Nazım Şekilleri Test-1

1. Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerden oluşan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel, mesnevi, rubai

B) Kıta, şarkı, kaside

C) Kaside, mesnevi, kıta

D) Tuyuğ, gazel, mesnevi

E) Gazel, kaside, ilahi

 

2. Türk edebiyatına ait bir nazım şeklidir. Türkler bu nazım şeklini Klasik edebiyata sokmuşlardır. Genellikle üç ile beş dörtlükten oluşan bu türde aşk ve sevgilinin güzelliğinden bahsedilir.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkü        

B) Tuyuğ       

C) Güzelleme

D) Şarkı         

E) Müstezat

 

3. Halk edebiyatındaki "türkü"nün divan edebiyatında karşılığı olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel        

B) Şarkı         

C) Kaside

D) Mesnevi    

E) Kıta

 

4. Divan şairlerince çok az kullanılmasına karşın Halk edebiyatı ozanları daha çok benimsemiş, "yedekli", "ayaklı" adlarıyla çokça kullanmışlardır. Bir uzun bir kısa mısradan oluşur.

Yukarıdaki parçada sözü edilen Divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı         

B) Mesnevi    

C) Müstezat

D) İlahi          

E) Semai

 

5. Aşağıdakilerden hangisi taklit yoluyla yazılmış nazım şekillerine verilen addır?

A) Tegazzül   

B) Nesib        

C) Teşbib

D) Nazire       

E) Terbi

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde anonim halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Ninni, ağıt, mani

B) Türkü, güzelleme, ninni

C) Şarkı, türkü, mani

D) Nefes, mani, ninni

E) Mani, ağıt, naat

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Kaside içinde söylenen gazele, tegazzül denir.

B) Münacat, Allah'ı ve peygamberi övmek için yazılan şiirdir.

C) Kasidenin ilk beytinin uyak şekli aa'dır.

D) Gazelde aşk ve sevgili konuları ele alınır.

E) Mesnevi aruzun kısa kalıbıyla yazılır.

 

8. "Mesnevi" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İran edebiyatında ortaya çıkmıştır.

B) Konu bütünlüğü vardır.

C) Beyit sayısında sınırlama yoktur.

D) Her beyit kendi arasında uyaklıdır.

E) Devrin önde gelenlerini övmek için yazılır.

 

9. —- kafiye bakımından gazelle aynıdır. Giriş (matla) ve şairin adının geçtiği beyit yoktur. —- ile gazel arasında konu bakımından da farklılıklar vardır. —- felsefi, tasavvufi bir fikir, bir hayat görüşü gibi konuları işler.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi getirilmelidir?

A) Kaside      

B) Mesnevi    

C) Rubai

D) Kıt'a          

E) Müstezat

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olamaz?

A) Gittin ama ki kodun hasret ile canı bile

İstemem sensiz olan sohbeti yaranı bile

B) Ey pertev-i likan ile bi-nur u fer çerağ

Nisbet yüzüne şemsi felek muhtasar çerağ

C) Gel varma otağına rakibün ki bilürsin

İt olduğu yine melek itmek yüzer ey dost

D) Kakıyup hışm ile ebrularını çin eyler

Turmaz ol şuh-ı cefa-pişe bana kin eyler

E) Nam u nişane kalmadı fasl-ı bahardan

Düşdi çemende berg-i dıraht itibardan

 

11. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesnevi beyti olabilir?

A) Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke

Dualar eyledüm ol zat-ı pake

B) Eşcar-ı bağ hırka-i tercide girdiler

Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

C) Neylersen edüp bir iki gün bar-ı cefaya

Peymane senün hane senün yar senündür.

D) Zamanında asude halk-ı cihan

Vücuduyla mamure şehr ü diyar

E) Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kil ü kal imiş ancak

 

12. Gazelle ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Arap edebiyatında ortaya çıkan bir şiir türüdür.

B) İlk beytine matla, son beytine makta denir.

C) En güzel beytine taç beyit denir.

D) Şair son beyitte mahlasını (takma adını) kullanır.

E) En az beş, en fazla on beş beyitten oluşur.

 

Aradılar bir tenhada buldular

Yaşlandılar şıvganlarım kırdılar

Yaz bahar ayında bir ad verdiler

Yandım gittim ala karlı dağ iken

13. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine örnek olabilir?

A) Semai        

B) Varsağı     

C) Koşma

D) İlahi          

E) Sagu

 

14. Yiğitlik kahramanlık gibi konular (I)koçaklamayla, güzellik, tabiat ve aşk gibi konular (II)güzellemeyle, ayrılık, ölüm ve hasret gibi konular (III)türküyle, Allah'ın varlığı, birliği ve Allah'a övgüler (IV)münacatla, varlıkların Allah'tan gelip, tekrar Allah'a dönmesi gibi konular (V)devriyeyle anlatılır.

Yukarıdaki parçada altı çizili numaralı bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Kafiye düzenleri birbiriyle aynı olan Divan edebiyatı nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel, mesnevi, müstezat

B) Mesnevi, kaside, şarkı

C) Kıt'a, tuyuğ, mesnevi

D) Kaside, gazel, müstezat

E) Tuyuğ, rubai, murabba

 

16. Aşağıdaki Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisinin uyak örgüsü maniye benzemektedir?

A) Rubai        

B) Kıt'a          

C) Murabba

D) Şarkı         

E) Müstezat

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerle kurulan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Kıt'a – gazel – mesnevi – kaside

B) Müstezat – kıt'a – terci-i bent – tuyuğ

C) Şarkı – kaside – gazel – mesnevi

D) Kaside – gazel – mesnevi – şarkı

E) Gazel – müstezat – kıt'a – rubai

 

18. "Kaside" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Övgü şiiridir.

B) İlk beyti kendi arasında kafiyelidir.

C) Bazen rediflerine göre adlandırılmıştır.

D) Beyit sayısında bir sınırlama yoktur.

E) Birden çok bölümü vardır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-E 9-E 10-C 11-A 12-C 13-C 14-D 15-D 16-A 17-A 18-D

39 Yorum Var: “Nazım Şekilleri Test-1

  1. Arkadaşlar ödev var divan ve halk edb. Nazım biçimleri ile ilgili 100 soru lazım. Yardım lütfen .s

  2. Bazı sorular yanlış ben not alırken fark ettim. Yanlış cevaplar var. Burdan test çözmeyin. Aksi takdirde 10 bile alamazsınız. Bu yanlış düzeltilsin.

    1. Hangilerinin yanlış olduğunu belirtirseniz yardımcı oluruz. Kim bilir belki de sizinki yanlıştır.

    2. Ben de sınava çalışırken biraz soru çözeyim dedim ama sorular gerçekten yanlış, bu sitenin söz sanatları testlerinde de hata var.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir