Öne Çıkanlar

1. (I)Koşma, halk şiirimizin en yaygın türüdür. Daha çok, (II)11'li hece ölçüsüyle söylenir ve konularına göre sınıflandırılır. Doğanın güzelliklerini övenlerine "güzelleme", yiğitlik üzerine söylenenlerine (III)“koçaklama”, bir kişinin ya da toplumun aksak ve kötü yönlerini yerenlerine (IV)"taşlama", ölüm karşısında duyulan acıyı anlatanlarına (V)“varsağı” adı verilmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıda verilen Halk ozanlarından hangisi bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır?

A) Gevheri

B) Dertli

C) Bayburtlu Zihni

D) Yunus Emre

E) Dadaloğlu

 

3. Halk şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok, hecenin altılı, dokuzlu, on ikili kalıpları tercih edilmiştir.

B) Halkın anlayabileceği yalın bir dil kullanılmıştır.

C) Ahenk çoğunlukla yarım uyak ve redifle sağlanmıştır.

D) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

E) Gözleme, somut benzetmelere dayalı bir anlatım vardır.

 

4. Toroslarda yaşayan Türkmen boyları arasında yetiştiği tahmin edilen şair, aşk ve tabiat konularında şiirler söylemiştir. Yalın bir dili vardır. Şiirlerinde tasavvufa ve dinî konulara yer vermemiş; divan şiirinden hiç etkilenmemiştir. Şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Koşma, semai, ara sıra da destan söylemiştir. Kendinden sonra gelen âşık edebiyatı şairlerini etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu

B) Pir Sultan Abdal

C) Âşık Ömer

D) Karacaoğlan

E) Âşık Veysel

 

5. Ateşim var külüm yok

Bülbül oldum dilim yok

Yâr ardına düşeli

Ağlamadık günüm yok

Bu dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan   B) Varsağı   C) Destan   D) Koşma   E) Mani

 

6. Aşağıdakilerden hangisi halk masallarının özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle iyilik-kötülük, adalet-zulüm gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden söz edilmesi

B) Yer ve zaman kavramlarının belirsiz olması

C) Kişilerin insanlar, hayvanlar, cinler, periler, devler vb.den seçilmesi

D) Genellikle manzum olarak yazılması

E) Eğitici bir nitelik taşıması 

 

7. Destandan —- geçiş döneminin ürünü olan —- olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar birlikte verilmiştir. 15. yüzyılda yazıya geçirilen bu eserde, —- Türklerinin diğer Türk boyları ya da uluslarla yaptıkları savaşlar anlatılır. Eser, 12. yüzyıl Türkçesinin özelliklerini yansıtır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) masala – Kitab-ı Dede Korkut'ta – Uygur

B) romana – Atabet'ül-Hakayık'ta – Oğuz

C) halk hikâyeciliğine – Kitab-ı Dede Korkut'ta – Oğuz

D) masala – Divanı Hikmet'te – Saka

E) mesneviye – Kitab-ı Dede Korkut'ta – Saka

 

8. (I) Kitab-ı Dede Korkut, destansı özellikler taşıyan hikâyeler kitabıdır. (II) Kitap, on iki hikâyeden oluşmaktadır. (III) Müslüman Oğuzların hayatını anlatan bu hikâyeler İslamiyet öncesi dönemden de izler taşımaktadır. (IV) Bu hikâyelerde, Salur Kazan ve Bayındır Han, Bamsı Beyrek gibi kahramanlar doğaüstü güçleriyle anlatılır. (V) Hikâyelerin yazarı Dede Korkut, her hikâyenin sonunda öğüt niteliğinde sözler söyler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Hece ölçüsünün kullanılması

B) Genellikle yarım uyak ve redifin kullanılması

C) Gerçek yaşamdan kopuk, soyut benzetmelerin yapılması

D) Nazım birimi olarak çoğunlukla dörtlüğün kullanılması

E) Aşk, tabiat, ayrılık, ölüm, yiğitlik, eleştiri gibi konu ve kavramların işlenmesi

 

10. Güney Anadolu'da yetişen ozan, Halk edebiyatının âşık kolunda çok güçlü sestir. Şiirlerini sade bir dille ve hece vezniyle söylemiştir. Güzellik, coşku ve doğa, şiirlerindeki önemli konulardır. Din dışı konularda şiir söyleyen ozan, daha çok, koşma ve semai türünde şiirleriyle ünlenmiştir.

Bu parçada sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan

B) Köroğlu

C) Âşık Veysel

D) Âşık Ömer

E) Pir Sultan Abdal

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü âşık edebiyatı nazım şekilleridir?

A) Koşma – varsağı – semai – destan

B) Destan – mani – koşma – ağıt

C) Koçaklama – ağıt – ilahi – varsağı

D) Güzelleme – mani – semai – nefes

E) Varsağı – şarkı – türkü – taşlama

 

12. XX. asırda yaşamış; küçük yaşta gözlerini kaybettiği için kendini sazına vermiştir. Şiirlerinde aşk, yurt, toprak sevgisi dikkat çeker. Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Halk şiirinin son büyük ustası olarak anılır. Şiirlerinin bir kısmı "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta toplanmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu

B) Âşık Ömer

C) Âşık Veysel

D) Karacaoğlan

E) Pir Sultan Abdal

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-E  3-A  4-D  5-E  6-D  7-C  8-E  9-C  10-A  11-A  12-C