Öne Çıkanlar

Dilde biri nazım diğeri nesir olmak üzere iki anlatım biçimi vardır. Nazım, ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir.

Manzume: Ölçü ve kafiye gözetilerek, nazım biçiminde yani dizeler halinde yazılan metinlere ”manzume” denir. Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da “şiir” denir.

Manzume ve şiir arasındaki farklar:

 • Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edilemez.
 • Manzumelerde bir olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü yoktur.
 • Manzumelerde sözcükler genelde gerçek anlamda kullanılırken şiirde çok anlamlılık vardır.
 • Şiirler manzumelere göre çağrışım yönünden daha zengindir.

Manzum hikâye:

Nazmın nesre yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür. Önemli özelliklerinden birisi metinde karşılıklı konuşmaların yer almasıdır. Bu tarzı edebiyatımızda ilk kez Servet-i Fünuncular denemiştir. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy bu türde başarılı örnekler vermişlerdir.

Şiir Türleri

1. Lirik Şiir

 • Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları duygusal bir dille anlatan şiire lirik şiir denir.
 • Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini Lyra (lir) denilen bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere lirik denilmiştir.
 • Gazel, şarkı koşma, semai lirik şiire örnektir.

2. Pastoral Şiir

 • Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür.
 • Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” adını alır.

3. Epik Şiir

 • Yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını işleyen şiirlerdir.
 • Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.
 • Okuyanda coşku ve yiğitlik duygusu uyandırır.
 • Epik sözcüğü, Yunancada destan anlamındaki epope’den gelmektedir.

4. Didaktik Şiir

 • Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
 • Manzum hikâyeler ve fabllar da bu gruba girer.

5. Satirik Şiir

 • Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştiren şiirlerdir.
 • Halk edebiyatında “taşlama”, Divan edebiyatında “hiciv” denir.

6. Dramatik Şiir

 • Tiyatroda kullanılan şiir türüdür.
 • Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu şekilde sözler şiir şeklinde söylenirdi.
 • Dramatik şiir, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir.
 • Bizde birkaç sanatçı dışında pek kullanılmamıştır.