Öne Çıkanlar

1. Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan

Mâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan

Görelim âb-ı hayât  aktığın ejderhadan

Gidelim serv-i revanım yürü Sa’dâbâd’a

Bu dörtlük, 19.yy şairlerinden Nedim’e aittir ve bu şiirde şair, coşkun duygularını ve sevgilisiyle olan maceralarını anlatmıştır. Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epik şiir

B) Satirik şiir

C) Didaktik şiir

D) Pastoral şiir

E) Lirik şiir

 

2. Aşağıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde imge vardır?                           

A) Annem, çiçek işlemeli bir lambaydı diyor şair.

B) Elleri nasırlı anneler Anadolu’da çokça bulunur.

C) Cennete uzanan yolda annemin elinden tutuyorum.

D) Karanlık gecelerde annemin omzuna başımı yaslardım.

E) Osmanlının küllerinden doğmuş yeni bir ülkede yaşıyoruz.

 

3. Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Yukarıdaki beyitte kullanılan uyak (kafiye) türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak

B) Tam uyak

C) Zengin uyak

D) Cinaslı uyak

E) Tunç uyak

 

4. – Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.

– Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

– Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.

– Nazım (şiir) biçimindeki yazılardır.

Yukarıda tanımı yapılan terimler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Beyit

B) Ölçü

C) Manzum

D) Mısra

E) Aruz            

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecazımürsel) yapılmıştır?

A) Bu filmle, beyaz perdeye sürpriz bir dönüş yaptı.

B) Masanın üstündeki telefon defterini uzanıp aldı.

C) Yağmur bulutları, gökyüzünü yavaşça kaplamıştı.

D) O saatte apartman uykudaydı, sessiz olmalıydı.

E) Sabah uyandığı gibi yola çıkmak istiyordu.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi senaryonun özelliklerinden değildir?

A) Senaryolarda zaman unsuru gündüz ve gece diye tanımlanır.

B) Bölüm, ayrım, sahne ve çekim gibi kavramları vardır.

C) Senaryo metnini kaleme alan kişiye senarist denir.

D) Senaryo metinleri, teknik kadronun anlayabileceği evrensel bir kod ile yazılır.

E) Senaryo metinlerinde romanlara özgü bir anlatım tekniği bulunur.

 

7. Maçka ve Hamsiköy’den sonra dağı tırmanmaya başladık. Zigana kalın gövdeli; fakat korkunç değil. Tırmanış 30 kilometreyi buluyor; ama tehlikeli değil. Kapalı dağ, insanı kucaklıyor gibi emniyette taşıyor. Dağın sırtında değil karnında dolanıyoruz. Sırtta helezonlaşan yolların bir tarafı açık, ufukların derinliğiyle gözümüz kararıyor. Tepede yürümek uçmak gibi bir şey.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Öyküleme – Tanımlama

B) Öyküleme – Betimleme

C) Betimleme – Açıklama

D) Öyküleme – Örnekleme                                     

E) Betimleme – Tanımlama

 

8. “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trajedi

B) Operet

C) Komedi

D) Dram

E) Opera

 

9. Bir garip rüya rengiyle

Uyuşmuş gibi her şekil,

Rüzgârda uçan tüy bile

Benim kadar hafif değil.

 

Başım sükûtu öğüten

Uçsuz bucaksız değirmen;

İçim muradına ermiş

Abasız, postsuz bir derviş.

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzurlu sessizlik

B) Vatan sevgisi

C) Yaşama sevinci

D) Doğanın sessizliği

E) Manzaranın büyüsü

 

10. I. Oldukça ince bir davranıştı.

II. Gençler, meydana doğru ilerledi.

III. Kumaşın eni çok dardı.

IV. O seni ayakta uyutur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A) I. ve II.

B) ve IV.

C) III. ve IV.

E) II. ve III.

 

11. Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut bir anlam kazanabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Çocuklar bayram günlerinde ödüllendirilmeli.                                                                 

B) Savaş olan bölgelerde en çok zararı çocuklar çekiyor.                                              

C) Eğitimsiz bırakılan çocuklar, suça yöneliyor.                                                           

D) Geri kalmış ülkeler, güçlülerin oyuncağı hâline geliyor.                                  

E) Küresel ısınma, iklim değişikliğine yol açıyor.      

 

12. Teknik, bilimin kristalize olmuş halidir. Yani bilimin araç-gereç ve makineye dönüşmüş hâlidir. İnsanoğlu onun sayesinde ilkçağların karanlığından sıyrılmıştır. Kendine daha çok zaman ayırıp kültürel yönden olgunlaşmıştır. Birbirini sevmeyi, barış içinde bir arada yaşamayı öğrenmiştir.

Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklama

B) Betimleme

C) Öyküleme

D) Tartışma

E) Örnekleme

 

13. Metinler , gerçeklikle ilişkileri , yazılış amaçları ve işlevleri bakımından ikiye ayrılır : ………………ve …………………..

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir ?

A) Öğretici metinler – Bilim metinleri

B) Sanat metinleri  – Fen metinleri

C) Fen metinleri   – Teknoloji metinleri

D) Bilim metinleri  – Müzik metinleri

E) Sanat metinleri    –  Öğretici metinler

 

14. Roman ve hikâye türünün karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Romanda olaylar, hikâyede ise bir tek olay vardır.

B) Roman serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşurken hikâyede böyle bir plan yoktur.

C) Her iki türde de olay, kişi, yer ve zaman unsurları vardır.                           

D) Romanda ayrıntılara yer verilirken hikâyede yüzeysel bir anlatım söz konusudur.                                                                                                                             

E) Hikâyede kişi sayısı azken romanda kalabalık ve çeşitlidir.

 

15. Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekân dardır.

Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü

B) Roman

C) Deneme

D) Anı

E) Fıkra

 

16. Aşağıdakilerden hangisi “makale“nin özelliklerinden biri değildir?

A) Anlatım yoğun ve yalındır; yazı tarafsız bir nitelik taşır.

B) Makale yazarı anlatımda söz oyunlarına başvurmamalıdır.

C) Düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

D) Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu sergiler.

E) Makale bilimsel araştırmaların da bir örneğidir ve bilimsel konularda da yazılır.

 

17. Roman yazmak için önce görmek gerekir. İnsanları, hayatı ve doğayı inceleyerek görmek.

Bu görüş roman yazımında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A)Hayal gücü

B) Üslup

C) Gözlem

D) Yansızlık

E) Sabır

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girmiştir?

A) Eskiden kalma bir mobilyayı onarmış.

B) Mor gömleği daraltması için terziye vermiş.

C) Arabanın yıpranmış tekerleğini değiştirme zamanı gelmiş.

D) Senin gönderdiğin kargo daha elime geçmedi.

E) Üç boyutlu film izlemeye, sinemaya gideceğiz.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil grubu yoktur?

A) Hiçbir yere sapmadan yola devam ediniz.

B) Güneş doğalı da yarım saat olmamış.

C) Otomobili dağ sırtı boyunca sürerek sapaktan çıkmaya çalıştı.

D) Havaalanında beni görür görmez bana doğru koşmaya başladı.

E) Tek isteği müfettiş olabilmekti.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi trajedi türünün özelliklerinden değildir?

A) Manzum olarak kaleme alınır.

B) Konusunu günlük hayattan alır.

C) Klasizm akımının etkisinde gelişmiştir.

D) Üsluba önem verilir.

E) Trajedide üç birlik kuralına uyulur.

 

21. Roman ve hikâyede yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi tiyatroda genellikle bulunmaz?

A) Olay örgüsü

B) Mekân

C) Anlatıcı

D) Şahıs kadrosu

E) Zaman

 

22. Aşağıdaki yargılardan hangisi senaryo ile edebiyat arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

A) Edebi metinlerde öyküleme vardır, senaryolarda öykülemeden söz edilemez.

B) Edebi metinde metnin anlamı, senaryoda görüntü değeri önemlidir.

C) Edebiyat metninde okuyucu metinle karşı karşıyadır, senaryoda izleyici metni göremez.

D) Edebi metin herkese, senaryo metni yönetmen, oyuncular ve teknik ekibe yönelik olarak yazılır.

E) Edebi metinlerde anlatılmak istenen şey kelimelerle okurun zihninde canlandırılır, senaryoda ise anlatılan olayın değeri görüntü ile ilişkilendirilir.

 

23.Aşağıdakilerden hangisi sinema ve edebiyatın benzerliklerinden biri değildir?

A) Sinemada olduğu gibi edebiyatta da görsellik ön plandadır.

B) İkisi de insanlarda sanat zevki geliştirme işlevi taşır.

C) Anlatmaya bağlı edebi metinlerdeki kurgu sinemada da vardır.

D) İkisi de birer sanat dalıdır.

E) Her ikisinde de estetik kaygı vardır.

 

24. I. İçinde olağanüstü olaylar barındırır.

II. Genelde başında birtakım kalıplaşmış sözler bulunur.

III. Olayların geçtiği zaman ve mekân belirsizdir.

IV. Anlatım alabildiğine yoğundur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde, hakkında bilgi verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro

B) Hikâye

C) Masal

D) Roman

E) Destan

 

25. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fabllar,insanlara ders vermeyi amaçlar.

B) Fabllar tekerleme adı verilen bölüm ile başlar.

C) Kahramanları hayvan olan her hikaye, fabl olarak değerlendirilemez.

D) Fabllar da masallar gibi kurguya dayanır.

E) Fabllarda “kıssadan hisse” anlayışı esastır.

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları A Grubu İndir! (Test) (Kamil BOZ)

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları B Grubu İndir! (Test) (Kamil BOZ)