Öne Çıkanlar

Aruzun kendine özgü kalıplarıyla yazılan, dört dizeden oluşan bir nazım şeklidir.

Rubainin özellikleri şunlardır:

  • Uyak düzeni manide olduğu gibi “aaxa” şeklindedir.
  • Rubaide daha çok felsefe ve tasavvufla ilgili düşünceler, dünya görüşü, bir nükte işlenir.
  • Az sözle çok şey ifade etmek amaçlandığından rubaide anlam yoğunluğu vardır.
  • Şairler rubaide mahlas söylemez.
  • Bu türün en büyük şairi Ömer Hayyam’dır.
  • Azmizade Haleti, yazdığı bin kadar rubai ile Osmanlı Döneminin en büyük rubai şairi olarak tanınır.
  • Cumhuriyet Döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır.
Rubai Örneği
Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim

(Azmizade Haleti)