Öne Çıkanlar

Not: Yazılı soru ve cevapları sayfanın altındadır.
 
1) Müşahit(gözlemci) bakış açısıyla bir paragraf yazınız. (10 p.)
 
2) Aşağıdaki dörtlüğü şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.
Dadaloğlu’m  bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
 
3) Çocuğun birine sormuşlar:
      –   Ne olacaksın?
     – Adam olacağım, demiş.
Çocuğun yanıtında hangi edebi söyleyiş(söz sanatı) vardır?
 
4)   Gazelin en güzel beytine  beytü’ül gazel denir
         Edebiyatımızın ilk hikâye örneği olan Letaif-i Rivayet,  Samipaşazade Sezai’ye aittir.
        Bir  Divan şairinin beş mesnevisinden oluşan eserine tahmis denir.
          Şiir şeklinde yazılmış fabllar da manzume sayılabilir.
         Masallarda yer ve zaman belirsizdir ve masallar milli değil, evrensel özellik gösterir.
           Türk şiirinde dört  şiir geleneğinden bahsedilebilir.
Yukarıdaki cümlelerde toplam kaç bilgi yanlışlığı vardır?
A)     2         B) 3     C)4          D) 5           E) 6
 
5) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
A)     Olay hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi……………………………………’dir.
B)      “Karlar altında bir ilkbaharı yaşadım.” dizesinde………………………….. adlı sanat vardır.
C)      Olay çevresinde gelişen metinler……………………………. ve …………………………….bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılır.
D)     Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk romanın yazarı……………………………’dir.
E)      Mesnevilerin uyak düzeni…………………………….şeklindedir.
 
6) “Her akşam genç balıkçı denize açılır, ağlarını sulara atardı. Rüzgâr karadan esiyorsa ya hiçbir şey  yakalayamaz ya da pek az şey tutabilirdi; zira bu, kara kanatlı acı bir rüzgârdı. Azgın dalgalar onu karşılamak için göklere çıkardı. Fakat rüzgâr kıyıya doğru esince balıklar derinlerden çıkagelir. Ağının gözlerine doluşur, genç balıkçı da onları pazara götürüp satardı.” Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)     Olay çevresinde gelişen  bir metinden alınmıştır.
B)      Kahraman anlatıcı bakış Açısıyla yazılmıştır.
C)      Tasvirsel ifadelere yer verilmiştir.
D)     Kişileştirme yapılmıştır.
E)      Zamana ve mekâna ilişkin ipuçları verilmiştir.
 
7) Aşağıdaki  verilen şiir parçası hangi şiir geleneğinden hareketle oluşturulmuştur? Sebebiyle yazınız.
Dişli rüzgârlara karşı büyüttüm
Düşman gecenin içinde seni
Bir damlacık aydınlığım
Kelemime kâğıdıma şavkı vuran
Avucumda koruduğum bugüne
 
8)       Sisler Bulvar’ında seni kaybettim
            Sokak lambaları öksürüyordu
            Yukarıda bulutlar yürüyordu
            Terk edilmiş  bir çocuk gibiydim
            Dokunsanız ağlayacaktım.
Yukarıdaki şiire ilişkin aşağıda verilenlerin karşısına yargı doğruysa  (D), yanlışsa (Y)  yazınız.
Şiirde mecaz anlam taşıyan sözcükler kullanılmıştır . (   )
Şiirde benzetme yoluyla imge oluşturulmuştur. (   )
Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmemiştir. (   )
Şiirin nazım birimi  beyittir. (   )
 Teşhis sanatına yer verilmemiştir. (   )
 
9)  Süzme çeşmün gelmesün müjgân  müjgân üstine
         Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine
         Dilde gam var şimdilik  lutfeyle gelme ey sürur
         Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstine
Bir gazelden alınan yukarıdaki bölümlere bakarak Divan şiiri hakkında neler söyleyebilirsiniz.
 
10) Aşağıda istenenleri karşılarına yazınız.
Edebiyatımızdaki  ilk edebî roman:      ………………………………… 
Edebiyatımızdaki ilk  tarihi roman:     ………………………………….
Harname adlı mesnevinin   yazarı:      ………………………………….
Gazelin ilk beytine verilen isim     :      ………………………………….
Sesteş sözcüklerle yapılan söz sanatı: ..………………………………….. 

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)