Öne Çıkanlar

MERDİVEN
 
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak…
 
Sular sarardı… yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta…
 
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
 
Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta…
                                                                  Ahmet HAŞİM 
 
1-Yukarıdaki şiirden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.(10 puan)
Şiirin Ölçüsü:
Şiirin muhtevası ve konusu:
 
2-Şiirde kullanılan imgeler nelerdir? Bu imgelere hangi anlamların yüklendiğini belirtiniz.(en az iki tane bulunuz) (10 puan)
 
3-Şiirden kullanılan söz sanatlarından iki tanesini bulunuz ve söz sanatının adını yazınız.(söz sanatlarının geçtiği kelime ve kelime gruplarını mutlaka belirtiniz) (10 puan)
 
4Empresyonizm (izlenimcilik) akımının özelliklerinden üç tanesini yazınız. Merdiven şiirden hareketle empresyonist özelliğe ait örnekler veriniz.(en az 2 örnek)  (2×5=10 puan) 
 
5-Şiirin dil ve anlatım özelliği hakkında bilgi veriniz.(5+5=10 puan)
 
6. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2×5=10 P)
– Servet-i Fünun Dönemi şairleri, divan şiirinin imgelerini kullanmaya devam etmişlerdir. (   )
– Servet-i Fünun Döneminde olay hikâyesi de durum hikâyesi de kullanılmıştır.(   )
– Tevfik Fikret’in şiirlerinde realizm akımının etkisi görülür. (   )
– Tevfik Fikret tüm şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmıştır. (   )
– Servet-i Fünun Dergisi’nin kurucusu Ahmet İhsan’dır. (   )
 
7- Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2×5=10 P)
– Servet-i Fünun şiirinde ……………………..ve ……………………………. ; roman ve hikayelerinde ………………………….ve…..………………….akımlarının etkisi vardır.
– Servet-i Fünun Edebiyatının diğer adı ……………………………..dir.
 
8-Fecriati dönemi edebiyatının özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(2×5=10p)
 
9- Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme almıştır. Eserlerinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Ona göre şiir, hissedilmek, duyulmak için yazılan bir türdür. O, şiirlerinde dış dünyayı olduğu gibi değil, hayallerle süsleyerek şiire aktarmıştır. Şiirde anlam kapalılığından yanadır. “Göl Saatleri” şiir kitaplarından biridir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?(5 p)
       A) Ahmet Haşim       
       B) Cenap Şahabettin
       C) Tevfik Fikret        
       D) Süleyman Nazif
       E) Ali Canip
 
10- Roman, öykü, makale ve eleştiri türünde eserler yazmıştır. Yeni edebiyatı savunan yazılar ele almıştır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla zengin aileleri işlemiştir. Fransız İhtilalı’nı konu alan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirisi Servet-i Fünun’da yayınlanınca bu dergi kapatılmıştır. Böylece Servet-i Fünuncular dağılmışlardır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?(5p)
A) Süleyman Nazif   
B) Ahmet Haşim
C) Hüseyin Cahit      
D) Ahmet Rasim
E) Ali Canip
 
11-Servet-i Fünûn roman ve öyküsüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (5p)
              A) İstanbul aydınları ile saray ve konaklarda yaşayan kişilerin şahsi ve ailevi sorunları ele alınmıştır.  
              B) Gözleme yer verilmiştir,rastlantılar azalmıştır.
              C) Sembolizm ve parnasizm ilkeleri benimsenmiştir.
              D)Devrik ve eksiltili cümleler sıkça kullanılmıştır.               
              E) Dil,şiire göre daha anlaşılır olmakla birlikte yine de ağırdır.
 
12. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayatta izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hikâyeleridir. Manzumelerde Fik­ret’in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”
Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir? (5 P)
        A) Nazmı nesre yaklaştırmasından
        B) Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden
        C) Beyit bütünlüğünü kırmasından
        D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından
        E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Talip ÖZ)