Edebiyat Bilgileri Karma Test-9

1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

A) Bir kişinin yaşadıklarını günü gününe, tarih atarak anlattığı yazı türüne —- denir. (günlük)

B) Bir kişinin kendi yaşamını, yaptıklarını, yaşadığı döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara —- denir. (otobiyografi)

C) Herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarıyla ortaya koymak amacıyla yazılan metinlere —- denir. (eleştiri)

D) Herhangi bir konu ya da sorunun değişik boyutlarıyla ele alınıp işlendiği gazete ve dergi yazılarına —- denir. (anı)

E) Yazarın herhangi bir konuyla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde, kanıtlama havasına girmeden anlattığı yazılara —- denir. (deneme)

 

2. Baharda haz duyar nar, çiçeklenir

Arı sesi çan sesine eklenir

Tüm güzellik Toroslarda renklenir

Oylum oylum kardır güney illeri

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Didaktik şiir   B) Pastoral şiir   C) Epik şiir   D) Satirik şiir   E) Dramatik şiir

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da gelişen Türk edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A) Bahtiyar Vahapzade

B) Şehriyar

C) Abdürrahim Dede

D) Cengiz Aytmatov

E) Cengiz Dağcı

 

4. Herhangi bir kişinin, bir yapıtın, bir konunun doğru ve yanlış yönlerini göstermek amacıyla yazılan metinlerdir. Ele alınan öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmak amaçlanır bu yazılarda. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme, yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir bu yazılar.

Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük   B) Tiyatro   C) Deneme   D) Anı   E) Eleştiri

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

A) Sen gelmedin bu yerlere, gelmek kolay değil

Yıllar süren bir özlemi bilmek kolay değil

B) Rüzgâr ışık titredi çiğ gül düştü

Tutunduğu dalı tutuşturup bülbül düştü

C) Bir haber etmedim haberimizi alırsın

Yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin

D) Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünden

E) Gözlerin kararan yollarda üzgün

Ve bir zambak kadar beyazdır yüzün

 

6. "Dest bûsi arzusiyle ger ölürsem dostlar" dizesindeki "s" sesinin tekrarında olduğu gibi şiirde, aynı ünsüzlerin bir ahenk oluşturacak biçimde tekrarlanmasına —- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) aliterasyon   B) asonans   C) telmih   D) redif   E) seci 

 

7. Sen bir yana, dünya bir yana düşer

O gözlere dalan ummana düşer

Halim nakleylemek yarana düşer

Yarayı ben aldım, derman sendedir

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Tam kafiye kullanılmıştır.

C) II. dizede ulama vardır.

D) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E) Çapraz uyak düzeni ile yazılmıştır.

 

8. Çağdaş Türk şiiri asıl ivmesini 1920'li yıllarda alır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemalettin Kamu. Ahmet Kutsi Tecer, Cahit Sıtkı Tarancı hiçbir akıma bağlı olmaksızın, ilk ürünlerini bu süreçte verirler.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarlardan birine ait değildir?

A) Düşten Güzel

B) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

C) Destan Gibi

D) Köşebaşı

E) Bingöl Çobanları

 

9. Tut ki bir yalnızım ben

Esintine muhtacım ey ulu rüzgâr

Bana bir sır gerek şafak vaktinden

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Tam uyak vardır.

B) Varsayım söz konusudur.

C) Ünsüz yumuşaması vardır.

D) Bileşik çekimli bir fiil vardır.

E) Nida sanatına başvurulmuştur.

 

10. Çağdaş öykücülüğümüzün gelişmesine önemli katkılar sağlamış olan —-, sıradan insanların yaşantılarındaki günlük olayları gözlemleyip, yalın anlatımıyla öyküleştirmiş ve yeni bir öykü anlayışı geliştirmiştir. Bunu "Mendil Atlında" kitabında görebiliyoruz. —- ise, hikayelerinde konuya ve olaya fazla önem vermez. Onun öykülerinin ana teması yaşama sevincidir. Sıradan insanlar, işsizler, hamallar, balıkçılar onun insanlarıdır ve bu insanlar Lüzumsuz Adam'da, Mahalle Kahvesi'nde, Havada Bulut'ta kendilerine yer bulmuşlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Memduh Şevket Esendal – Sait Faik

B) Ömer Seyfettin – Sait Faik

C) Refik Halit Karay – Memduh Şevket Esendal

D) Memduh Şevket Esendal – Ömer Seyfettin

E) Sabahattin Ali – Sait Faik

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde eserin türü yanlış verilmiştir?

A) Çalıkuşu – roman

B) Otuzbeş Yaş – şiir

C) Beyaz Lale – hikaye

D) Mahur Beste – şiir

E) Semaver – hikaye

 

12. Sabah olsun ben bu yerden gideyim

Garip güller gibi feryat edeyim

Sen dururken derdim kime dökeyim

Uyan ey yüzünü sevdiğim uyan

Bu dörtlüğün ikinci dizesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i talil   B) Teşbih   C) Aliterasyon   D) Tenasüp   E) Mecaz-ı mürsel 

 

13. Karac'oğlan tutma beni el gibi

Akıttım gözümden yaşı sel gibi

Bahçende açılan gonca gül gibi

Dizip al yanağa soldurma beni

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Zengin kafiye vardır.

C) Lirik bir şiirden alınmıştır.

D) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E) Abartma yapılmıştır.

 

14. İşte kardeşlerin en büyüğü

Demir yumruk

Binmiş yağız atına

Gitmekte dolu dizgin

Tez giden tez ulaşır, demişler

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İrsal-i mesel

B) Kafiye (uyak)

C) İsim tamlaması

D) Haber kipiyle çekimlenmiş eylemler

E) Üstünlük belirteci

 

15. Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ölçü   B) Uyak   C) Redif   D) Ad eylem   E) Tekrir

 

16. Her sabah avluda buluşurlarmış

Doluncaya kadar bir kum saati

Kızın etrafını periler sarmış

Oğlanın altında bir sihir atı

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mitolojik kavramlara yer verilmiştir

B) Öyküleyici bir anlatım söz konusudur.

C) I. dizenin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir.

D) IV. dize eksiltili bir cümledir.

E) Serbest nazımla yazılmıştır.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için söylenen koşmalara güzelleme denir.

B) Behçet Kemal Çağlar, İkinci Yeni'nin önemli şairlerindendir.

C) Halk edebiyatında şiir, müzikten ayrılmaz; bu nedenle şiirler "aşık" denen şairlerce "bağlama" adı verilen saz eşliğinde söylenir.

D) Servet-i Fünun şairleri, aruzu Türkçeye başarılı bir şekilde uygulamışlardır.

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa'nın psikolojik yönleri ağır basan bir romanıdır.

 

18. Bilimsel, siyasal, toplumsal konuları ya da yazarın seçtiği herhangi bir konuyu açıklayan gazete ve dergi yazısıdır. Bu yazılarda düşünce temel öğedir ve konuyla ilgili düşünceler ispatlanarak aktarılır. Tarafsızlığın esas olduğu bu yazılarda kişiselliğe yer verilmez. Sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatıra   B) Deneme   C) Fıkra   D) Sohbet   E) Makale

 

19. Hüseyin Rahmi ilk romanı "Şık" ile şöhret buldu ve bu romanı Ahmet Mithat tarafından Tercüman- ı Hakikat'te tefrika edildi. Bir süre gazetecilik de yapan sanatçı peş peşe romanlar yayımlamaya başladı. Romanlarında özellikle sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeysel düzeyde kalan Batılılaşma çabalarını anlattı. Çevirileri de olan sanatçı; roman, oyun, öykü türlerinde eserler verdi. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Şıpsevdi tanınmış romanlarından birkaçıdır.

Bu parçada, aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Deneme   B) Biyografi   C) Fıkra   D) Otobiyografi   E) Makale

 

20. Aşağıdaki dizilerden hangisi yalnızca Türk destanlarını kapsamaktadır?

A) Alp Er Tunga – Şu – Türeyiş – Şehname

B) Mahabarata – Oğuz – Ergenekon – Şu

C) Türeyiş – Manas – Alp Er Tunga – İlyada

D) Şu – Ramayana – Göç – Ergenekon

E) Oğuz – Türeyiş – Alp Er Tunga – Göç

 

21. (I) Halk şiirinde nazım birimi dörtlüktür. (II) Ölçü, hece ölçüsü olmakla birlikte, bazı halk şairleri aruz ölçüsünü de kullanmışlardır. (III) Kafiye çoğunlukla halkın beğenisine daha uygun gelen zengin kafiyedir. (IV) Nazım şekilleri, koşma, destan, rubai, tuyuğ, semai, mesnevi ve türküdür. (V) Türkü ve semai kendine özgü ezgilerle söylenen biçimlerdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I. ve IV.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

22. Öykü, Türk edebiyatına Batı'dan gelmiş bir türdür. Ancak kısa sürede gelişmiştir, öykünün gelişmesinde iki isim dikkatleri üzerine çekmiştir. "Otlakçı" adlı yapıtında olduğu gibi değişik konuları anlatımındaki yalınlık ve vuruculuk dolayısıyla —- yeni Türk öyküsünün en önemli adlarından biri olmayı başarmıştır. "Son Kuşlar" adlı eserinde olduğu gibi, geleneksel öykü kalıplarını kırarak, konu ve olaylardan çok, kısa zaman parçalarındaki dramı büyük başarıyla yansıtan hikâyeleriyle —- öne çıkmıştır. Bu iki sanatçı da durum öykücülüğün en başarılı temsilcileri arasında yer almıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Memduh Şevket Esendal – Sait Faik Abasıyanık  

B) Ahmet Hamdi Tanpınar – Refik Halit Karay

C) Ömer Seyfettin – Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Sait Faik Abasıyanık – Reşat Nuri Güntekin

E) Haldun Taner – Orhan Kemal

 

23. Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçen sanatçı, Türk romanına büyük aşamalar kaydettirmiştir. Türk romanının dünyaya açılmasına katkı yapmıştır. Doğu-batı sorunsalıyla estetik düzeyde hesaplaşmaya yönelen önemli yazarlardan biri olmuştur. Bu sorunsalı kültürel ve felsefi içerikleriyle edebiyata taşımış, özellikle Kara Kitap’ta bu tema bağlamında önemli, çok katmanlı bir edebi metin örneği sergilemiştir.

Bu parçadaki sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attila İlhan           

B) Kemal Tahir

C) Yaşar Kemal         

D) Orhan Pamuk

E) Tarık Buğra 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-C 4-E 5-E 6-A 7-E 8-C 9-D 10-A 11-D 12-B 13-B 14-B 15-D 16-E 17-B 18-E 19-B 20-E 21-E 22-A 23-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir