Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

13. YÜZYIL

13. yüzyılda bir taraftan aydınlara ve orta tabakaya hitap eden dinî – tasavvufi bir edebiyat gelişirken ve divan şiirinin temelleri atılırken, diğer taraftan Halk edebiyatında da büyük ilerleme meydana gelmiştir. Daha önce Seyid Battal Gazi ve Danişmend Ahmed Gazi etrafında teşekkül eden destanların bu çağdan itibaren yazıya geçirildiği de görülmektedir.

14. YÜZYIL

14. yüzyılın Halk şairleri Yunus Emre’nin yolunu takip eden Said Emre ve Kaygusuz Abdal’dır. Eski Türk destanlarından izler taşıyan ve bir çeşit Oğuzname mahiyetinde olan Dede Korkut Hikâyeleri, daha önceki asırlarda oluşmuşsa da bu asırda tespit edilip yazıya geçirilmiştir.

15. YÜZYIL

15. yüzyılda Halk şairi olarak kimse bilinmemektedir.

16. YÜZYIL

16. yüzyılda halk şiiri büyük bir gelişme göstermez. Oldukça fazla sayıdaki saz şairleri içerisinde Hayalî, Kul Mehmet, Öksüz Dede anılabilir. Bu çağda kökü çok eskilere kadar giden Köroğlu Destanı da yeni ve İslami bir şekil almaya başlamıştır. Yerli hayatın sosyal ve siyasi hadiselerine uydurulan ilave değişikliklerle yeniden işlenen Köroğlu Destanı günümüze kadar yaşamıştır.

17. YÜZYIL

Bu yüzyılda halk edebiyatı büyük gelişme ve genişleme göstermiş, en parlak durumuna gelmiştir. Asker ocaklarında, kalelerde, serhatlarda, kahvelerde, saray ve konaklarda, kasaba ve köylerde pek çok saz şairi yetişmiş, usta sanatkârlar çıkmıştır. Halk hikâyeciliği, meddahlık, halk tiyatrosu ve karagöz büyük rağbet kazanmış, bu sahalarda zengin eserler ortaya çıkmıştır.

Halk edebiyatı ve sanatı yüksek zümre arasında ilgi uyandırdığı gibi, saz şairleri de aruz vezniyle şiirler yazmışlardır. Halk edebiyatının en büyük şairleri bu yüzyılda yetişmiştir.

18. YÜZYIL

18. yüzyıl saz şairi olarak önemli bir isim yetişmemiştir. Geçen yüzyılda başlayan âşıkların aruz vezniyle şiir söyleme âdeti genişlemiştir.

19. YÜZYIL