12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

1. Necip Fazıl Kısakürek aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?
A) Anı         
B) Şiir         
C) Tiyatro      
D) Makale     
E) Roman
 
2. Grubun şiire en sadık şahsiyeti oldu. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman adlı kitaplarında şiirlerini toplayan sanatçı, hikâyeler de yazmıştır.
Yukarıda adı geçen sanatçı kimdir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk             
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Muammer Lütfi Bahşi             
D) Cevdet Kudret Solok
E) Ziya Osman Saba
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
C) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir.
D) 1930″a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.
E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.
 
4. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?
A)  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir          
      Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at
B)  Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden      
      Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana
C)  Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
      Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D)  Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
      Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E)  Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım
      Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir
 
5. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait değildir?
A) Sahnenin Dışındakiler                
B) Yaz Yağmuru
C) Şiir Üzerine Düşünceler             
D) Beş Şehir
E) Yahya Kemal
 
6. Milli mücadeleye destek veren önemli yazarlardandır. “İzmir’e Doğru” ve “Açıksöz” gazetelerinde başyazarlık yapmıştır. Türk edebiyatı tarihi, anı, gezi yazısı gibi türlerde eserler vermiştir.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suut Kemal Yetkin                       
B) Cemil Meriç
C) Sabahattin Eyüboğlu                  
D) İsmail Habib Sevük
E) Abdülhak Şinasi Hisar
 
7. Türk Edebiyatında öz şiir (saf şiir) eğilimi aşağıdaki sanatçıların hangisiyle başlar?
A) Yahya Kemal                                
B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şahabettin                       
D) A. Hamdi Tanpınar
E) Necip Fazıl Kısakürek
 
8. Yedi Meşaleciler’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik, içtenlik, canlılık aranmalıdır.
B) Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalıdır.
C) Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanılmalıdır.
D) Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri, ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşır.
E) Romantizm’in etkisinde kalmışlardır.
 
9. Yedi Meşaleciler grubunun tek hikâyecisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Hulusi Koray               
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Muammer Lütfi Bahşi             
D) Cevdet Kudret Solok
E) Ziya Osman Saba
 
10. Verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir?
A) Edebiyat Üzerine                         
B) Karalama Defteri
C) Sözden Söze                                
D) Ararken
E) Söz Arasında
 
11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinin bir özelliği değildir?
A) Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.
B) Kurtuluş Savaşı’dan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.
C) Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler değil, süslü bir dil kullanılır.
D) Yazarlar, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.
E) Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.
 
12. Aşağıdakilerden hangisi “Öz Şiir”in özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
B) Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.
C) Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
D) En değerli şey dizedir.
E) Şiirin sanat için değil toplum için olduğunu iddia ederler.
 
13. Verilen eserlerden hanisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Bir Adam Yaratmak                                     
B) Sonrası
C) Künye                                                            
D) Gölgeler
E) O Böyle İstemezdi
 
14. Birinci Perde adlı kitabında şiirlerini topladı. Roman ve tiyatro türlerinde de eser veren sanatçı, okul kitapları ve edebiyat tarihimizle ilgili ciddi eserler yazdı.
Yukarıda adı geçen sanatçı kimdir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk             
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Muammer Lütfi Bahşi             
D) Cevdet Kudret Solok
E) Ziya Osman Saba
 
15. “Beş Şehir” adlı eserde aşağıdaki şehirlerden hangisi anlatılmamıştır?
A) Ankara    
B) Bursa    
C) Edirne    
D) Erzurum   
E) Konya
 
16. Ahmet Hamdi Tanpınar aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?
A) Hikaye      
B) Şiir       
C) Tiyatro     
D) Makale     
E) Roman
 
17. Verilen eserlerden hanisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Odalar ve Sofalar
B) Geçen Zaman
C) Onar Mısra
D) Birinci Perde
E) Osmanoflar
 
18. Aşağıda verilen dergi ve çıkaranı yanlış eşleştirilmiştir?
A) Ağaç – Necip Fazıl Kısakürek
B) Yapak – Orhan Veli Kanık
C) Varlık – Sabri Esat Siyavuşgil
D) Mavi – Attila İlan
E) Kültür Haftası – Türk Dil Kurumu
 
19. Verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir?
A) Günlerin Götürdüğü
B) Edebiyat Konuşmaları
C) Düşün Payı
D) Yokuşa Doğru
E) Sanat Üzerine Denemeler
 
20. Cahit Sıtkı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Yusuf Ziya Ortaç’a yazdığı “Ziya’ya Mektuplar” eseri önemlidir.
B) Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir.
C) Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.
D) Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır.
E) Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir.