Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

1. “Sade dil” anlayışını savunarak "'ulusal edebiyat" akımını başlatan —- dergisi, 1911 yılında, Selanik'te yayımlanmaya başlamıştı. İstanbul'daki aydın çevre de bu dergiye yoğun ilgi göstermekteydi. O dönemin tanınmış imzalarının çoğu (Faik Ali, Celal Sahir, Yunus Nadi) dergi sayfalarında yer almaktaydı. Fakat asıl önemli olan imzalar —-, —- ve —- olmuştu.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Fecr-i Âti, Ahmet Haşim, Emin Bülent, Fuat Köprülü

B) Genç Kalemler, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp

C) Dergâh, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Nurullah Ataç

D) Garip, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu

E) Türk Yurdu, Halide Edip Adı var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay

 

2. Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp bir araya gelerek "Genç Kalemler" dergisini çıkarmışlardır. Derginin ilk sayısında Ömer Seyfettin'in yazdığı "Yeni Lisan" makalesi yayımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu makalede belirtilen görüşlerden biri değildir?

A) Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmayacaktır,

B) Arapça ve Farsça tamlamalara yer verilmeyecektir.

C) "Kulak için uyak" anlayışı benimsenecektir.

D) Dilimize yerleşmiş olanların dışında, yabancı dillerden ilgeç, bağlaç alınmayacaktır.

E) İstanbul hanımlarının kullandığı konuşma dili, yazı dili olacaktır.

 

3. Şiirin dili düzyazı gibi anlaşılmak için değil; fakat duyulmak için oluşmuş, musikiyle söz arasında, sözden çok musikiye yakın bir dildir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde, yukarıda belirtilen anlayışın etkileri görülmez?

A) Ahmet Haşim

B) Cenap Şahabettin

C) Mehmet Emin Yurdakul

D; Ahmet Hamdi; Tanpınar

E) Yahya Kemal Beyatlı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde Faruk Nafiz Çamlıbel’le ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) "Sanat" adlı şiiriyle, o güne kadar moda olan "saf şiir" anlayışına tepkisini dile getirmiştir.

B) Şiirlerinde aşk, doğa, yiğitlik, ölüm, hasret gibi temalar ağırlıktadır.

C) "Canavar" adlı oyunu, köy yaşamını, işleyen, hece ölçüsüyle yazılmış ilk manzum eserlerden biridir.

D) Yedi Meşaleciler topluluğunun en tanınmış sanatçısıdır ve aruzla da şiirler yazmıştır.

E) "Han Duvarları", Öğretmen olarak atandığı Kayseri'ye yaylı arabayla giderken edindiği izlenimleri yansıtan şiiridir.

 

5. Milli Edebiyat etkisindeki yazarlardan —-, çeşitli dallarda yazıları olmasına karşın, asıl ününü sürgündeyken yazdığı hikâyeleriyle sağladı. Hikâyelerinde, Anadolu insanının acılarını dile getirdik Bunlar, 20. yüzyılın başında Balkan Savaşı ardından Birinci Dünya Savaşı yıkımlarını görmüş ya da bu savaşlardan dolayı yoksulluklar yaşayan insanların trajedileriydi. Bunların dışında; hiciv ve mizah türündeki yazılarını Kirpinin Dedikleri ve Guguklu Saat adlı eserlerinde toplamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Memduh Şevket Esendal

C) Refik Halit Karay

D) Falih Rıfkı Atay

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

6. Milli Edebiyat'ın halk dilini kullanmakla ilgili görüşlerine katılan sanatçı, Divan edebiyatında bazı güzellikler görmüştür. Sanat için sanat anlayışıyla şarkı, rubai, mesnevi, musammat gibi Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmış; aruzun ahenk gücünden ustalıkla yararlanmıştır. Aynı dönemde şiir yazan bir diğer sanatçı ise yine halk dilini ve aruz ölçüsünü kullanmış; ama içerikte toplumsal konulara yer vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Ahmet Haşim – Namık Kemal

B) Mehmet Âkif Ersoy – Rıza Tevfik Bölükbaşı

C) Yahya Kemal Beyatlı – Mehmet Âkif Ersoy

D) Ahmet Haşim – Ziya Gökalp

E) Yahya Kemal Beyatlı – Ziya Osman Saba

 

7. (I)İkinci Meşrutiyet’le gelen özgürlük ortamı, yayın organlarını, dili ve edebiyatı da ulusçuluk açısından geliştirir. İddialı bir topluluğun boy gösterdiği Milli Edebiyat dönemi, (II)edebi eleştiriler ve polemik acısından çok hareketlidir. (III)Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi pek çok dergi ve gazetede bu tür eleştiriler görürüz. (IV)Ömer Seyfettin, Genç Kalemler'de Yeni Lisan hareketini başlatırken, (V)Ali Canip Yöntem, bu harekete karşı olan Halit Ziya Uşaklıgil ile polemiğe girer.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 

8. Servet-i Fünun döneminde önemini iyice kaybeden tiyatro, Milli Edebiyat döneminde de ön plana çıkamadı belki; : ama yine de tiyatro türünde eser veren sanatçılar oldu.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen türde bir eserdir?

A) Sürgün

B) Canavar

C) Üç İstanbul

D) Yezidin Kızı

E) Yeşil Gece

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-C  3-C  4-D  5-C  6-C  7-E  8-B