Şiirde Yapı

Şiirin yapısı anlam ve ses kaynaşmasından oluşur. Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan nazım birimlerine beyit, kıt’a, bent, mısra gibi isimler verilir. Dize, beyit, dörtlük gibi birimlerle ölçü, kafiye düzeni, tema ve imgeler belli bir bütün oluşturarak şiirde yapıyı meydana getirir.

Nazım Birimi

Bir şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birime nazım birimi denir. Türk edebiyatında değişik dönemlerde farkı nazım birimleri kullanılmıştır.

Mısra (dize): Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde, yani şiirde yapıyı meydana getiren her bir satıra mısra ya da dize denir. Mısra anlamlı en küçük nazım birimidir. Bu, bir şiirin parçası olabileceği gibi, kendi içinde bağımsız bir bütün de olabilir. Bir şiirin içinde her yönüyle en güçlü, güzel, akılda kalan ve dikkat çeken mısraya mısra-i berceste denir.

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Kanuni

Beyit: İki mısradan meydana gelen nâzım parçasına beyit denir. Divan edebiyatında gazel, kaside gibi nazım şekilleri beyitlerden meydana gelir.

Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
Dün giceye dair bir işret var içinde

Bent: Bir şiiri meydana getiren bölümlerden her birine bent denir. Beyit ve dörtlükte dize sayısı bellidir, ancak bentlerde dize sayısı değişebilir.

Leylak getiriyorsun bana güneşli bir gün
Onu saçlarından topladığın belli
Bir leylak bahçesisin karşımda
Böyle kucağında kalsa daha iyi
Bir vazoya bırakıp gidiyorsun
Sen gidiyorsun leylaklar kalıyor mu sanki
Önce renkleri gidiyor arkandan
Nesi varsa gidiyor soyunarak

Dörtlük (kıta): Dört dizeden oluşan nazım birimine kıta denir.

Bir gece misafirim olsan yeter
Dolar odama lavanta kokusu
Soğur sevincinden sürahide su
Ay pencereden durup durup güler
(Cahit Sıtkı Tarancı)

NAZIM ŞEKİLLERİ

Kafiye örgüsüne ve mısra sayılarına göre manzumelerin aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli denir. Türk edebiyatının değişik dönemlerinde kullanılan nazım şekilleri şunlardır:

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Şekilleri

 • Koşuk: “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir.
 • Sagu: “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
 • Destan: Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür.

Halk Şiiri Nazım Şekilleri

Anonim halk edebiyatı nazım şekilleri:

 • Mani: Başta aşk olmak üzere hemen her konuda, 7’li hece ölçüsüyle söylenir, tek dörtlükten oluşur. Kafiye örgüsü aaxa biçimindedir. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Düz, kesik, cinaslı, yedekli, artık mani” gibi çeşitleri vardır.
 • Ninni: Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu zaman dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Matta ninnilerin dörtlükler halinde olmayanları da vardır.
 • Türkü: Ezgi eşliğinde söylenir. Genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11’li kalıplarıyla söylenir. Her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bent ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. Bu kısım bağlama veya kavuştak diye de bilinir. Ezgilerine göre, kırık havalar (usullü ezgiler), uzun havalar (usulsüz ezgiler) olmak üzere; konularına göre çocuk türküleri, tabiat türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri; yapılarına göre mani kıtalarından kurulu türküler, dörtlüklerle kurulu türküler olmak üzere çeşitleri vardır.
 • Ağıt: Ölen kişinin ardından duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.

Âşık edebiyatı nazım şekilleri:

 • Koşma: 11’li hece ölçüsüyle aşk, ayrılık, gurbet, sevgi, doğa, yiğitlik gibi geniş çerçeveli konular işlenir. Genellikle 3 ila 5 dörtlükten oluşur ancak daha fazla dörtlükten oluşanları da vardır. Kafiye düzeni “abab, cccb, dddb…” şeklindedir. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. Konularına göre “güzelleme, koçaklama, ağıt, taşlama” adlı türleri vardır.
 • Semai: Koşma ile aynı konular işlenir. Kafiye düzeni koşma ile aynıdır. 8 ‘li ölçüyle söylenir. 3-5 dörtlükten oluşur. Koşmadan ezgisi, dörtlük sayısı ve ölçüsü bakımından ayrılır.
 • Varsağı: Toros Dağları ve Adana civarında yaşayan “Varsak” boylarının söyledikleri şiirlere denir. Kafiye düzeni koşmadaki gibidir. 8’li ölçüyle söylenir. “Bre, behey, hey” sözleri sıklıkla kullanılmıştır. “En az 3, en fazla 5 dörtlükten oluşur. Hayattan ve talihten şikâyet gibi konular işlenir.
 • Destan: 11’li hece ölçüsüyle söylenir. Kafiye düzeni koşma ile aynıdır. Ayaklanma, kıtlık, savaş, hastalık gibi toplumsal konular işlendiği gibi bireysel konuların işlendiği destanlar da vardır. Dörtlük sayısında sınırlama yoktur.

Tekke-tasavvuf edebiyatı nazım şekilleri:

 • İlahi: Tekke edebiyatının ana nazım türüdür. 7, 8 ve 11’li hece ölçüsüyle söylenir. Fanilik, Allah sevgisi, nefsin öldürülmesi temel konusudur. En büyük ustası Yunus Emre’dir.
 • Nefes: İlahilerin konularının Bektaşilerce söylenmesi sonucu ortaya çıkmış türdür.
 • Deme: Alevi tekkelerinde tören sırasında makamla ve sazla söylenen şiirlerdir.
 • Nutuk: Tekke edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.
 • Devriye: Evrendeki canlı cansız her şeyin Allah’tan geldiğini ve yine ona döneceğini ifade eden “devir” kuramını yansıtan şiirlerdir.
 • Şathiye: Dinî ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir. İnançlardan teklifsizce, alaylı bir dille söz eder gibi söylenen şiirlerdir.

Divan Şiiri Nazım Şekilleri

Beyitle kurulan nazım biçimleri:

 • Gazel: Güzellik, aşk, kadın, şarap gibi konuları işler. Araplardan Farslara, onlardan da Türklere geçmiştir. İlk beytine “matla” son beytine “makta” denir. Makta beytinde şairin mahlası kullanılır. En güzel beytine “beytü’l-gazel” ya da “şah beyit” denir. Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna “yek-ahenk gazel” denir. Bütün beyitler aynı söyleyiş güzelliğine sahip ise buna “yek-âvâz” gazel denir. “aa, ba, ca da…” şeklinde örgülenir. En az 5 en fazla 15 beyitten oluşur.
 • Kaside: Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere denir. En az 33 en fazla 99 beyitten oluşur. Kafiye düzeni gazelle aynıdır. İlk beytine matla, son beytine makta, şairin adının bulunduğu beyte taç beyit, en güzel beytine “beytü’l-kasid” adı verilir. Altı bölümlerinden oluşur. Nesib, kasidenin giriş bölümüdür. Girizgâh, konuya giriş niteliğinde olan bölümdür. Methiye, övülecek olan kişinin yüceliklerinin sıralandığı bölümdür. Fahriye, şairin kendini övdüğü kısımdır. Tegazzül, şair bu bölümde bir gazele yer verir. Dua bölümünde, övülen kişinin başarısı için Allah’a dua edilir. Konularına göre değişik isimler alır: Allah’ın birliğini anlatan kasidelere “tevhit”, Allah’a dua etmek ve yalvarmak için yazılanlara “münacaat”, herhangi bir şahsı övmek için yazılanlara “methiye”, Peygamberleri övmek için yazılanlara “naat”, birini eleştirmek için yazılanlara “hicviye”, ölen birinin arkasından yazılanlara “mersiye” denir.
 • Mesnevi: Beyit sayısı sınırsızdır. Konu sınırlaması yoktur. Genellikle savaş, aşk, tarihi olaylar, dinî olaylar gibi konular işlenir. Her beyiti kendi arasında kafiyelidir. Uyak düzeni aa, bb, cc, dd, ee… şeklinde devam eder. Beş mesneviden oluşan eserlere “hamse” denir.
 • Müstezat: Gazelin özel bir biçimine denir. Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. Uzun ve kısa dizeler gazel gibi kendi aralarında uyaklanır. Kısa dizelere “ziyade” adı verilir.
 • Kıt’a: Genellikle iki beyitten oluşur. 9 ila 10 beyte kadar yazılanları da vardır. Matla’ ve mahlas beyti yoktur. “xa, xa, xa…” biçiminde örgülenir. Felsefî, tasavvufî bir fikir, bir hayat görüşü, bir nükte, bir kişiyi övme ya da yerme, bir olayın tarihi kıtanın konusu olabilir.

Dörtlüklerle kurulan nazım biçimleri:

 • Rubai: Tek dörtlükten oluşur. “aaxa” biçiminde örgülenir. Aruzun belli kalıplarıyla yazılır. Hayatın anlamı ve hayat felsefesi, dünyanın nimetlerinden yararlanma ve ölüm gibi konular işlenir. İran edebiyatına ait bir türdür.
 • Tuyuğ: Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. “aaxa” biçiminde örgülenir. Tek dörtlükten oluşur. Felsefi konular işlenir. Mahlas kullanılmaz.
 • Şarkı: Besteyle okunmak için yazılır. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Birinci dörtlükte 2. ve 4. dizeler diğer dörtlüklerde 4. dizeler aynen tekrarlanır. Buna nakarat denir. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir türdür. Aşk, sevgi, günlük hayat gibi konular işlenir. Halk deyişlerine ve söyleyişlerine yer verilir.
 • Murabba: Dört dizelik kıtalardan oluşur. Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir. Her konuda yazılır, “aaaa, bbba, ccca…” biçiminde örgülenir.

Bentlerle kurulan nazım biçimleri:

 • Terkib-i bent: Bentlerle kurulmuş olan bir nazım şeklidir. Her bent 7 ile 10 beyitten oluşur. Bent sayısı 5 ile 15 arasındadır. Bentleri birbirine bağlayan beyitlere “vasıta beyti” denir. Şairin toplumsal ve felsefi konulardaki düşünceleri konu olarak işlenir.
 • Terci-i bent: Terkib-i bente benzer. Yalnız burada bentler arasındaki vasıta beyti aynen tekrarlanır. Konu olarak daha çok Allah’ın kudreti, kâinatın sırlan ve kainatın zıtlıkları gibi konulara yer verilir.
 • Musammat: Bendlerden kurulu nazım biçimlerine (murabba, muhammes, müseddes, müsebba, müsemmem, mütessa, muaşşer, terbi, tahmis, taşdir, tesdis, tesbi, tesmin, tes-i, taşir, terkib-i bend ve terci-i bend) verilen genel addır.

Batı Edebiyatından Alınan Nazım Şekilleri

 • Sone: 14 dizeden oluşur ve daha çok lirik konular işlenir. Kafiye örgüsü şöyledir: “abba abba ccd ede” Her türlü konu işlenebilir. Son dize, duygu yönünden en baskın dizedir. Edebiyatımıza Servet-i Fünun Döneminde. Fransız edebiyatı etkisiyle geçmiştir.
 • Terza-rima: Üçer mısralık bentlerle yazılmış bir nazım şeklidir. Bent sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. Kafiye şeması şöyledir: aba bcb cdc ded e.
 • Triyole: 10 dizeden oluşur. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci kısmın ikinci mısrası ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır, “ab aaaa bbbb” biçiminde örgülenir.

Edebiyat Öğretmeni Mobil Uygulaması
176 Yorum “Şiirde Yapı
 1. Neşe diyor ki:

  çokk iyi şeyler öğreniyorum vee anlıyorumm…

 2. Edebiyat Fail diyor ki:

  şiirleri de eklesek :P

 3. Eylül diyor ki:

  Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

 4. Furkan diyor ki:

  Ellerinize sağlık kardeşiim :)

 5. Faruk Kayataş diyor ki:

  Abi yemin ediyorum bizim öğretmenden daha iyi anlatmışsınız harbi helal olsun be kardeşim :D

 6. Adem diyor ki:

  Çok güzel anlatıyorsunuz, elinize sağlık.

 7. Gülden diyor ki:

  Tek kelimeyle süper.

 8. Kuzey diyor ki:

  Güzelce çalışan rahat 100 alır.

 9. Yahya diyor ki:

  Ellerinize sağlık çok güzel hazırlamışsınız, emeği geçenlere teşekkürler.

 10. Seval diyor ki:

  Abi helal olsun ne diyim yemin ederim bizim hoca bile bu kadar anlatmıyor.

 11. Esma diyor ki:

  Cidden çok hoş olmuş, çok iyi anlatılmış sizin sayenizde konuyu anladım çok teşekkürler Allah razı olsun abi :D :)

 12. Murat diyor ki:

  Çok iyi bilgiler.

 13. Mehtap diyor ki:

  Normalde bu dersten hiç bir şey anlamazdım ama artık anlıyorum.

 14. Merve diyor ki:

  Çok güzel olmuş ama örnekler de eklerseniz sevinirim.

 15. Ezgi İrem diyor ki:

  Bizim hocanın yazdırdıklarıyla aynı ama yine de teşekkürler.

 16. Artan Akyamaç diyor ki:

  Süper olmuş, yazılıya tam hazırlık oldu ama örnekler olursa müthiş olur :D

 17. Burhan diyor ki:

  Çok iyi ama örnekler lazım bana :D

 18. Mihriban diyor ki:

  Çok güzel olmuş teşekkürler.

 19. Onur diyor ki:

  Örnek olsa süper olur :)

 20. Bahadır diyor ki:

  Çok güzel, teşekkürler :)

 21. Furkan diyor ki:

  Harika.

 22. Kubilay diyor ki:

  Biraz daha örnek yapsanız iyi olur ama çok iyi bir site :)

 23. Alper diyor ki:

  Örnek olursa daha iyi olur…:D

 24. Enes Bozkurt diyor ki:

  Allah razı olsun :D Bizim hoca hiç iyi anlatamıyordu :D not aldırmıyordu :( Sayenizde yazılımdan 90 aldım ilk defa :D Emek harcamışsınız ve değmiş… Teşekkürler :D

 25. Yağız diyor ki:

  Dersten çok iyi not aldım.

 26. Furkan diyor ki:

  Çok güzel anlatıyor.

 27. Beyza diyor ki:

  Keşke o türde ünlü olanların ismini de yazsaydınız bir de madde madde olsaydı.

 28. Yeşilyayla diyor ki:

  Hamdiye hocaya buradan selamlar sınıfta bıraktı beni sorumluluklara hazırlanıyorum buradan teşekkürler.

 29. Yalçın diyor ki:

  Çok teşekkürler.

 30. Esma diyor ki:

  Çok teşekkürler :) Ellerinize sağlık.

 31. Elif Beyza diyor ki:

  Çok güzel olmuş ama keşke örnek de verselerdi.

 32. Altay diyor ki:

  Teşekkürler süper olmuş.

 33. Mahir diyor ki:

  Duble mükemmel!

 34. Müge diyor ki:

  Çok ayrıntılı olmuş biz kısa istedik çünkü yazmaktan üşendim ama olsun güzel olmuş ellerinize sağlık.

 35. Eren diyor ki:

  Benim istediğim şey burada yok ya :(

 36. Kağan diyor ki:

  Allah razı olsun kardeş çok iyi olmuş sağol.

 37. Didem diyor ki:

  Çok teşekkürler.

 38. Cengiz diyor ki:

  Teşekkürler.

 39. Eren diyor ki:

  Divan edebiyatıyla İslam öncesi edebiyatın karşılaştırmasını da eklerseniz güzel olur. :D

 40. Revşan diyor ki:

  Güzel bir konu olmuş sağolun.

 41. Burak diyor ki:

  İyi bir konu olmuş.

 42. Dilek diyor ki:

  Çok iyi olmuş.

 43. Ali diyor ki:

  Teşekkürler.

 44. Abdulah diyor ki:

  Çok güzel beğendim.

 45. Kerem diyor ki:

  Emeğinize sağlık çok iyi olmuş kısa ve öz.

 46. Ebrar diyor ki:

  Gerçekten çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Özellikle 9.sınıflar için faydalı olmuş. Anlamadığımı burada anladım sağolun.

 47. Furkan diyor ki:

  Gerçekten güzel olmuş ama az bilgi var.

 48. Kamile diyor ki:

  Hiç güzel olmamış bence ama ellerinize sağlık işime yaramadı.

 49. Ahmet diyor ki:

  Arkadaşlar şimdi bu şiir inceleme yöntemleri mi?

 50. Yasemin diyor ki:

  Çok güzel hazırlamışsınız ellerinize sağlık.

 51. Gizem Nur diyor ki:

  Yarın yazılım olmasına rağmen diğerlerine göre daha kısa ve öz geldi çok teşekkürler.

 52. Melis diyor ki:

  Güzel anlatmışsınız gibi.

 53. Kubilay diyor ki:

  İyi ki varsınız. :)

 54. Işıl diyor ki:

  İyi olmuş.

 55. Yaşar diyor ki:

  Beğendim teşekkürler.

 56. Ali diyor ki:

  İlk sınav 35’ti, sizin sayenizde 2. sınav 74 oldu. Allah razı olsun.

 57. Sena diyor ki:

  Kısa ve öz olmuş. Çok beğendim teşekkürler :)

 58. Nurten diyor ki:

  Sağolun.

 59. Sami diyor ki:

  Çok iyi anladım.

 60. Sümeyye diyor ki:

  Çok güzel.

 61. Aydın diyor ki:

  İstediğim bilgileri bu sitede buldum.

 62. Furkan diyor ki:

  Çok teşekkürler sonunda anladım konuyu emeğinize sağlık :)

 63. Berk diyor ki:

  Mükemmel. Allah razı olsun. Bizim hoca not aldırmadı. Kara kara düşünüyordum. Bu siteyi görene kadar :) Ellerinize sağlık.

 64. Beyzagül diyor ki:

  Bu dersler çok saçma ve gereksiz.

 65. Umut diyor ki:

  Allah razı olsun.

 66. Buket diyor ki:

  Gerçekten mükemmel.

 67. Ceyda diyor ki:

  Sevdim bunu.

 68. Mahmut diyor ki:

  Teşekkürler.

 69. Şeyma diyor ki:

  Evet harika olmuş, gerçekten teşekkür ederim. Çok işime yaradı.

 70. Mehmet diyor ki:

  Çok sağ olun kardeşime çok yardımcı oluyorsunuz :D

 71. Mehmet diyor ki:

  Ellerinize sağlık, hem de bir değil bin kere.

 72. Sevda diyor ki:

  Sağolun var olun.

 73. Elif diyor ki:

  Çok iyiydi.

 74. Yiğit diyor ki:

  Güzel anlatmışsınız, edebiyat performans yaptım :D

 75. Zehra diyor ki:

  Teşekkürler çok güzel olmuş.

 76. Onur diyor ki:

  Ancak lise 1 düzeyi…

 77. İsmail diyor ki:

  Sağolun çok işime yaradı. Allah sizden razı olsun.

 78. Leyla Adıyaman diyor ki:

  Bu dersin bu kadar saçma olmasının sebebi ne?

 79. Aslan diyor ki:

  Süper olmuş.

 80. Osman diyor ki:

  Buradan zenginler olsun. Şahinden selamlar demek istemiyorum.

 81. İrem diyor ki:

  Benim istediğim şey burada yok.

 82. Yakup diyor ki:

  Elinize sağlık süper olmuş. :)

 83. Yusuf diyor ki:

  Eyvallah.

 84. Aslıhan diyor ki:

  Çok güzel bir site, bundan sonra hep burayı tercih edeceğim teşekkür ederim.

 85. Melis diyor ki:

  Sağolun işime pek de yaramadı ama emek çekmişsiniz teşekkürler herkese emeği geçenlere.

 86. Buse diyor ki:

  Teşekkürler.

 87. Kemal diyor ki:

  Allah razı olsun sınavımda yardımcı oldu.

 88. Yasir diyor ki:

  Allah razı olsun, çok iyi bir site :D

 89. İmren diyor ki:

  Teşekkürler.

 90. Hüseyin diyor ki:

  Tam olarak güzel, birçok şiire örnek versek daha güzel olurdu ellerinize sağlık.

 91. Murad diyor ki:

  Eyvallah.

 92. Açelya diyor ki:

  Çok sağolun sınavda çok işime yaradı.

 93. Rıdvan diyor ki:

  Vallahi performansıma yaradı.

 94. Ela diyor ki:

  Teşekkürler.

 95. Seda Güven diyor ki:

  Çok sağolun ama biraz daha kısa olabilirdi ama çok teşekkür ederim.

 96. Asena diyor ki:

  Harika hazırlamışsınız da hatta fazlası var, peki bunların videosu var mı?

 97. Şamil Buğra diyor ki:

  Müfredatta olmayan bir çok konu olmasına rağmen ben çok beğendim. Bizim müfredatımızı ilgilendiren konular çok iyi anlatılmış. Yazan kişiler gibi öğretmenlere ihtiyacımız var.

 98. Necat diyor ki:

  Bence güzel ama örnek yapsaydınız daha iyi olurdu.

 99. Anıl diyor ki:

  Bence güzel ama örnek yok süper anlatmışsınız.

 100. Burçin diyor ki:

  Edebiyatı çok seviyorum.

 101. Yağmur diyor ki:

  Gerçekten çok beğendim.

 102. Aybüke diyor ki:

  Bizim hoca bile böyle güzel anlatmıyor.

 103. Ahmet diyor ki:

  Eyvallah güzel olmuş :D

 104. İdil diyor ki:

  Çok uzun ama çok anlamlı.

 105. Zahit diyor ki:

  Elleriniz dert görmesin, bizim hoca bile böyle anlatmamıştı.

 106. Tunay diyor ki:

  Çok sağolun.

 107. Sevda diyor ki:

  Edebiyattan nefret ederim ama bu sitenin videosu var mı?

 108. Argun diyor ki:

  Bizim hoca anlatmıyor. Ben de hep buradan yazıp çalışıyorum. Elinize sağlık.

 109. Berksu diyor ki:

  Vallahi süpersiniz hocalardan anlayamadığımızı okuyarak sizden öğreniyoruz teşekkürler :)

 110. Furkan Ayaz diyor ki:

  Sınav olacağım dua edin arkadaşlar :)

 111. Beyza diyor ki:

  Teşekkürler.

 112. Abidin diyor ki:

  Çok süper olmuş.

 113. Yunus Emre Akın diyor ki:

  Dostum bu site bir harika hadi arkadaşlar siteye destek verelim.

 114. Gamze diyor ki:

  Mükemmel!

 115. Özlem diyor ki:

  Çok iyi olmuş, bu notlar sayesinde sınavdan yüksek alacağım.

 116. Nejla diyor ki:

  Çok güzel olmuş hepsini not aldım :)

 117. Arda diyor ki:

  Çok sağolun.

 118. Arda diyor ki:

  Çok iyi bence.

 119. Sevim diyor ki:

  Harika bir anlatım tarzı.

 120. Birsen diyor ki:

  Gerçekten çok işime yaradı sağ olun.

 121. Metin diyor ki:

  Allah razı olsun. Ellerinize sağlık konuyu ben anlatıcaktım inşallah yarın güzel bir şekilde anlatacağım. Hocam okuyosanız bir artı atarsınız yarın :d

 122. Kemal diyor ki:

  Oh be sonunda buldum ödevimi.

 123. Mercan diyor ki:

  Ama çok uzun ya bunlar!

 124. Ertuğrul diyor ki:

  Başarılı, tebrik ederim.

 125. Gökdeniz Emre diyor ki:

  İyi bir sayfa.

 126. İsa diyor ki:

  Çok teşekkürler.

 127. Alara diyor ki:

  Helal olsun tam istediğim gibi.

 128. Tuğrul diyor ki:

  Çok güzel olmuş.

 129. Zehra diyor ki:

  Bu siteden anlamadıklarıma bakıyorum teşekkürler.

 130. Taha diyor ki:

  Sınav zamanı kesin tercih.

 131. Berkin diyor ki:

  Örnekler olsa çok daha güzel olur.

 132. Yusuf diyor ki:

  Uğraşmışsınız elinize sağlık.

 133. Eyyüp diyor ki:

  Çok teşekkür ederiz.

 134. Adil diyor ki:

  Sınav var.

 135. Furkan diyor ki:

  İyi hoş olmuş emeğinize elinize sağlık da neden bu kadar uzatıyorsunuz bir şeyi, 5 kelimelik cümleyi 2-3 katına çıkarmışsınız, birde ödev vardı elim koptu yazmaktan! Eğitim sistemi çok yanlış (bana göre). Avrupa’da -duyduğuma göre- bir şey en kısa haliyle verilirken bizde en uzun haliyle vermeye çalışıyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz hala anlamış değilim!

 136. Derya diyor ki:

  Çok güzel.

 137. Esra diyor ki:

  Çok iyi bir uygulama bence.

 138. Zehra diyor ki:

  Çok çok çok güzel anlatmışsınız. Teşekkür ederim; ellerinize sağlık :)

 139. Ayşenur diyor ki:

  Çok güzel olmuş yapanın eline sağlık.

 140. Fatmagül diyor ki:

  Çok teşekkür ederim.

 141. Büşra diyor ki:

  Size gerçekten çok teşekkür ederim böyle anlatan başka bir site yok.

 142. Heval diyor ki:

  Bu siteyi sürekli takip ediyorum ve çok güzel şeyler paylaşıyor, yarın edebiyat yazılım var inşallah faydası olmuştur. Ellerinize emeğinize sağlık sizden başka böyle anlatan yok ama daha kısa kesebilirdiniz.

 143. Eser Yenenler diyor ki:

  Çok iyi ya.

 144. Yasemin diyor ki:

  Teşekkürler.

 145. Sude diyor ki:

  Çok teşekkür ederim.

 146. Mustafa diyor ki:

  10 numara 4 yıldız.

 147. Salih diyor ki:

  Ben her yazılıya gireceğimde bu siteden faydalanıyorum. Çok güzel bilgiler veriyor. Eminim ki çoğu öğretmen bu sitedeki kadar güzel anlatamıyordur. Ben bu site sayesinde 1.yazılıdan 90 aldım. :D Yarın 2.sınav var inşallah yine yüksek alırım. Sitede emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum adamsınız! :D

 148. Yılmaz diyor ki:

  Teşekkürler.

 149. Canan Utkan diyor ki:

  Çok iyi ama uzun zaten de uzun olması lazım böyle derslerin, ders edebiyat olunca uzun olması doğal.

 150. Melek diyor ki:

  Teşekkürler.

 151. Ahmet diyor ki:

  Anıttepe Anadolu Lisesi selamlar, Yunus hocanın notları.

 152. Reyhan diyor ki:

  Sağ olun çok teşekkürler.

 153. Mustafa diyor ki:

  Müthiş bir şey ya!

 154. Zehra diyor ki:

  Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde yazılıdan yüksek alıyorum. İnşallah yarınki yazılıdan da yüksek alırım :)

 155. Kerem diyor ki:

  Keşke örnek de olsaydı.

 156. Batuhan diyor ki:

  Teşekkürler.

 157. Sena diyor ki:

  Çok güzel olmuş, hocadan anlamadıklarımı bu sitedeki bilgiler sayesinde anladım. Teşekkürler.

 158. Aysel diyor ki:

  Ben Türkçe ve edebiyat öğretmeniyim gerçekten sorular çok güzel olmuş. Bu siteye bu sorular çok yakışmış ve bu soruların hepsi zeka sorusu.

 159. Emir diyor ki:

  Çok başarılı olmuş gerçekten çok işime yaradı ama keşke bir de örnek olsaydı :)

 160. Tolgahan diyor ki:

  Site çok güzel hazırlanmış, tebrik ederim elinize sağlık.

 161. Hüseyin diyor ki:

  Helal olsun cidden, bizim hocanın da bir dönem anlatmaya çalıştığı şey buydu yani :D

Bir Cevap Yazın