10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları (Test)

1. Bileyici, en çok ikindi vaktinde görünürdü. Tekerlekli biley makinesiyle bizim yokuşun bir yerinde durur, büyük hanımlar kör makaslarını, bıçaklarını çocuklarla bileyiciye gönderirlerdi. Böylece mahallenin yumuşak seslerine demir sürtünmesinin hırçın sesleri eklenir, biley makinesinin yıldız yıldız kırmızı bir kıvılcım ordusu püskürürdü. Bileyicinin gelişi, işlerini bitirmiş kaygısız kadınların sıkıntılarını dağıtırdı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme

B) Benzetme

C) Karşılaştırma

D) Tartışma

E) Örneklendirme

 

2. Bu gemi ne zamandır burada Çoktan boşaltmış yükünü

Gece de olmuş, rıhtım da bomboş

Mavi bir suyun düşünü uyutur bir tayfa

Arkada, güvertede

Ah, neresinden baksam sessizlik gene

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Cins ismi – özel isim

B) Topluluk ismi – tekil isim

C) Özel isim – cins ismi

D) Tekil isim – çoğul isim

E) Tekil isim – cins ismi

 

3. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı

Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş

Aman, karanlığı görmesin gözüm

Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş

Bu dizelerde kaç türemiş isim vardır?

A) 5             B) 4         C) 3          D) 2         E) 1

 

4. Aşağıya bakınca otlar, güneşte parlayan derecikler, sularla sürüklenen toprak ve odun parçacıkları görünüyordu. Tam pencerenin önünde sallanan şişkin tomurcuklar, kızarmaya başlamış leylak dalları, bu dalların arasında uçuşan kuşların telaşlı cıvıltıları güzelliğe güzellik katıyordu. Karların erimesiyle kapkara gözüken tahta duvar, en önemlisi de bu kokulu nemli hava ve neşeli güneş, sanki bana bir şeyler anlatmak istiyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme

B) Betimleme

C) Benzetme

D) Açıklama

E) Örneklendirme

 

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gerektiğinde sıfat olarak kullanılamaz?

A) Sevgi

B) Yavaş

C) Kızgın

D) Tatlı

E) Eski

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatı ile sağlanmıştır?

A) Bu tabloyu kaça almıştınız?

B) Misafirler bugün mü gelecekmiş?

C) Toplantıda başka neler konuşuldu?

D) Niçin aynı konuda farklı düşünür insanlar?

E) Size hangi konuda yardım edecekmiş?

 

7. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dil daha çok, sanatsal işlevde kullanılır.

B) Söz sanatları ve ahenk unsurlarından yararlanılır.

C) Sözcüklerin mecaz ve yan anlamlarından yararlanılır.

D) Daha çok, makale, deneme, fıkra gibi türlerde kullanılır.

E) Okuyucuda coşku, heyecan, hüzün, sevinç gibi duygular uyandırır.

 

8. Kimi zamirler, özneyi pekiştirerek belirtir. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi, onlarla birlikte de kullanılabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır?

A) Bugün seninle biraz dolaşalım mı?

B) Ben sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem.

C) Kitapları öğrencilere ben kendim dağıttım.

D) Sizi daha önce de burada görmüştüm.

E) O karmaşada kimse bizimle ilgilenmemişti.

 

9. Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgâr uygundur.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tekil isim kullanılmıştır.

B) Sıfat tamlaması vardır.

C) “onun” sözcüğü kişi zamiridir.

D) “hangi” sözcüğü soru zamiridir.

E) “her” sözcüğü belgisiz sıfat görevindedir.

 

10. Kırgız Türklerinin ulusal destanı olan Manas Destanı’nda , Mani dini inancıyla yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlıların çekişmeleri anlatılır. Kırgız bir savaşçı olan Manas, İslamiyet’i yaymak için çabalamaktadır.

Manas Destanı’nı özetleyen bu parçadan destansı anlatımla ilgili hangi çıkarımda bulunulamaz?

A) Destanlar tarihin akışını değiştirir.

B) Destanlar dinî ögeler taşıyabilir.

C) Destanlar bir ulusa ait olabilir.         

D) Destanların bir kahramanı olur.       

E )Destanlar bir mücadeleyi anlatır.                             

 

11. Topla eteklerini yerlere sürünmesin Rüzgâra cilvelenen tülleri görünmesin

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Emredici anlatımdan

B) Kişileştirmeden

C) Mecazlı anlatımdan

D) Öğretme kaygısından

E) Şiirsellikten

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi kılış bildirmektedir?

A) Amcam, emekli olduktan sonra İzmit’e yerleşecekmiş.

B) Zabıtalar, raflardaki eski ve yeni ürünleri tek tek incelediler.

C) Meydanın ortasındaki çınarın altında on kadar çocuk oynuyordu.

D) Birkaç hafta içinde Karadeniz Bölgesi’ne gideceğim.

E) Kimliğimin çantamda olduğunu görünce çok rahatlamıştım.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?

A) Bu okulda başarısı düşük olan öğrenciler çok zorlanıyor.

B) Görevini tamamlayan doktorlar hastaneye dönmüş.

C) Bütün akrabaların deprem sonrası Erzincan’dan ayrılır.

D) Ortaya çıkardığımız bu buluntular Hititlere ait olacak.

E) Ünlü gezgin, Hindistan’a gittiğinde ipek bir halı alıyor.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Babam, işine yetişebilmek için evden erken çıkardı.

B) Kendinden büyük biri konuşmaya başlayınca susardı.

C) O, toplumun geniş kesimlerince okunan bir yazardı.

D) Dayım, hayatta en çok yanlış anlaşılmaktan korkardı.

E) İş arkadaşlarıyla arasına her zaman bir mesafe koyardı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil (bağ-fiil)kullanılmamıştır?

A) Çocuk, beni görür görmez tanımıştı.

B) Sınav başlayalı henüz yarım saat olmuştu.                                                                    

C) İzmir’e gittikçe dayıma da uğruyorum.

D) Planlı olmadan başarıya ulaşılmaz.

E) Buraya geldiğim gün kar yağmıştı.    

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?      

A) Aslında ne babasını hatırlıyordu ne de annesini.                                                               

B) Ağaçların arasından ata binmiş biri çıktı.                                                                  

C) Sıcağın da etkisiyle atın üzerinde uyuklayarak gidiyordu.                                                          

D) Ottan başka bir şey bitmiyordu burada.                                                                                  

E) Artık çocuk, korkmadan yüzebilirdi derede.                                                                                                  

 

17. Bir öğretici metinde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?

A) Araştırma ve anket sonuçlarından

B) Tanık ifadelerinden

C) Bilimsel kavramlardan                   

D) Fotoğraf, resim ve çizelgelerden                                                                           

E) Söz sanatlarından

 

18. İki binli yıllarda dünyamız büyük çevre sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bu sorunların temelinde yine insan vardır. İnsanoğlu teknolojiyle büyük kolaylıklar sağladı. Arabalar, gemiler, uçaklar derken uzaya çıktı, aya uydu gönderdi. Ne var ki bunları yaparken yaşadığı dünyayı ihmal etti, hatta tahrip etti. Dünyanın tekrar daha yaşanabilir hâle gelmesi için insanların çevre bilinci kazanması gerekir. Çevre sorunu bir insanlık sorunudur. Bu açıdan çevre bilincini insan olma bilincinden ayrı düşünemeyiz. Bilinçli insan ise çevresini korumak için çaba gösterir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Tartışmacı anlatım

B) Kanıtlayıcı anlatım

C) Öğretici anlatım

D) Açıklayıcı anlatım

E) Öyküleyici anlatım

 

19. Türk tiyatrosuna, kendi gösteri geleneklerimizden yararlanarak mı, yoksa Batı örneklerine özenerek mi varılır? Bence geleneklerimizden yararlanarak Türk tiyatrosuna varılır. Ancak bu yapılırken Batı tiyatrosunun güzel yanlarından da yararlanılmalıdır. Bu açıdan eski gelenek tamamen devam ettirilmemelidir. Böyle olursa geleneksel tiyatro ile modern tiyatro birleşmiş, ortaya özgün bir Türk tiyatrosu çıkmış olur. Ki bu tiyatro iki tarafın güzel yanlarını aldığı için çok başarılı bir tiyatro olur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Örneklendirme

B) Öyküleme

C) Tartışma

D) Betimleme

E) Tanımlama

 

20. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımın özellikleri arasında yer almaz?

A) Sözcükler genellikle mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılır.

B) Kendi görüşünü kabul ettirme amacıyla yazılır.

C) Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.

D) Kanıtlanacak görüş bir soru cümlesiyle açıklanabilir.

E) Örneklere başvurulur.

 

21. “O, çocuk doğdu, çocuk öldü.” Cümlesindeki “çocuk” sözcüğü, görevi yönünden, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “iyi” sözcüğü ile özdeştir?

A) İnsanlar yaşamaya değer en iyi günlerinin geride kaldığına inanırlar.

B) Çok iyi, nasıl isterseniz öyle olsun.

C) Kanımca sen bu işi ondan daha iyi yapabilirsin.

D) Öğretmenlerin başlıca görevi, gençliğe doğruyu, güzeli ve iyiyi öğretmektir.

E) En iyi öğretmen, gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırandır.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır?

A) Bu konuya nasıl hazırlandığını anlattı mı?

B) Müzedeki eserler hakkında kimden bilgi alabilirim?

C) Yeni öğretim yılı ne zaman başlayacakmış?

D) Niçin sen de herkes gibi bahçede oynamıyorsun?

E) Benimle niye konuşmadığını hâlâ anlamış değilim.

 

23. Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatımın örneği olamaz?

A) La Fontaine’in masalları

B) Aslı ile Kerem Hikâyesi

C) Göktürklerin Ergenekon Destanı

D) Homeros’un İlyada Destanı

E) Nasrettin Hoca Fıkraları

 

24. En katı yüreklerinin bu sabah iki

Üç damla yaş kurudu solgun yanaklarında

Açılan yolcuların hepsi hissetmişti ki

Bugün de erişilmez o diyara, yarın da

Bu dizelerde kaç tane bağlaç kullanılmıştır?

A) 2          B) 3         C) 4         D) 5         E) 6

 

25. “Doğru” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?

A) Akşama doğru sokaklarda hareketlilik başlar.

B) Saatim doğrudur, saniye şaşmaz.

C) Bu yol doğru şehir merkezine gider.

D) İnsan doğru yargılarda bulunmalı her zaman.

E) Bu sözcüğü doğru yazmamışsın.

 

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları A Grubu İndir! (Test) (Kamil BOZ)

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları B Grubu İndir! (Test) (Kamil BOZ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir