hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) gazel, koşma, mesnevi, ağıt

B) türkü, gazel, mersiye, destan

C) koşma, gazel, ağıt, mersiye

D) güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt

E) mani, kaside, ağıt, şarkı

 

18. – İslami dönem Türk edebiyatının ilk eseridir.

– Mesnevi tarzında yazılan ilk eserdir.

– Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divanü Lugati’t-Türk

C) Atabetü’l Hakayık

D) Divan-ı Hikmet

E) Yusuf ile Zeliha

 

19. Dede Korkut Hikâyeleri’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür.

B) 15. yy.da yazıya geçirilmiştir.

C) Olağanüstü olaylarla gerçek olaylar iç içe verilmiştir.

D) İslamiyet öncesine ait olaylardan söz edilmiştir.

E) Yapıtta şiir ve düzyazı birlikte kullanılmıştır.

 

20. Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her beyti kendi içinde kafiyelidir.

B) Kökleri İslam öncesine dayanır.

C) Aruzun kısa kalıplarıyla yazılması, şaire kolaylık sağlar.

D) Kafiye düzeni aa, bb, cc… şeklindedir.

E) Beyit sınırlaması olmayan, uzun, olay anlatımına dayalı bir türdür.

 

21. İlkbahara yaz derler

Şirin söze naz derler

Kime derdim söylesem

Bu dert sana az derler

Kendin ettin kendine

Yana yana gez derler

Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı mani

B) Kesik mani

C) Deyişli mani

D) Artık mani

E) Düz mani

 

22. Karac’oğlan der ki geçti çağlarım

Meyve vermez oldu gönül bağlarım

Aklıma geldikçe durmaz ağlarım

Gözüm yaşı sel olduğu zamandır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir koşmadan alınmıştır.

B) Ait olduğu şiirin son dörtlüğüdür.

C) Düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

D) Abartmaya yer verilmiştir.

E) Yarım kafiye kullanılmıştır.

 

23. Koşma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla söylenir.

B) Genellikle 3-5 dörtlükten oluşur.

C) Daha çok, din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır.

D) abab/cccb/dddb/eeeb kafiye düzenine sahiptir.

E) Ele aldığı konuya göre sınıflandırılır.

 

24. Yangın olur biz yangına gideriz

Düz ovada keklik gibi sekeriz

Yokuşlarda şahin gibi uçarız

Sandık sandıklar içinde çok şanımız var

Hazreti Mevla’ya yalvarmamız var

Bu dizelerin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma

B) Türkü

C) Mani

D) Nefes

E) İlahi

 

25.

I

Kışlanın önünde çalınır sazlar

Yüreğim yanıyor ciğerim sızlar

Yemen’e gidene ağlıyor kızlar

Ah o Yemen’dir

Gülü çimendir

Giden gelmiyor

Acep nedendir

II

Yel eser dal salınır

Kudretten ney çalınır

Benim yârim pek kıskanç

Güle baksam alınır

Aşağıdakilerin hangisi yukarıda numaralanmış dizeler için söylenemez?

A) Her ikisinde de doldurma dizeler vardır.

B) İki şiirde de redife yer verilmiştir.

C) Nazım birimleri farklıdır.

D) Birincisi türküden, ikincisi maniden alınmıştır.

E) Her ikisinde de uyak kullanılmıştır.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (Test) İndir!

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları (Test) İndir!


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir