Milli Edebiyat Test-1

1. İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük bir ilgi toplamış ve bu şiirle Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılmıştır. Şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplum dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış; uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Hece sayısı çok olan ölçüler kullanmış, söyleyişte nesre yaklaşmıştır. Türkçe Şiirler adı altında topladığı eserinde, Türk Sazı, Ey Türk Uyan şiirleriyle tanınır.

Yukarıda tanıtılan şair, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Ziya Gökalp

C) Hamdullah Suphi Tanrıöver

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Mehmet Emin Yurdakul

 

2. —- ile —-, dünya edebiyatında "Maupassant tarzı" ve "Çehov tarzı" olarak bilinen öykü anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri sayılmıştır.

Bu parçanın başında boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) R. Halit Karay, Haldun Taner

B) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal

C) S. Faik Abasıyanık, Orhan Kemal

D) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık

E) Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde, Halide Edip Adıvar'la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) "Sinekli Bakkal" adlı yapıtı töre romanına örnektir.

B) Bazı romanlarını, Doğu-Batı karşıtlığı ve çatışması üzerine kurmuştur.

C) Alışılmışın dışında bir cümle yapısı, tutuk, bazen bozuk bir anlatımı vardır.

D) Anlatımındaki pürüzlere karşın, düşüncelerinin sağlam olmasına özen göstermiştir.

E) Roman ve öykü dışındaki türlerde yapıt vermemiştir.

 

4. Ziya Gökalp’ın çıkardığı Yeni Mecmua'da yayımladığı hikâyeleriyle ün kazanmıştır. Hikâyelerinin konularını, günlük yaşamla ilgili gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır. Realist bir anlayışla yazdığı eserleri arasında "Beyaz Lâle", "Yalnız Efe", "Falaka" sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay

B) Haldun Taner

C) Ömer Seyfettin

D) Memduh Şevket Esendal

E) Reşat Nuri Güntekin

 

5. Aruzu Türkçeye ustalıkla uyguladıkları manzum öykülerinde sıradan insanların yaşamından gerçekçi kesitler vermişlerdir. Toplumcudurlar; ama toplumsal olaylara bakışları, getirdikleri çözümler farklıdır. Bu yüzden aralarında bir kalem savaşı bile olmuştur. Biri hece ölçüsünü hiç kullanmazken, öteki hece ölçüsüyle çocuk şiirleri yazıp bunları "Şermin" adlı kitapta toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Mehmet Âkif, Cenap Şahabettin

B) Recaizade Ekrem, Muallim Naci

C) Mehmet Âkif, Tevfik Fikret

D) Yahya Kemal, Ahmet Haşim

E) Ziya Gökalp, Tevfik Fikret

 

6. Romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermemesi, bazı eleştirmenlerce küçümsenmesine neden olmuştur. Ama bütün kusurlarına karşın, Türk romanında gerçek konuşma onunla başlamıştır. Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir. Gerçekten de Türk romanına İstanbul'daki günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını ilk o taşımıştır.

Bu parçada sözü edilen romancı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi

B) Yakup Kadri

C) Halit Ziya 

D) Halide Edip

E) Mehmet Rauf

 

7. Milli Edebiyat’ın etkisiyle “memleket” edebiyatı anlayışının ilk örneklerini verenlerden biri olan —-; konusu yönünden duygusal bir aşk romanı olan —- adlı yapıtında, Anadolu'yu değişik yönleriyle tanıtmıştır. 3u romanında Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Kuşadası gibi yöreleri, bu yörelerde yaşayan insanların sorunlarını sergilemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) H. Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi

B) Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye

C) Falih Rıfkı Atay, Bizim Akdeniz

D) Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban

 

8. Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat'ın temsilcilerinden biri değildir?

A) Ziya Gökalp         

B) Ömer Seyfettin

C) Fuat Köprülü        

D) Ahmet Rasim

E) Ali Canip Yöntem

 

9. Yazar, bu romanındaki kültür çatışmasını kendi bakış açısına göre yönlendirir. Karagözcü Kız Tevfik'in güzel sesli, hafız kızı Rabia, tasavvufi mistisizmiyle Doğu'yu, İtalyan piyanist Peregrini de akılcı Batı'yı simgeler. Müslüman olan Peregrini'yle Rabia'nın evlenmeleri ise, romanda savunulan görüşlerin doğrulanmasıdır.

Parçada sözü edilen roman ve onun yazarı, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Kalp Ağrısı, Halide Edip Adıvar

B) Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar

D) Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin

 

10. Reşat Nuri, toplum yaşamındaki olayların halk üzerindeki etkilerini “Yaprak Dökümü” adlı romanında göstermiştir. Tanzimat'tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır bu romanda. Aynı soruna Yakup Kadri'nin —-, Peyami Safa'nın "Fatih- Harbiye", Halide Edip Adı var'ın "Sinekli Bakkal", Ahmet Hamdi Tanpınar'ın —- adlı yapıtlarında da yer verilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kiralık Konak, Huzur

B) Sodom ve Gomore, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

C) Bir Sürgün, Yeşil Gece

D) Nur Baba, Handan

E) Hüküm Gecesi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 

11. Neredeyse, Kurtuluş Savaşı'mızla özdeşleşen "Ateşten Gömlek", Cumhuriyet'le yıkılan düzenin belli başlı kurumlarından Bektaşi ocağına neşter vuran "Nur Baba", Atatürk devriminin coşkulu havası içinde gerici, çıkarcı ve sömürücü çevrelerle savaşan bir gencin serüvenini anlatan "Yeşil Gece", Türk romancılığının yüzünü ağartan örneklerindendir.

Bu parçada sözü edilen romanların yazarları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Reşat Nuri, Tarık Buğra, Kemal Tahir

B) Peyami Safa, Yakup Kadri, Halide Edip

C) Yakup Kadri, Peyami Safa, Reşat Nuri

D) Reşat Nuri, Halide Edip, Kemal Tahir

E) Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri

 

Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:

Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek

12. Mehmet Âkif in bu dizelerinden kendisiyle ilgili aşağıdaki özelliklerin hangisine ulaşılamaz?

A) Dilinin sade olduğuna

B) Gerçekçi olmaya çalıştığına

C) Dini ve milli konularda yoğunlaştığına . .

D) Uyaktan da yararlandığına

E) Gözlemden yararlandığına 

 

13. Aşağıdaki sanatçı ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Halit Ziya Uşaklıgil – Saray ve Ötesi

B) Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri

C) Cenap Şahabettin – Tiryaki Sözleri

D) Peyami Safa – Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

E) Memduh Şevket Esendal – Tatarcık

 

14. Adını kutsal kitaplarda anlatılan lanetlenmiş iki kentten alan bu romanda, Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal edilen İstanbul’daki bazı ahlaksızlıklar anlatılır. Batı hayranlığı, eğlenceler, kimilerinin işgal kuvvetlerindeki subaylarla kurduğu ilişkiler gözler önüne serilir,

Bu parçada sözü edilen roman ve onun yazarı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Kurtlar Sofrası, Attila İlhan

B) Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir

C) Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin

D) Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar

E) Sodom ve Gomore, Yakup Kadri

 

15. 1860'tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fünun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

B) Servet-i Fünun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C) Tanzimat / Servet-i Fünun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

D) Tanzimat / Servet-i Fünun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

E) Fecr-i Ati / Tanzimat / Servet-i Fünun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-B 3-E 4-C 5-C 6-A 7-D 8-D 9-C 10-A 11-E 12-C 13-E 14-E 15-C

8 Yorum Var: “Milli Edebiyat Test-1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir