Öne Çıkanlar

MAKBER
Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı, 
Gönlüm dolu ah-u zâr kaldı.
Şimdi buradaydı, gitti elden,    
Gitti ebede gelip ezelden. 
Ben gittim, o haksar kaldı, 
Bir köşede tarumar kaldı,
Baki o enis-i dilden, eyvah,
Beyrut’ta bir mezar kaldı.  
 
HÜRRİYET KASİDESİ’NDEN
Ne mümkün zulm ile  bidâd ile imha-yı hürriyet
Çalış idrakı kaldır  muktedirsen  ademiyetten
Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten
 
S.1. Yukarıdaki metinlerden hangisi Tanzimat  1.Dönem  hangisi Tanzimat  II. Döneme aittir? Nereden anladınız?    10 PUAN
 
“ – Kızım, ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye vermem, deyince Mustafa Efendi söze atılarak:
– Eviniz hırsız yatağı mı, diye sordu. İhtiyar kadın sustu. İhtiyarlara saygı, kadınlara hürmet, çocukları koruma, insanlığın ve medeniyetin vicdanına yüklediği mukaddes bir vazife olduğunu bilmeyen bu murdar vahşi – Esirim değil mi? Öldürürüm de yine sana satmam, der demez ihtiyar ayağa kalktı.
– Lanet olsun size, dedi.”
 
S.2.Yukarıda Sergüzeşt romanından bir parça verilmiştir.
A)  Bu roman, dönemin hangi sosyal gerçekliğini yansıtmaktadır?  5
B) Bu parçadan da yararlanarak Tanzimat dönemini roman anlayışını yazınız        5 
 
S.3.
a) ‘Kafiye kulak için mi göz için mi’ tartışması hangi sanatçılar arasında olmuştur?    5
b)  Bu tartışmalar sonucunda kimler, hangi eserleri ortaya koymuşlardır?   5
 
S.4. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve türlerini belirtiniz. 5×2:10
a)       Lehçetül Hakayık: ……………………/…………………………………  
b)       Küçük Şeyler…………………………/…………………………………
c)       Kamus-ı Türkî………………………../………………………………….
d)       Ömer’in  Çocukluğu:…………………./………………………………..
e)       Araba  Sevdası ………………………./………………………………….
 
S.5.Aşagıdaki bilgilerden yanlış olanları (Y) doğru olanları  (D)   ile eşleştiriniz.      5
a)Namık Kemal’in  altı tiyatro eseri de Dram türündedir.  (……..)
b) Ziya Paşa’nın ‘Zafername’ adlı   eseri antoloji  türünde  Divan şiiri  seçkisidir.  (…..)
c) Edebiyatımızda ilk köy şiirini Muallim Naci  yazmıştır.  (…………..)
d) Şair Evlenmesi  Evlenmesi  sahnelenen ilk piyesimiz olup  dram türündedir    (……..)
e)  İlk Kadın Romancımız Fatma Aliye Hanım Tanzimat Dönemi sanatçısıdır.   (…….)
 
S.6.Aşığıdaki tabloyu doldurunuz.     15
SANATÇI   DÖNEMİ ETKİLENDİĞİ AKIM  SANATÇININ BİR TİYATRO ESERİ
Abdülhak Hamit Tarhan      
Namık Kemal      
 İbrahim Şinasi      
R.MahmutEkrem      
Ahmet Mithat Efendi      

GAZEL

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm                  Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’de
Dolaştım mülk-i İslam’ı bütün viraneler gördüm                  Felatun’u beğenmez anda çok divâneler gördüm
 
Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm      Ziya Paşa   (kaşane:köşk,saray- virane: yıkık dökük- darüşşifa;şifa   kapısı)
 
S.7.
a) Yukarıdaki parçanın nazım şeklinin adı nedir?     5
b) Parçanın nazım birimi nedir?    5 
c)  Parçanın birinci bölümünü günümüz Türkçesine çeviriniz.  5
d) Bu şiire bakarak Tanzimat 1.Dönem Türk şiiri ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?  5
e)  2.bölümde şairin rahatsız olduğu durum nedir? 5
f)  Parçanın birinci bölümündeki en belirgin edebi sanatı yazınız.  5
 
S.8.  Ahmet Mithat Efendi’nin sanat anlayışını yazınız.      10
 
S.9.  Aşağıda edebiyatımızın ilkleri verilmiştir.   Bu eserleri yazarlarıyla yazınız..   5
A)   İlk köy romanı:……………/……….…….        
B)    İlk  edebi roman:…………………/……………..…….
C)  İlk Pastoral şiir kitabı:……………………/………………………
D)  İlk  yerli roman:……………/ ………..…    
E)  Batılı tarzda ilk hikaye örnekleri:……………/………….   

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Fevzi ALPER)